Global Online Safety Regulators Network logo

Rheoleiddwyr rhyngwladol yn dod at ei gilydd i drafod diogelwch ar-lein ar raddfa fyd-eang

Cyhoeddwyd: 13 Medi 2023
Diweddarwyd diwethaf: 13 Medi 2023

Yr wythnos hon, cynhaliodd Ofcom y cyfarfod blynyddol cyntaf o’r Rhwydwaith Rheoleiddwyr Diogelwch Ar-lein Byd-eang (GOSRN), sy’n dod â rheoleiddwyr o Ewrop, Asia, Affrica a’r Pasiffig at ei gilydd i drafod atebion i heriau diogelwch ar-lein byd-eang.

Mae rhwydwaith GOSRN yn gydweithrediad rhwng gweithredwyr cyntaf y maes rheoleiddio diogelwch ar-lein. Mae’r rhwydwaith yn braenaru’r tir i lunio dull rhyngwladol cydlynol tuag at reoleiddio diogelwch ar-lein, drwy alluogi rheoleiddwyr i rannu mewnwelediadau, profiad ac arfer gorau.

Tynnodd y cyfarfod holl aelodau’r rhwydwaith at ei gilydd, gan gynnwys y Comisiynydd eDdiogelwch (Awstralia); Coimisiún na Meán (Iwerddon); y Bwrdd Ffilm a Chyhoeddi (De Affrica); Comisiwn Safonau Cyfathrebiadau Corea (Gweriniaeth Corea); y Comisiwn Diogelwch Ar-lein (Fiji); ac Ofcom (y DU).

Myfyriodd aelodau am y cynnydd a wnaed ym mlwyddyn gyntaf bodolaeth y rhwydwaith a thrafodwyd ffyrdd y gall rheoleiddwyr diogelwch ar-lein wella cydweithrediad ymhellach yn y flwyddyn i ddod. Bu’r cyfarfod yn sbardun ar gyfer sawl menter reoleiddiol bwysig mae’r rhwydwaith wedi bod wrthi’n eu datblygu yn ystod ei flwyddyn gyntaf.

Croesawu aelodau newydd

Yn ystod y sesiwn, estynnodd y rhwydwaith groeso swyddogol i’w aelodau newydd o Dde Affrica a Chorea, a lansiodd Weithgor Technoleg newydd. Nod y gweithgor yw gwella mewnwelediadau technegol ac ymchwil ymysg rheoleiddwyr rhyngwladol, a’i ffocws yn y lle cyntaf fydd atebion technegol i warchod plant ar-lein a sut i reoli heriau AI (Deallusrwydd Artiffisial) cynhyrchiol. Cyhoeddodd y rhwydwaith hefyd ei ddatganiad safbwynt cyntaf, gyda’r aelodau’n ategu eu hymrwymiad at ddull o reoleiddio diogelwch ar-lein sydd â hawliau dynol wrth ei wraidd.

I Ofcom, un o werthoedd allweddol y rhwydwaith yw’r rôl mae’n ei chwarae wrth alluogi mwy o gydlynu byd-eang mewn perthynas â phecynnau cymorth rheoleiddio diogelwch ar-lein – sef mantais gyfannol i reoleiddwyr a chwmnïau sy’n cael eu rheoleiddio fel ei gilydd.

Yn y cyfarfod, dywedodd Gill Whitehead, cyfarwyddwr grŵp Ofcom ar gyfer diogelwch ar-lein: “nid yw’r risgiau mae pobl yn eu hwynebu ar-lein yn parchu ffiniau cenedlaethol. Mae’n hanfodol, felly, bod gan reoleiddwyr ym mhob cwr o’r byd fforwm penodol lle gellir rhannu profiad, arbenigedd a thystiolaeth wrth i ni ymdrechu gyda’n gilydd i sicrhau bywyd mwy diogel ar-lein.

Bydd gwaith yn mynd rhagddo i gyflawni cynllun gwaith y rhwydwaith ar gyfer 2023 ac i ddenu rhagor o reoleiddwyr diogelwch ar-lein i’n plith. Cytunodd aelodau’r rhwydwaith i benodi Ofcom yn Gadeirydd ar y Rhwydwaith ar gyfer 2024, ac mae ein paratoadau i dderbyn y cyfrifoldeb pwysig hwnnw ar ran y gymuned rheoleiddwyr diogelwch ar-lein fyd-eang yn dechrau nawr.

Welcoming new members

During the session, the network officially welcomed its new South African and Korean members, and formally launched a new Technology Working Group. The working group aims to enhance technical and research insights and capacity among international regulators, and its focus will initially be on technical solutions to protect children online and how to manage the safety challenges of generative AI. The network also issued its first position statement, with members affirming their commitment to a human rights-centred approach to online safety regulation.

For Ofcom, a key value of the network is the role it plays in enabling greater global coordination around online safety regulatory toolboxes – a win-win for regulators and regulated companies alike.

Gill Whitehead, Ofcom’s group director for online safety, commented at the meeting: “the risks people face online don’t respect national borders. So it’s critical that regulators across the world have a dedicated forum to share experience, expertise and evidence as we collectively strive for a safer life online."

Work will continue to deliver on the network’s 2023 work plan and to bring more online safety regulators on board. Network members agreed to appoint Ofcom as Chair of the Network for 2024, and our preparations to take on that important responsibility on behalf of the community of global online safety regulators start now.

Yn ôl i'r brig