Cais am dystiolaeth: Ail gam rheoleiddio diogelwch ar-lein

Cyhoeddwyd: 10 Ionawr 2023
Ymgynghori yn cau: 21 Mawrth 2023
Statws: Ar gau (yn aros datganiad)

Rydyn ni’n gofyn am dystiolaeth i gryfhau ein dealltwriaeth o’r ystod o ddulliau a thechnegau y gall llwyfannau eu defnyddio i’w helpu i gyflawni eu dyletswyddau arfaethedig o dan y Bil Diogelwch Ar-lein.

O dan y Bil Diogelwch Ar-lein, bydd yn ofynnol i wasanaethau sy’n cynnal unrhyw gynnwys a gynhyrchir gan ddefnyddwyr a pheiriannau chwilio gael systemau a phrosesau ar waith i ddiogelu unigolion rhag mathau penodol o niwed ar-lein.

Mae’r cais hwn am dystiolaeth yn canolbwyntio ar y materion rydyn ni’n disgwyl y bydd yn cael eu cynnwys yn ein hail ymgynghoriad. Rydyn ni’n disgwyl ei gyhoeddi yn hydref 2023, er mwyn amddiffyn plant rhag cynnwys cyfreithlon sy’n niweidiol iddyn nhw, fel y nodir yn fanylach yn ein map. Bydd hyn yn cynnwys canllawiau drafft i helpu gwasanaethau i gydymffurfio â’u dyletswyddau asesu mynediad plant, canllawiau drafft ynghylch sut gall gwasanaethau y mae plant yn debygol o’u defnyddio gydymffurfio â’u dyletswyddau i gynnal asesiad risg ar gyfer plant, a chodau ymarfer drafft sy’n egluro sut gall gwasanaethau gydymffurfio â’u dyletswyddau diogelwch sy’n ymwneud ag amddiffyn plant rhag cynnwys niweidiol.

Rydyn ni’n croesawu ymatebion gan randdeiliaid sydd â diddordeb ac rydyn ni’n rhagweld y bydd y cais hwn am dystiolaeth yn berthnasol i amrywiaeth eang o randdeiliaid, gan gynnwys y rheini sydd â diddordeb neu arbenigedd mewn amddiffyn plant ar-lein, gan gynnwys sefydliadau cymdeithas sifil a darparwyr gwasanaethau ar-lein. Bydd yr ymatebion yn ategu’r dystiolaeth a gasglwyd o’n cais cyntaf am dystiolaeth.

Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau am y cais hwn am dystiolaeth, cysylltwch ag os-cfe@ofcom.org.uk.

Ymateb i’r ymgynghoriad hwn

Cyflwynwch yr ymatebion drwy ddefnyddio’r ffurflen ymateb i’r ymgynghoriad (ODT, 59.6 KB).

Ymatebion

Manylion cyswllt

Cyfeiriad
Online Safety Call for Evidence
Ofcom
Riverside House
2A Southwark Bridge Road
London SE1 9HA
Yn ôl i'r brig