Dolenni defnyddiol a sefydliadau eraill

Cyhoeddwyd: 21 Hydref 2014

Mae cyfathrebiadau digidol yn newid yn gyflym, a gall cadw i fyny â datblygiadau fod yn heriol i fusnesau bach.  

Efallai y bydd gwahanol fusnesau'n elwa o dechnolegau gwahanol felly bydd angen i chi asesu eich anghenion eich hun a'r atebion sydd fwyaf priodol i'w diwallu. Mae amrywiaeth o sefydliadau yn cynnig cymorth a chyngor, ac mae llawer ohonynt yn darparu gwasanaethau a chyngor diduedd yn rhad ac am ddim. Rhestrir rhai o'r rhain isod, ond mae eraill ar-lein ac oddi ar-lein hefyd.

Peidiwch ag anghofio bod gan wefan Ofcom nifer o adnoddau ar gyfer busnesau a gallai rhywfaint o'n cyngor ar gyfer defnyddwyr fod o fudd i chi hefyd.

 • Webwise yw canllaw dechreuwyr y BBC i ddefnyddio cyfrifiaduron, y rhyngrwyd a chyfryngau cymdeithasol. Mae'n cynnwys canllaw fesul cam ar gyfer y rhai nad ydynt yn gyfarwydd â'r we, ac yn cynnig cyrsiau ar-lein.
 • Mae Doteveryone yn wefan sy'n annog ac yn helpu cwmnïau bach i fynd ar-lein ac ymgyfarwyddo â sut i wneud busnes yn ddigidol.
 • Mae Cyber Aware yn helpu i gynyddu ymwybyddiaeth busnesau sy'n llai cyfarwydd â diogelwch digidol.
 • Corff y DU sy'n hyrwyddo buddiannau busnesau bach yw'r Ffederasiwn Busnesau Bach. Fe'i ffurfiwyd ym 1974, ac erbyn hyn mae ganddi 200,000 o aelodau ar draws 33 rhanbarth a 194 o ganghennau.
 • Mae Siambrau Masnach Prydain (BCC) yn cynrychioli buddiannau dros 100,000 o fusnesau drwy rwydwaith o dros 50 o siambrau achrededig ar draws y DU.
 • Mae'r Ffederasiwn Gwasanaethau Cyfathrebu (FCS) yn gymdeithas fasnach nid-er-elw yn cynrychioli darparwyr sy'n cynnig cynhyrchion cyfathrebu i ddefnyddwyr.
 • Mae'r Gymdeithas Rheoli Cyfathrebiadau (CMA) yn sefydliad aelodaeth i fusnesau sy'n darparu gwasanaethau ar-lein.
  yn hyrwyddo buddiannau busnesau trwy ymgyrchu a lobïo, ac yn rhoi cyngor i'w haelodau.
  yn ystyried materion sy'n berthnasol i fusnesau bach, yn enwedig ar gyfer grwpiau agored i niwed a'r rhai sydd ag anableddau.
 • Mae Sefydliad y Cyfarwyddwyr yn cynrychioli cyfarwyddwyr busnesau o bob maint, ac yn rhoi arweiniad a gwybodaeth wedi'i theilwra i aelodau.
 • Mae Cyngor ar Bopeth yn darparu arweiniad a chyngor ar amrywiaeth o faterion, gan gynnwys ffonau, y rhyngrwyd, teledu a chyfrifiaduron.
  Mae Scottish Enterprise, Highlands and Islands Enterprise a  Business Gateway yn darparu gwybodaeth ar gyfer busnesau newydd a rhai sy'n bodoli eisoes yn Yr Alban.
 • Mae Busnes Cymru a Busnes mewn Ffocws yn darparucyngor, hyfforddiant, gwybodaeth a chymorth i fusnesau yng Nghymru.
 • Mae Invest NI, rhan o'r Adran dros Fenter, Masnach a Buddsoddi (DETI), a NI Business Info yn darparu gwybodaeth am sefydlu a rhedeg busnes yng Ngogledd Iwerddon.

Rate this page

Thank you for your feedback.

We read all feedback but are not able to respond. If you have a specific query you should see other ways to contact us.

Was this page helpful?
Yn ôl i'r brig