Datganiad: Hybu buddsoddi a chystadleuaeth mewn rhwydweithiau ffeibr: Adolygiad o'r Farchnad Telathrebu Sefydlog Cyfanwerthol 2021-2026

Cyhoeddwyd: 6 Tachwedd 2020
Ymgynghori yn cau: 8 Rhagfyr 2020
Statws: Ar gau (cyhoeddwyd y datganiad)

Datganiad wedi'i gyhoeddi 18 Mawrth 2021

Mae’r datganiad hwn yn nodi penderfyniadau Ofcom ar gyfer rheoleiddio’r marchnadoedd telathrebu sefydlog sy’n sail i gysylltiadau band eang, symudol a busnes, ar gyfer y cyfnod rhwng mis Ebrill 2021 a mis Mawrth 2026. Mae’r penderfyniadau hyn wedi’u dylunio i hyrwyddo cystadleuaeth a buddsoddiad mewn rhwydweithiau gigadid – gan ddod â band eang cyflymach a gwell i bobl ledled y DU.


In the context of our consideration of the level of Openreach’s proposed prices under its Equinox 2 offer, we have been responding to questions from stakeholders on the bottom-up cost model for deploying a fibre network developed for the WFTMR (the ‘2021 Cost Model’). We have uncovered two formula errors in the non-confidential version of the model that was published alongside the 2021 WFTMR statement. These errors occurred as part of the conversion of our working confidential model into a non-confidential version for publication.

The errors only affect the published non-confidential version and do not exist in the confidential version of the model used to produce the cost estimates for the WFTMR statement. Therefore, they have no impact on our decisions in the WFTMR statement, or the cost ranges discussed in the Equinox 2 consultation.

However, in the interests of transparency, we have published corrected versions of the affected modules. The two formula errors are as follows:

  • Rows 9612 to 19211 in the ‘Calc_Infrastructure’ tab of the Infrastructure Module calculate how much Segment 2 fibre cable is deployed at each postcode sector over time. In the confidential version of the model, the formulae for the second and subsequent years is different to the formula for the first year, to account for fibre built in previous years. In the non-confidential version, this is not the case, resulting in both fibre and duct costs being overstated. We have corrected the formulae to match those in the confidential version of the module.
  • Row 43 in the ‘Deployment profiles’ tab of the Volumes Module refers to commercially sensitive information on BT state funded build. This information was removed from the non-confidential version, but the formula still refers to the information. This results in a cell reference error. Therefore, the formula in the non-confidential version has been corrected to avoid a reference error.

Ar 14 Rhagfyr 2022, fe'n hysbyswyd gan Openreach am drefniadau prisio newydd y mae'n bwriadu eu rhoi ar waith o 1 Ebrill 2023 ('Equinox 2') ac ar yr un diwrnod cyhoeddwyd ACCN OR828 a brîff cysylltieidg i gwsmeriaid NGA2018/22 sy'n nodi telerau'r cynnig. Mae'r trefniadau hyn yn berthnasol i brisiau ffeibr Openreach ar gyfer cynhyrchion mynediad ffeibr i'r safle yn y farchnad Mynediad Lleol Cyfanwerthol.

Gwnaed hysbysiad Openreach yn unol â'r gofyniad a bennwyd yn y Datganiad o Adolygiad o'r Farchnad Telathrebu Sefydlog Cyfanwerthol i Openreach roi 90 diwrnod o rybudd o newidiadau i'r taliadau, telerau neu amodau y mae'n darparu mynediad rhwydwaith arnynt, neu unrhyw daliadau am fynediad rhwydwaith newydd, lle mae'r pris neu amodau contract eraill yn amodol ar faint a/neu amrediad y gwasanaethau a brynir.[1] Pennwyd y gofyniad hwn i ymdrin â phryderon ynghylch gallu Openreach i ddefnyddio strwythurau prisio cyfanwerthol i annog gweithredwyr rhwydwaith amgen rhag adeiladu rhwydweithiau newydd.[2]

Byddwn yn awr yn ystyried a yw'r cynnig a hysbyswyd yn codi pryderon am gystadleuaeth sy'n gofyn am ymyriad ex ante ac yn dod i safbwynt dros dro.

Os byddwn yn ystyried y ceir pryderon o ran cystadleuaeth y dylem ymdrin â nhw drwy gyhoeddi cyfarwyddyd i BT, byddem yn ymgynghori ar y cyfarwyddyd arfaethedig yn unol â'r darpariaethau statudol perthnasol (Adran 49A, Deddf Cyfathrebiadau 2003).

Os byddwn yn hytrach yn dod i'r farn nad oes unrhyw bryderon sylweddol sy'n gofyn am ymyriad ex ante, byddai'n agored i ni gyhoeddi ein bod yn cau ein hadolygiad bryd hynny. Fodd bynnag, yng ngoleuni natur y cynnig Equinox blaenorol gan Openreach a oedd yn destun her, rydym hefyd yn bwriadu cyhoeddi ymgynghoriad ar unrhyw farn dros dro na ddylem gymryd unrhyw gamau pellach.

Yn y naill achos neu'r llall, rydym yn disgwyl cyhoeddi ymgynghoriad ddiwedd mis Ionawr/dechrau mis Chwefror 2023 a bydd gan randdeiliaid 30 diwrnod i ymateb.

Gan ddilyn yr ymgynghoriad, ein nod fyddai cyhoeddi datganiad terfynol cyn i'r cynnig ddod i rym.

Os oes gan randdeiliaid unrhyw ymholiadau o ran y cynnig ei hun, dylent gysylltu ag Openreach yn uniongyrchol. Os bydd angen i randdeiliaid gysylltu â thîm Ofcom, gallant wneud hynny drwy e-bostio wftmr@ofcom.org.uk.  1. Amod SMP 8.6. Mae hyn yn berthnasol mewn perthynas â rhai o'n marchnadoedd diffiniedig, gan gynnwys WLA Ardal 2 a WLA Ardal 3.
  2. Rydym yn trafod y fframwaith dadansoddol y byddwn yn ei gymhwyso ac yn darparu arweiniad ar fathau penodol o delerau yng Nghyfrol 3, Adran 7 y Datganiad WFTMR (gweler yn benodol paragraffau 7.154-7.172), ac yn trafod y broses berthnasol ym mharagraff A11.8 Atodiad 11.

Ofcom has today issued minor Modifications to the SMP conditions (PDF, 260.7 KB), together with a note explaining those modifications (PDF, 113.1 KB).

An unofficial consolidated version of the SMP conditions (PDF, 1.8 MB), which incorporates the modifications published on 31 March 2021 and those of 15 July 2021 has also been published today, for reasons of transparency.

Ofcom has today issued a Modification to the SMP conditions (PDF, 426.8 KB) and Direction 4 of the Quality of Service Directions. This is also available with the changed marked up (PDF, 385.8 KB).

We have published a statement explaining the Modification (PDF, 192.7 KB).

Wholesale Fixed Telecoms Market Review 2021-26: further consultation on certain proposed remedies (November 2020) (PDF, 494.8 KB)

Annex 5: draft legal instruments (tracked changes) (PDF, 374.4 KB)

Annex 5: draft legal instruments (clean) (PDF, 365.8 KB)

Adolygiad o’r Marchnadoedd Telegyfathrebiadau Sefydlog Cyfanwerthol 2021-26: ymgynghoriad pellach ar rwymedïau arfaethedig penodol (PDF, 160.7 KB)

Volume 1 – Overview, summary and introduction (PDF, 382.4 KB)

Cyfrol 1 – Trosolwg, crynodeb a chyflwyniad (PDF, 194.3 KB)

Volume 2 – Market assessment (PDF, 2.1 MB)

Volume 3 – Non-pricing remedies (PDF, 1.4 MB)

Volume 4 – Pricing remedies (PDF, 966.3 KB)

Volume 5 – Draft legal instruments (PDF, 1.5 MB)

Annexes 1-23 (PDF, 3.8 MB)

Annex 24 – Fixed Telecom Access: Full Fibre Cost Modelling – a report by Cartesian (PDF, 1.8 MB)

Supporting documents

Schedule 2: WLA list of postcode sectors by geographic market (CSV, 59.2 KB)

Schedule 3: Leased lines access list of postcode sectors by geographic market (CSV, 68.9 KB)

Schedule 4: IEC list of exchanges by market (XLSX, 247.4 KB)

Letter from Openreach to Ofcom: WLR and ISDN2/30 voluntary commitment (PDF, 228.9 KB)

Openreach (Broadband experience) (PDF, 77.0 KB)

Openreach (Ethernet QoS) (PDF, 183.5 KB)

Cost models

Wholesale Fixed Telecoms Market Review 2021-26 – consultation cost models (ZIP, 95.1 MB)

Updates, clarifications and corrections

Update 6 November 2020 – further consultation on proposed remedies

We have today published a further consultation (PDF, 494.8 KB) on some changes to our proposed remedies, which we have made following responses to our January 2020 consultation.

The closing date of this consultation is 8 December 2020. We expect to publish our final decision relating to the wholesale fixed telecoms market review by 31 March 2021.

Update 30 September 2020 – further clarification

In response to a query from Openreach, we have today published a clarification (PDF, 171.9 KB) on our proposed approach to setting prices for dark fibre services.

Update 12 May 2020 – follow-up to clarification published on 1 May 2020

In response to a stakeholder's query, we have today published a follow-up clarification (PDF, 159.2 KB) to that published on 1 May 2020 in relation to our Wholesale Fixed Telecoms Market Review consultation.

Update 1 May 2020 – further clarifications

In response to a stakeholder's query, we have today published further clarifications (PDF, 146.6 KB) to our Wholesale Fixed Telecoms Market Review consultation.

Update 30 April 2020 – extended deadline for responses

The original deadline for responses to these proposals was 1 April 2020, but with the coronavirus pandemic bringing significant challenges to the telecoms industry, we announced on 24 March that all consultation deadlines had been suspended until further notice.

Since then, we have remained in close contact with industry. Many companies have adapted to new ways of working and have a clearer picture of their capacity to contribute to this review. We are therefore confident that stakeholders should be in a position to finalise their responses shortly.

We are now accepting responses to the consultation up to 22 May 2020, including any new information which organisations that have already responded wish to provide.

Update 10 March 2020 – clarification on Area 2

In response to a stakeholder's query, we have today published a clarification on Area 2 (PDF, 200.2 KB) to our Wholesale Fixed Telecoms Market Review consultation.

Update 28 February 2020 – corrections and clarifications

We have today published corrections and clarifications to our Wholesale Fixed Telecoms Market Review consultation.

Ymatebion

How to respond

Cyfeiriad
Networks and Communications Group
Ofcom
Riverside House
2A Southwark Bridge Road
London SE1 9HA
Yn ôl i'r brig