Call for inputs: Evolution of the shared access licence framework

Cyhoeddwyd: 28 Mawrth 2023
Ymgynghori yn cau: 16 Mai 2023
Statws: Ar gau (yn aros datganiad)

Rydym yn chwilio am fewnbynnau i lywio ein hadolygiad sydd ar ddod o fframwaith y drwydded Mynediad a Rennir, lle byddwn yn ystyried newidiadau i gefnogi profiadau defnyddwyr yn y bandiau hyn.

Ein hamcan wrth sefydlu’r fframwaith Trwydded Mynediad a Rennir (SAL) yn 2019 oedd sicrhau bod sbectrwm ar gael i amrywiaeth o ddefnyddwyr newydd a oedd yn galw am fynediad i sbectrwm a allai gefnogi technoleg symudol. Roeddem am hyrwyddo arloesedd drwy ddarparu mynediad lleol i sbectrwm o dan fframwaith syml, cost isel.

Fe wnaethom gydnabod yn 2019, wrth i ddefnydd o’r bandiau ddatblygu dros amser, efallai y bydd angen i ni adolygu ein cynigion cychwynnol yng ngoleuni diddordeb a phrofiad defnyddwyr. Rydym o’r farn ein bod bellach yn agosáu at y pwynt hwnnw, gyda mwy na 1600 o drwyddedau wedi’u cyhoeddi ar draws 4 band (3.8-4.2 GHz; 1781.7-1785 MHz wedi’u paru â 1876.7-1880 MHz; 2390-2400 MHz, a’r 26 GHz isaf dan do). Mae 850 o’r trwyddedau hynny wedi’u rhoi ers 2020.

Rydym am archwilio’r hyn a ddysgwyd o’r defnydd hwn, ac ystyried a ellid gwneud gwelliannau i gefnogi ein bwriad polisi gwreiddiol ac ymhle.

Mae’r ddogfen hon yn rhoi diweddariad ar ein persbectif ar ddatblygiadau a phrofiadau pwysig yn y bandiau Mynediad a Rennir dros y 3 blynedd diwethaf, ac mae’n ceisio mewnbwn gan randdeiliaid ar hyn. Mae’n cynrychioli dechrau deialog o’r newydd gyda defnyddwyr sbectrwm SAL a fydd yn helpu i lywio ein ffordd o feddwl wrth i ni symud tuag at adolygiad o’r fframwaith

Ymateb i'r ymgynghoriad hwn

Anfonwch eich hymatebion drwy ddefnyddio'r ffurflen ymateb i ymgynghoriadau (ODT, 50.8 KB).

Manylion cyswllt

Cyfeiriad
Shared Access Responses
Ofcom
Riverside House
2A Southwark Bridge Road
London SE1 9HA
Yn ôl i'r brig