We want to know about your experience of using our website. Take part in our website survey (opens new window).

Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon Ofcom 2019/20

Sicrhau bod cyfathrebiadau yn gweithio i bawb

Ofcom yw rheoleiddiwr y DU ar gyfer y gwasanaethau cyfathrebu yr ydym yn eu defnyddio ac yn dibynnu arnynt bob dydd. Ein gweledigaeth yw sicrhau bod cyfathrebu yn gweithio i bawb.

Mae defnyddwyr a busnesau'r DU yn dibynnu ar ddefnyddio gwasanaethau cyfathrebu bob dydd. Ni fu erioed yn bwysicach cael cyfathrebu dibynadwy a chadarn ar draws y DU ac mae'n chwarae rôl hanfodol yn ymateb y DU i'r coronafeirws.

Mae'r gwaith a wnawn o fudd i ddefnyddwyr a busnesau yn y DU i gael y gorau o wasanaethau cyfathrebu ac mae'n sicrhau bod pobl yn gallu cael gafael ar wasanaethau lle bynnag y bônt yn y DU. Rydym yn sicrhau bod defnyddwyr yn cael eu trin yn deg ac yn cael eu hamddiffyn rhag arferion amheus ac rydym yn cefnogi cystadleuaeth lle bo'n briodol i gyflawni canlyniadau da.

Darllenwch yr adroddiad yn llawn

Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon Ofcom 2019/20 (PDF, 7.7 MB)


Lord Burns

Neges wrth ein Cadeirydd...

Yr Arglwydd Burns

Wrth i gymdeithas ddod i delerau ag effaith Covid-19, mae'r cyfyngiadau symud ar draws Prydain a’r mesurau cadw pellter cymdeithasol wedi pwysleisio rôl hollbwysig rhwydweithiau band eang a symudol i gefnogi ein heconomi ac i sicrhau bod pobl yn gallu cysylltu â’i gilydd – ni waeth pa mor bell ydyn nhw oddi wrth ei gilydd.

Wrth wynebu’r heriau hyn, mae’r rhwydweithiau hynny wedi perfformio’n dda – gan adlewyrchu’n rhannol y camau y mae Ofcom, y Llywodraeth a’r diwydiant wedi’u cymryd dros y flwyddyn diwethaf i sicrhau gwell cysylltiadau band eang a symudol i bobl ar hyd a lled y DU.

Rhagor o wybodaeth

Melanie Dawes

… A’n Prif Weithredwr

Y Fonesig Melanie Dawes

Roedd yn fraint gennyf ddod yn Brif Weithredwr Ofcom ym mis Mawrth. Dim ond pythefnos ar ôl dechrau ar fy rôl, roedd Ofcom – fel cymaint o sefydliadau – wedi newid dros nos i weithio gartref, ac yn ailystyried ein rôl wrth i’r wlad ymdopi ag argyfwng Covid-19.

Yn ystod y cyfnod hwn, mae cynnal rhwydweithiau cyfathrebu ledled y DU yn bwysicach nag erioed. Mae’r sectorau mae Ofcom yn eu rheoleiddio wedi bod yn allweddol wrth helpu teuluoedd, busnesau ac unigolion yn ystod y pandemig.

Rhagor o wybodaeth

Uchafbwyntiau 2019/20

Cliciwch neu bwyswch i ddarllen mwy am ein gwaith dros y flwyddyn ddiwethaf:

An Ofcom employee at work. She is sitting at a desk, typing on a computer keyboard.

Adolygiad ariannol

Rydym wedi ymrwymo i fod yn sefydliad sy’n cynnig gwerth am arian, ac sy’n ymwybodol o gostau wrth gyflawni ein dyletswyddau. Dros y 15 mlynedd diwethaf, rydym wedi parhau i sicrhau arbedion cyllidebol mewn termau real tebyg am debyg o un flwyddyn i'r llall.

Rhagor o wybodaeth


Llwytho i lawr

Adroddiad Perfformiad

Mae’r adran hon yn egluro sut rydym wedi ein trefnu i gyflawni ein dyletswyddau a sut hwyl rydym wedi'i chael arni o ran ein hamcanion strategol sydd wedi’u nodi yn ein Cynllun Gwaith Blynyddol, yr effaith ar ddefnyddwyr a’r canlyniadau, a’r camau nesaf rydym yn eu cymryd.

(PDF, 1.7 MB)

Adroddiad Atebolrwydd

Mae’r adran hon yn egluro’r trefniadau llywodraethu a’r llinellau atebolrwydd i sicrhau bod ein hamcanion a’n dyletswyddau yn cael eu cyflawni.

(PDF, 932.2 KB)

Datganiadau ariannol

Mae’r adran hon yn cynnwys y datganiadau ariannol, yn cynnwys nodiadau’r cyfrifon am y flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Mawrth 2020.

(PDF, 671.1 KB)

Atodiadau

Yn cynnwys Adran 400; datganiadau rheoleiddiol; rhaglenni ar gyfer archwiliadau; cwynion darlledu, trwyddedu a gorfodi sbectrwm; data cynaliadwyedd, ac; ein rhaglen glirio 700MHz.

(PDF, 705.5 KB)

Adran 400 Ffioedd Trwyddedau a Chyfrifon Dirwyon

Manylion y ffioedd a’r taliadau disgwylir i Ofcom gasglu o dan Adran 400 y Ddeddf Cyfathrebiadau 2003 (Saesneg yn unig).

(PDF, 738.8 KB)