Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon Ofcom 2020/21


Sicrhau bod cyfathrebiadau'n gweithio i bawb 

Ofcom yw rheoleiddiwr y DU ar gyfer y gwasanaethau cyfathrebiadau rydym ni'n eu defnyddio ac yn dibynnu arnynt bob dydd. Ein gweledigaeth ni yw sicrhau bod cyfathrebiadau’n gweithio i bawb.

Bu hon yn flwyddyn eithriadol ac mae cynnal y rhwydweithiau cyfathrebu ledled y Deyrnas Unedig yn bwysicach nag erioed. Bu ffocws sylweddol gan Ofcom, a’r sefydliadau rydym yn gweithio gyda nhw, ar ymateb i effeithiau’r pandemig.

Darllen yr adroddiad llawn

Ein blwyddyn mewn rhifau

Cawsom

142,660

o gwynion darlledu, y nifer uchaf erioed yn 2020/21

Mae cartrefi'r DU yn defnyddio

40%

yn fwy o ddata band eang bob blwyddyn

£1,356,400,000

y swm a godwyd gan yr arwerthiant sbectrwm eleni

Mae twf mewn siopa ar-lein wedi gweld cynnydd yn nifer y parseli o

10%

yn flynyddol ers 2015

47%

canran y nifer o fenywod mewn swyddi uwch yn y maes teledu

Mae oedolion y DU yn treulio

24

awr yr wythnos ar-lein ar gyfartaledd

Maggie Carver

Neges y Cadeirydd...

Mae gwaith Ofcom yn bwysicach nag erioed: gan addasu i newid er mwyn i'n rheolau barhau i ddiogelu defnyddwyr cyfathrebiadau rhag niwed, cefnogi'r cynnwys maent yn ei werthfawrogi a galluogi'r gwasanaethau sydd eu hangen arnynt.

Darllen y neges yn llawn

Melanie Dawes

...a'n Prif Weithredwr

Dros y deuddeg mis diwethaf, rydym wedi dysgu pa mor bwysig yw cysylltedd. Yn ystod fy neuddeg mis cyntaf fel Prif Weithredwr, roeddwn i'n teimlo hynny'n bersonol.

Darllen y neges yn llawn

Mwy am ein gwaith

Safonau Darlledu yn ystod pandemig y coronafeirws

Sut gwnaeth Ofcom orfodi safonau darlledu yng nghyd-destun rhaglenni teledu a radio yn ystod pandemig y coronafeirws.

Mwy o wybodaeth

Cynyddu darpariaeth band eang
ffeibr llawn

Bydd miliynau o gartrefi ledled y DU yn cael eu huwchraddio i fand eang cyflymach a mwy dibynadwy, o dan reoliadau newydd gwnaethon ni gyhoeddi ym mis Mawrth a fydd yn helpu siapio dyfodol ffeibr llawn y DU.

Mwy o wybodaeth

Hyb technoleg newydd ym Manceinion wrth baratoi at ein rôl diogelwch ar-lein

Gwnaethon ni gyhoeddi cynlluniau i agor hyb digidol a thechnoleg newydd sylweddol ym Manceinion, fydd yn creu hyd at 150 o swyddi newydd erbyn 2025.

Mwy o wybodaeth

Canllaw ynghylch sut fyddwn yn rheoleiddio llwyfannau rhannu fideos

Rydym ni wedi cyhoeddi canllaw i'r rheoliadau newydd ar gyfer llwyfannau rhannu fideos (VSPs) sydd wedi sefydlu yn y DU.

Mwy o wybodaeth

Adroddiad Blynyddol 2020/21

Adroddiad Perfformiad (PDF, 4.2 MB)

Mae’r adran hon yn egluro sut rydym wedi ein trefnu i gyflawni ein dyletswyddau a sut hwyl rydym wedi'i chael arni o ran ein hamcanion strategol sydd wedi’u nodi yn ein Cynllun Gwaith Blynyddol, yr effaith ar ddefnyddwyr a’r canlyniadau, a’r camau nesaf rydym yn eu cymryd.

Adroddiad Atebolrwydd (PDF, 1.3 MB)

Mae’r adran hon yn egluro’r trefniadau llywodraethu a’r llinellau atebolrwydd i sicrhau bod ein hamcanion a’n dyletswyddau yn cael eu cyflawni.

Datganiadau ariannol (PDF, 743.3 KB)

Mae’r adran hon yn cynnwys y datganiadau ariannol, yn cynnwys nodiadau’r cyfrifon am y flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Mawrth 2021.

Atodiadau (PDF, 720.8 KB)

Yn cynnwys Adran 400; datganiadau rheoleiddiol; rhaglenni ar gyfer archwiliadau; cwynion darlledu, trwyddedu a gorfodi sbectrwm; data cynaliadwyedd, ac; ein rhaglen glirio 700MHz.

Adran 400 Ffioedd Trwyddedau a Chyfrifon Dirwyon (PDF, 173.8 KB)

Manylion y ffioedd a’r taliadau disgwylir i Ofcom gasglu o dan Adran 400 y Ddeddf Cyfathrebiadau 2003 (Saesneg yn unig).