Buddion


Rydym o'r farn fod y pecyn buddion yn Ofcom wedi'i seilio ar lawer mwy na'r cyflog. Ein nod yw i roi'r gallu i gydweithwyr i ymgymryd â gwaith diddorol a phwysig ac rydym wedi ymrwymo i fuddsoddi yn a chefnogi pobl i gyrraedd eu llawn botensial.

Rydym o'r farn fod hi'n well bod ein cydweithwyr yn dewis y buddiannau sydd mwyaf gwerthfawr iddyn nhw. Felly rydym wedi dylunio pecyn buddion hyblyg sy'n addas ar gyfer anghenion unigolion. Mae'r amrywiaeth o fuddion y gellid eu dewis yn dangos yr amgylchedd hyblyg rydym yn gobeithio ei greu:

Mae ein buddion safonol yn cynnwys:

  • Lwfans buddion hyblyg
  • Lwfans pensiwn
  • 25 diwrnod o wyliau
  • Yswiriant Meddygol Preifat
  • Gwiriad Iechyd Blynyddol
  • Yswiriant Diogelu Incwm

Gallwch hefyd ddewis o ystod ehangach o fuddion hyblyg, yn cynnwys y gallu i brynu mwy o wyliau blynyddol, yswiriant teithio, yswiriant meddygol preifat ar gyfer eich teulu... a llawer mwy.

Rydym yn deall bod yr amgylchedd gwaith yn bwysig i'n cydweithwyr, felly rydym yn sicrhau bod ein swyddfeydd yn fannau modern a braf i weithio ynddynt.

Mae gennym swyddfeydd yng Nghaerdydd, Belffast a Chaeredin yn ogystal â'n swyddfeydd yn Birmingham, Baldock a Lerpwl. Mae ein brif swyddfa yn Llundain lle gall cydweithwyr fanteisio ar gyfleusterau fel bwyty a champfa.

Rydym hefyd yn credu fod hi'n holl bwysig ein bod yn gwarchod yr amgylchedd o'n cwmpas. Rydym wedi ymrwymo i leihau ein hôl-droed carbon ac wedi cyflwyno nifer o fentrau i'n helpu ni i ddefnyddio llai o egni, yn cynnwys cynlluniau seiclo i'r gwaith a rhannu car.