Buddion


Rydyn ni’n credu bod y pecyn sy’n cael ei gynnig i gydweithwyr yn Ofcom yn seiliedig ar lawer mwy na dim ond cyflog. Ein nod ydy grymuso cydweithwyr i wneud gwaith difyr a phwysig ac rydyn ni wedi ymrwymo i gefnogi a buddsoddi mewn pobl i’w helpu i gyflawni eu potensial llawn.

Yn ein barn ni ein cydweithwyr sydd yn y sefyllfa orau i ddewis y buddion sydd o’r gwerth mwyaf iddyn nhw, felly rydyn ni wedi dylunio pecyn buddion hyblyg sy’n addas i anghenion yr unigolyn. Mae’r amrywiaeth o fuddion mae modd eu dewis yn adlewyrchu'r amgylchedd hyblyg rydyn ni’n ceisio ei greu.

Mae ein buddion safonol yn cynnwys:

  • Lwfans buddion hyblyg
  • Lwfans pensiwn
  • 25 diwrnod o wyliau
  • Yswiriant Meddygol Preifat
  • Yswiriant Bywyd
  • Archwiliad Iechyd Blynyddol
  • Yswiriant Diogelu Incwm

Gallwch chi hefyd ddewis o ystod ehangach o fuddion hyblyg, gan gynnwys yr opsiwn i brynu rhagor o wyliau blynyddol, yswiriant teithio, yswiriant meddygol preifat i’ch teulu... a llawer mwy.

Rydyn ni’n deall bod yr amgylchedd gwaith yn bwysig i’n cydweithwyr, sef pam byddwn yn sicrhau bod ein swyddfeydd yn llefydd modern a golau i weithio.

Mae gennym ni swyddfeydd yng Nghaerdydd, Belfast a Chaeredin, yn ogystal â swyddfeydd gweithrediadau maes ar Lannau Mersi a Surrey a’n pencadlys yn Llundain, lle gall cydweithwyr fanteisio ar y caffi ar y safle.

Rydyn ni hefyd yn credu bod gennym ran i’w chwarae o ran diogelu’r amgylchedd o’n cwmpas ni. Rydyn ni wedi ymrwymo i leihau ein hôl troed carbon ac rydyn ni wedi cyflwyno nifer o gynlluniau i’n helpu ni i ddefnyddio llai o ynni, gan gynnwys cynllun beicio i’r gwaith a chynllun rhannu ceir.