Cynllun Hyderus o ran Anabledd

03 Mehefin 2021

Rydym yn ymrwymo i gyfweld â phob ymgeisydd anabl sy'n bodloni'r meini prawf gofynnol ar gyfer swydd wag a'u hystyried ar sail eu galluoedd. Nod yr ymrwymiad hwn yw annog pobl anabl i wneud cais am swyddi drwy gynnig sicrwydd iddynt, pe baent yn bodloni'r meini prawf gofynnol, y byddant yn cael y cyfle i ddangos eu galluoedd yn ystod y cam cyfweld.

Yn Ofcom rydym yn anelu at broses ddethol sy'n deg, yn gyfiawn ac wedi'i seilio'n gyfan gwbl ar alluoedd yr ymgeisydd a rhinweddau unigol a asesir yn erbyn y meini prawf ar gyfer y swydd.

Rydym wedi gwneud ymrwymiad cadarnhaol i gyflogi pobl anabl ac rydym yn gobeithio eu cefnogi yn ystod eu proses ymgeisio gyda'r cynllun hyderus o ran anabledd ac addasiadau rhesymol pan ofynnir amdanynt.

Yr hyn a olygwn wrth feini prawf gofynnol a sut y cânt eu pennu

Meini prawf gofynnol yw'r gofynion hanfodol a amlinellir ym manyleb y swydd ar gyfer pob rôl.

Yn Ofcom, gall gofynion hanfodol gynnwys cymwysterau, profiad a sgiliau ac maent yn cael eu sgorio ar raddfa rhwng 1 a 5 yn seiliedig ar lefel y dystiolaeth a ddarperir yn y cais. Er mwyn llwyddo yn y cam llunio rhestr fer a chael gwahoddiad i gyfweliad cam cyntaf, dylai ymgeiswyr gyflawni sgôr gyfanredol o 60% o’r cyfanswm marciau sy’n bosib ar draws y gofynion hanfodol. Fodd bynnag, ni fydd ymgeiswyr sy'n sgorio 1 yn unrhyw un o'r meini prawf hanfodol yn cael eu gwahodd i gyfweliad.

Yr hyn a olygwn wrth gyfweliad cam cyntaf

Gall cyfweliadau cam cyntaf yn Ofcom fod ar wahanol ffurfiau, gan ddibynnu ar y rôl a'r ddisgyblaeth. Gallant gynnwys cyfweliad ffôn ffurfiol gyda'r Rheolwr sy’n Hurio, Cyfweliad / Cyflwyniad Fideo Un Ffordd wedi'i recordio ymlaen llaw, cyfweliad fideo Wyneb yn Wyneb gyda'r Rheolwr sy’n Hurio neu Gyfweliad Panel gyda sawl cydweithiwr.

Addasiad Rhesymol

Gwneir addasiadau rhesymol ar gais yr ymgeisydd cyn y cyfweliad a'r trefniadau asesu. Gallwch siarad â'ch recriwtiwr, anfon e-bost i dîm Doniau Ofcom yn ofcomresourcing@omnirms.com neu ffonio ni ar 0330 912 1378 i ofyn am unrhyw addasiad trwy gydol y broses.

Gwybodaeth Ychwanegol

Mae'n bwysig nodi y gall fod adegau pan nad yw'n ymarferol i ni gyfweld â'r holl bobl anabl sy'n bodloni'r meini prawf gofynnol ar gyfer y swydd. Mewn rhai sefyllfaoedd recriwtio megis pan geir nifer mawr o geisiadau, mae’n bosib y byddwn am gyfyngu ar y nifer o gyfweliadau a gynigir i bobl anabl a phobl nad ydynt yn anabl yn gyffredinol. Os bydd hyn yn digwydd, gallai Ofcom ddewis yr ymgeiswyr anabl sy'n bodloni'r meini prawf gofynnol ar gyfer y swydd orau fel y byddai’n ei wneud ar gyfer ymgeiswyr nad ydynt yn anabl, yn hytrach na phob person sy'n bodloni'r meini prawf gofynnol.

Cwestiynau Cyffredin

Sut mae anabledd yn cael ei ddiffinio?

Nam corfforol neu feddyliol sydd ag effaith negyddol sylweddol a hir dymor ar eich gallu i gyflawni gweithgareddau bob dydd arferol. Gallai'r anabledd fod yn gorfforol, yn synhwyraidd neu'n feddyliol.

Pa fatrics sgorio a ddefnyddir i bennu'r meini prawf gofynnol?

Caiff pob cais ei adolygu a'i asesu ar raddfa rhwng 1 a 5, mae 1 yn nodi dim tystiolaeth ac mae 5 yn nodi tystiolaeth gref iawn.

A yw pobl anabl yn cael cyfweliadau'n awtomatig?

Caiff ymgeiswyr anabl sy'n bodloni'r meini prawf gofynnol ac sydd am gael eu hystyried o dan y Cynllun Hyderus o ran Anabledd eu gwahodd i'r cam cyfweld cyntaf.

Pa swyddi gwag fyddai'n dod o dan y Cynllun Hyderus o ran Anabledd?

Mae'r Cynllun Hyderus o ran Anabledd yn berthnasol i holl swyddi gwag Ofcom.

A allaf herio penderfyniad os na chaf fy ngwahodd i gyfweliad?

Os nad yw ymgeisydd yn bodloni'r meini prawf hanfodol ac nad yw'n cael ei ddewis ar gyfer y broses gyfweld, bydd yn derbyn adborth manwl ar ei gais. Os ydych eisiau cwestiynu'r penderfyniad o hyd, gweler y manylion isod am ein gweithdrefn gwyno.

Y weithdrefn gwynion

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y broses neu os hoffech godi cwyn am y cynllun, anfonwch e-bost at dîm Doniau Ofcom yn ofcomresourcing@omnirms.com neu ffoniwch ni ar 0330 912 1378.