Rhowch wybod i ni am eich profiad o Ofcom.org.uk

Rydyn ni eisiau gwybod am eich profiad wrth ddefnyddio ein gwefan. Cymryd rhan yn yr arolwg (agor sgrin newydd)

Polisi Cystadleuaeth


Mae cystadleuaeth yn bwysig yn y diwydiannau cyfathrebiadau sy'n symud yn gyflym, ac mae Ofcom yn siapio'r rheolau cystadleuaeth i sicrhau bod cyfathrebiadau'n gweithio i bawb.

Rydym yn gysylltiedig â phrosiectau ar draws y sectorau telegyfathrebu, post a darlledu.

  • Mae gosod rheolau’r gystadleuaeth wedi annog buddsoddi mewn band eang cyflym iawn dros y deng mlynedd diwethaf. Wrth i anghenion cwsmeriaid a thechnolegau esblygu, felly hefyd y mae'r rôl cystadleuaeth, ac rydym yn datblygu rheolau cystadleuaeth i annog buddsoddi mewn technolegau newydd megis ffibr llawn.
  • Rydym yn adolygu marchnadoedd telegyfathrebu’n rheolaidd i sicrhau bod y rheolau’n parhau’n briodol wrth i dechnoleg ac anghenion cwsmeriaid newid, gan gael gwared â rheoleiddio lle nad oes ei angen mwyach.
  • Rydym yn adolygu'r fframwaith rheoleiddio ar gyfer gwasanaethau post o dro i dro i sicrhau bod rheoleiddio'r Post Brenhinol a gweithredwyr post eraill yn dal yn addas i'r diben ac yn sicrhau y parheir i ddarparu gwasanaeth cyffredinol sy’n gynaliadwy yn ariannol ac yn effeithlon ac sy'n diwallu anghenion defnyddwyr.
  • Byddwn yn monitro'r sector teledu drwy dalu yn rheolaidd er mwyn olrhain y canlyniadau i ddefnyddwyr gan ystyried a oes pryderon o ran cystadleuaeth sy'n golygu bod angen cymryd camau rheoleiddio.
  • Rydym yn gweithio gyda grŵp polisi cynnwys Ofcom i sicrhau bod y gwaith o reoleiddio effaith y BBC ar ddarlledwyr sy’n cystadlu a sefydliadau eraill yn y cyfryngau yn cael ei orfodi ac yn parhau’n briodol.

Mae gwneuthurwyr polisi cystadleuaeth yn dwyn ynghyd wahanol safbwyntiau gan randdeiliaid allanol ac arbenigwyr fel cyfreithwyr, peirianwyr ac economegwyr, i ddadansoddi problemau cymhleth a datblygu atebion polisi.

Mae amrywiaeth o rolau o fewn polisi cystadleuaeth. Rydyn ni'n casglu gwybodaeth ac yn ei dadansoddi, yn rheoli’r berthynas â rhanddeiliaid mewnol ac allanol, ac yn cyflawni prosiectau mawr sy’n aml yn rhai cymhleth. Mae rhai ohonom yn dod o gefndiroedd technegol ac yn darparu mewnbwn technegol ar brosiectau cystadleuaeth.

Mae gwneuthurwyr polisi cystadleuaeth yn cael y cyfle i weithio ar draws rolau polisi a sectorau’r diwydiant, neu i arbenigo mewn rolau neu sectorau penodol. Mae amrywiaeth eang o wahanol lwybrau gyrfa ar gyfer gwneuthurwyr polisi o fewn Ofcom. Mae angen tîm o bobl o gefndiroedd gwahanol arnom i helpu i gyflawni canlyniadau gwell ar gyfer defnyddwyr a busnesau yn y DU.

Geirdaon