Digwyddiadau


Mae Ofcom yn cynnal amrywiaeth o ddigwyddiadau gan gynnwys cynadleddau, seminarau a gweminarau, i rannu gwybodaeth, arbenigedd ac ymwybyddiaeth o'n gwaith.

Ein nod wrth wneud hyn yw adeiladu cysylltiadau cryf a chydweithiol a fydd yn para'n hir gyda phawb sydd â diddordeb yng ngwaith Ofcom.

Digwyddiadau sydd ar y gweill

Gwneud Synnwyr o'r Cyfryngau: digwyddiadau mewn person yn y gwledydd a'r rhanbarthau

14-17 Mehefin 2022

Fel rhan o'n hymagwedd leol, seiliedig ar gymunedau at ran o'n gwaith ymwybyddiaeth o'r cyfryngau, mae Ofcom yn falch o fod yn cynnal cyfres o ddigwyddiadau wyneb yn wyneb yng ngwledydd a rhanbarthau'r DU. Cynhelir y digwyddiadau yn ein swyddfeydd yng Nghaerdydd (14 Mehefin), Manceinion (15 Mehefin), Caeredin (16 Mehefin) a Belfast (17 Mehefin). Gallwch gofrestru ar gyfer pob un o'r digwyddiadau ar-lein.

Ym mhob digwyddiad byddwn yn cyflwyno ymagwedd gyffredinol Ofcom at ymwybyddiaeth o'r cyfryngau, yn ogystal ag ymchwilio'n fanwl i faes penodol o'n gwaith. Bydd gennym gyflwynwyr gwadd, a bydd cyfle i gael trafodaethau grŵp bach a sesiynau holi ac ateb.

Digwyddiad hybrid Ein Gwlad Ar-lein Ofcom

7 Mehefin 2022

Mae'n bleser gennym eich gwahodd i'n digwyddiad Ein Gwlad Ar-lein 2022, sydd â'r nod o arddangos ein hymchwil am dirwedd ar-lein y DU.

Cynhelir y digwyddiad hybrid ar-lein  ddydd Mawrth 7 Mehefin hwng 13:45 a 17:00 (BST).

Mae'r digwyddiad yn gyfle i drafod canfyddiadau adroddiad diweddaraf Ein Gwlad Ar-lein, a fydd yn cael ei gyhoeddi ddechrau mis Mehefin. Ein Gwlad Ar-lein yw ein hadroddiad ymchwil blynyddol sy'n rhoi trosolwg manwl o dirwedd ar-lein y DU, gan ymchwilio i'r hyn y mae pobl yn ei wneud ar-lein a sut y cânt eu gwasanaethu gan lwyfannau ar-lein. Ymysg themâu allweddol yr adroddiad eleni mae gweithgarwch gemau fideo a phrofiadau cadarnhaol a negyddol o fod ar-lein.

Ar gyfer ein trafodaeth banel, ymunir â ni gan siaradwyr nodedig o gyrff y diwydiant ac o'r byd academaidd ac ymchwil. Thema'r drafodaeth fydd creu cynnwys a chymedroli cynnwys.

Gallwch gofrestru i ymuno ar-lein.

I gael mwy o wybodaeth am ddigwyddiadau sydd gennym ar y gweill, cysylltwch â ofcomevents@ofcom.org.uk

Gofyn am siaradwr gan Ofcom ar gyfer eich digwyddiad

Os hoffech chi wneud cais i rywun gan Ofcom ddod i siarad yn eich digwyddiad, cysylltwch â'n swyddfa'r wasg.

A allwch chi gynnwys cymaint o fanylder â phosib er mwyn i ni ystyried eich cais, a byddwn yn cysylltu'n ôl â chi cyn gynted â phosib.

Rhoi barn am y dudalen hon

Oedd y dudalen hon yn ddefnyddiol?