Newyddion


Newyddion diweddaraf

Ymchwil Ofcom yn dangos bod plant yn ymddiried yn eu rhieni am wybodaeth am y coronafeirws

Rydyn ni wedi cyhoeddi ymchwil heddiw ynghylch sut mae plant yn cael ac yn ymateb i newyddion a gwybodaeth yn ystod y pandemig coronafeirws.

Ofcom yn rhoi dirwy i gyn-ddarlledwyr Peace TV Urdu a Peace TV

Heddiw mae Ofcom wedi rhoi dirwy i gyn ddeiliaid trwydded Peace TV Urdu o £200,000 a dirwy o £100,000 i Peace TV am dorri ein rheolau darlledu.


Dyddiadau:

O:

I:

Dewisiadau hidlo:

Sector
Rhanbarth
Cynulleidfa
Sefydliad

Canlyniadau Chwilio

loading icon

Ofcom yn gweithio'n gyflym i helpu cysylltu ysbytai - Ofcom

 • Erthygl newyddion

21 Mai 2020

Gwnaeth timau trwyddedau ac aseiniadau technegol Sbectrwm Ofcom weithio'n gyflym iawn i weithredu cais am drwydded radio ar gyfer dau ysbyty yn y DU wrth iddyn nhw drin cleifion yn dioddef o Covid-19.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/features-and-news/keep-hospitals-connected

Newyddion a phregeth am Covid-19 ar Loveworld yn torri rheolau darlledu - Ofcom

 • Erthygl newyddion

18 Mai 2020

Heddiw mae Ofcom wedi rhoi sancsiwn ar Loveworld Limited sy'n darlledu rhaglen grefyddol Loveworld, wedi i raglen newyddion a phregeth fyw gynnwys honiadau niweidiol posib am Covid-19.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/features-and-news/loveworld-breaks-broadcasting-rules-covid-19

Rhwydweithiau band eang yn gadarn yn ystod y pandemig - Ofcom

 • Erthygl newyddion

13 Mai 2020

Gwnaeth cyflymderau cyfartalog band eang yn y DU ymdopI yn ystod cyfyngiadau symud y coronafeirws (Covid-19), er y cynnydd yn y galw oherwydd gweithio o’r cartref, gwersi ar-lein a ffrydio teledu.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/features-and-news/broadband-networks-stand-firm-during-pandemic

Ymchwil Ofcom yn dangos bod plant yn ymddiried yn eu rhieni am wybodaeth am y coronafeirws - Ofcom

 • Erthygl newyddion

12 Mai 2020

Rydyn ni wedi cyhoeddi ymchwil heddiw ynghylch sut mae plant yn cael ac yn ymateb i newyddion a gwybodaeth yn ystod y pandemig coronafeirws.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/features-and-news/children-trust-their-parents-on-coronavirus-information

Ofcom yn rhoi dirwy i gyn-ddarlledwyr Peace TV Urdu a Peace TV - Ofcom

 • Erthygl newyddion

05 Mai 2020

Heddiw mae Ofcom wedi rhoi dirwy i gyn ddeiliaid trwydded Peace TV Urdu o £200,000 a dirwy o £100,000 i Peace TV am dorri ein rheolau darlledu.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/features-and-news/former-broadcasters-of-peace-tv-urdu-peace-tv-fined

Pobl yn cael llai o alwadau niwsans, ond mae mwy o waith i’w wneud - Ofcom

 • Erthygl newyddion

04 Mai 2020

Mae cwsmeriaid ffonau cartref a symudol yn cael llawer llai o alwadau niwsans nag oedden nhw dair blynedd yn ôl, yn ôl ymchwil diweddar gan Ofcom.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/features-and-news/fewer-nuisance-calls-but-more-work-to-do

Reappointment of Mairi Kidd to MG ALBA board - Ofcom

 • Erthygl newyddion

30 Ebrill 2020

Ofcom has today announced the reappointment of Mairi Kidd to the board of MG ALBA.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/features-and-news/mairi-kidd-mg-alba-board-reappointment

Ofcom yn cyhoeddi cynllun gwaith ar gyfer 2020/2021 - Ofcom

 • Erthygl newyddion

30 Ebrill 2020

Rydym wedi cyhoeddi cynllun gwaith 2020/21 Ofcom heddiw – sy’n nodi ein blaenoriaethau a’n gwaith ar gyfer y flwyddyn ariannol newydd.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/features-and-news/plan-of-work-2020-21

Cael post a pharseli yn ystod y coronafeirws - Ofcom

 • Erthygl newyddion

29 Ebrill 2020

Yn ystod pandemig y coronafeirws (Covid-19), mae mwy o bobl yn gweithio ac yn dysgu oddi cartref, ac mae angen i fusnesau newid y ffordd y maent yn gweithredu.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/features-and-news/getting-post-and-parcels-during-coronavirus

Penderfyniadau Ofcom ar raglenni diweddar yn cynnwys David Icke ac Eamonn Holmes - Ofcom

 • Erthygl newyddion

20 Ebrill 2020

Mae Ofcom wedi rhoi sancsiwn heddiw ar ESTV ar ôl i gyfweliad gyda David Icke ar sianel teledu leol London Live ddarlledu cynnwys a allai fod yn niweidiol am y pandemig Coronafeirws.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/features-and-news/david-icke-and-eamonn-holmes-decision

Egluro’r camsyniadau am 5G a’r coronafeirws - Ofcom

 • Erthygl newyddion

17 Ebrill 2020

Mae sïon a theorïau ar led sy’n honni bod cysylltiad rhwng 5G a lledaeniad y coronafeirws (Covid-19). Mae hyn yn gelwydd. Nid oes dim sail wyddonol na thystiolaeth gredadwy dros yr honiadau hyn.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/features-and-news/clearing-up-myths-5g-and-coronavirus

Ofcom spectrum planner knocks out another winner at legendary sports venue - Ofcom

 • Erthygl newyddion

09 Ebrill 2020

Every year, hundreds of sporting events take place across the UK and Ofcom engineers play an important part in helping this to happen.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/features-and-news/spectrum-planner-at-sports-venue

Hanner oedolion y DU yn gweld honiadau ffug am y coronafeirws - Ofcom

 • Erthygl newyddion

09 Ebrill 2020

Mae bron hanner y bobl sydd ar-lein yn y DU wedi dod ar draws gwybodaeth ffug neu gamarweiniol am y coronafeirws (Covid-19) yn ystod yr wythnos diwethaf, yn ôl ymchwil gan Ofcom.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/features-and-news/half-of-uk-adults-exposed-to-false-claims-about-coronavirus

Diweddariad gan Ofcom ynghylch fandaliaeth 5G - Ofcom

 • Erthygl newyddion

07 Ebrill 2020

Cafwyd adroddiadau bod mastiau 5G mewn rhai rhannau o'r DU yn cael eu fandaleiddio a pheirianwyr telathrebu'n cael eu haflonyddu gan aelodau o'r cyhoedd.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/features-and-news/ofcom-update-on-5g-vandalism

Ofcom yn cyflwyno cynlluniau trwyddedu ar gyfer radio DAB ar raddfa fach - Ofcom

 • Erthygl newyddion

07 Ebrill 2020

Bydd y rheini sy’n gwrando ar radio lleol yn gallu cael gafael ar orsafoedd digidol newydd yn dilyn y mesurau a gyhoeddwyd gan Ofcom heddiw.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/features-and-news/licensing-plans-for-small-scale-dab-radio

Disgwyliadau cynulleidfaoedd mewn byd digidol – a'r hyn y maent yn ei olygu i Ofcom - Ofcom

 • Erthygl newyddion

03 Ebrill 2020

Dyma sylwadau Tony Close, Cyfarwyddwr Safonau Cynnwys Ofcom, am ganfyddiadau ein hymchwil am ddisgwyliadau cynulleidfaoedd mewn byd digidol-a sut maent yn helpu i lywio ein gwaith.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/features-and-news/audience-expectations-in-a-digital-world

Datgelu newid mewn agweddau gwylwyr a gwrandawyr - Ofcom

 • Erthygl newyddion

03 Ebrill 2020

Mae gwylwyr a gwrandawyr yn credu y dylai rhaglenni teledu a radio sydd ddim yn addas i blant, neu sy’n cynnwys pethau cas neu wahaniaethol, fod yn flaenoriaethau ar gyfer gwaith Ofcom o sicrhau safonau.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/features-and-news/changing-attitudes-of-viewers-and-listeners-revealed

Sancsiwn i orsaf radio am gyfweliad coronafeirws camarweiniol - Ofcom

 • Erthygl newyddion

02 Ebrill 2020

Mae Ofcom wedi gweithredu yn erbyn gorsaf radio gymunedol wedi iddi ddarlledu trafodaeth oedd yn cynnwys safbwyntiau am y coronafeirws (Covid-19) a allai achosi niwed i gynulleidfaoedd.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/features-and-news/radio-station-sanctioned-for-misleading-coronavirus-interview

Sut mae cwmnïau band eang a symudol yn gwasanaethu cwsmeriaid yn ystod y pandemig coronafeirws - Ofcom

 • Erthygl newyddion

01 Ebrill 2020

Mae gwasanaethau ffôn, band eang a symudol yn chwarae rhan hanfodol wrth i ni oll addasu’r ffordd rydyn ni’n byw ac yn gweithio o ganlyniad i bandemig y coronafeirws. (Covid-19).

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/features-and-news/broadband-and-mobile-firms-commit-helping-customers-during-coronavirus

Cyngor i ddefnyddwyr: galwadau a negeseuon testun twyllodrus am y coronafeirws - Ofcom

 • Erthygl newyddion

25 Mawrth 2020

Rydyn ni wedi derbyn adroddiadau am alwadau a negeseuon testun twyllodrus yn ymwneud â'r coronafeirws, neu Covid-19.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/features-and-news/coronavirus-scam-calls-and-texts