Newyddion


Newyddion diweddaraf

Rhowch wybod i ni am eich profiad o Ofcom.org.uk

Rydyn ni eisiau gwybod am eich profiad wrth ddefnyddio ein gwefan. Bydd eich adborth yn ein helpu ni i’w gwella.

Un o beirianwyr Ofcom ar antur i ganfod signal cyfyngder

Pan mae pobl yn meddwl am awyren mewn helbul yn anfon signal cyfyngder, bydd hynny’n aml yn cael ei ddilyn gan arwr o Hollywood mewn clogyn yn achub y dydd.


Dyddiadau:

O:

I:

Dewisiadau hidlo:

Sector
Rhanbarth
Cynulleidfa
Sefydliad

Canlyniadau Chwilio

loading icon

Cysylltu ardaloedd gwledig - Ofcom

 • Erthygl newyddion

18 Chwefror 2019

Mae darpariaeth symudol a band eang yn gwella yn y DU, ond mae gormod o ardaloedd gwledig yn parhau i gael signal gwael – yn ôl astudiaeth sylweddol Ofcom ar rwydweithiau cyfathrebu’r DU.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/features-and-news/getting-rural-areas-connected

Rhowch wybod i ni am eich profiad o Ofcom.org.uk - Ofcom

 • Erthygl newyddion

13 Chwefror 2019

Rydyn ni eisiau gwybod am eich profiad wrth ddefnyddio ein gwefan. Bydd eich adborth yn ein helpu ni i’w gwella.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/features-and-news/tell-us-about-your-experience-of-ofcom.org.uk

Dewis y darparwr band eang a ffôn gorau - Ofcom

 • Erthygl newyddion

13 Chwefror 2019

Ofcom today reveals which broadband and phone companies are falling far short in serving their customers, and those who are setting a strong standard for satisfaction.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/features-and-news/best-worst-telecoms-providers

Rheolau newydd Ofcom i ddiogelu defnyddwyr yn well - Ofcom

 • Erthygl newyddion

13 Chwefror 2019

Bydd defnyddwyr yn cael eu diogelu’n well rhag galwadau niwsans a bydd cwsmeriaid agored i niwed yn cael eu trin yn decach, yn sgil rheolau cryfach sy’n dod i rym heddiw.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/features-and-news/new-rules-protect-consumers

Dathlu Diwrnod Radio'r Byd - Ofcom

 • Erthygl newyddion

13 Chwefror 2019

Mae'n Ddiwrnod Radio’r Byd heddiw, sy’n dathlu nerth radio ac sy’n anelu at ddod â darlledwyr o bob cwr o’r byd at ei gilydd i rannu gwybodaeth ac i gysylltu â chynulleidfaoedd newydd.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/features-and-news/world-radio-day

Sut gall technoleg ddi-wifr helpu busnesau i arloesi - Ofcom

 • Erthygl newyddion

07 Chwefror 2019

Mae Ofcom wedi cyhoeddi adroddiad sy’n amlinellu sut gall technoleg ddi-wifr helpu busnesau i arloesi ac i fod yn fwy effeithlon.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/features-and-news/how-wireless-technology-is-helping-to-drive-innovation-in-business

Taflen waith cynnwys ar-lein plant - Ofcom

 • Erthygl newyddion

05 Chwefror 2019

Ofcom has put together an informative and fun worksheet to help parents and teachers talk to children about staying safe online.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/features-and-news/safer-internet-day

Pam mae plant yn treulio amser ar-lein - Ofcom

 • Erthygl newyddion

04 Chwefror 2019

Mae’r amser y mae plant yn ei dreulio ar-lein wedi sefydlogi ar ychydig dros ddwy awr y diwrnod, wrth i astudiaeth newydd gan Ofcom ddarganfod y rhesymau pam y mae pobl ifanc yn cael eu denu at wasanaethau fideo fel Netflix a YouTube.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/features-and-news/why-children-spend-time-online

Ofcom yn adrodd ar berfformiad y BBC - Ofcom

 • Erthygl newyddion

01 Chwefror 2019

Mae’r BBC, at ei gilydd, yn cyflawni ei gylch gwaith ar gyfer cynulleidfaoedd, ond rhaid iddo wneud mwy mewn meysydd fel tryloywder, cymryd risgiau creadigol a denu pobl ifanc.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/features-and-news/ofcom-reports-performance-bbc

Ydych chi’n cael y fargen orau o’ch darparwr ffôn a band eang? - Ofcom

 • Erthygl newyddion

25 Ionawr 2019

Mae ymchwil a gyhoeddwyd gan Ofcom heddiw yn dangos er bod y rhan fwyaf o bobl yn cael gwerth eu harian wrth dalu am eu gwasanaethau ffôn a band eang, gallai rai cwsmeriaid gael gwell bargeinion wrth eu darparwyr.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/features-and-news/phone-broadband-pricing

Ydy rhifau ffôn yn dal yn bwysig? - Ofcom

 • Erthygl newyddion

18 Ionawr 2019

Mae pobl yn y DU wedi haneru’r amser maen nhw’n ei dreulio ar eu ffonau cartref ond yn defnyddio deg gwaith yn fwy o ddata symudol nag oedden nhw chwe blynedd yn ôl, wrth i ymchwil newydd gan Ofcom ddangos y newid mewn agweddau tuag at y rhif ffôn traddodiadol.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/features-and-news/ringing-changes-do-phone-numbers-still-matter

Un o beirianwyr Ofcom ar antur i ganfod signal cyfyngder - Ofcom

 • Erthygl newyddion

17 Ionawr 2019

Pan mae pobl yn meddwl am awyren mewn helbul yn anfon signal cyfyngder, bydd hynny’n aml yn cael ei ddilyn gan arwr o Hollywood mewn clogyn yn achub y dydd. Ond roedd achos diweddar wedi galw am wasanaethau arwr mwy diymhongar o lawer – un o arbenigwyr sbectrwm Ofcom.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/features-and-news/search-for-distress-signal-is-plane-sailing-for-Ofcom-engineer

Ymchwil Ofcom yn dangos profiadau gwahanol ddefnyddwyr gwasanaethau cyfathrebu - Ofcom

 • Erthygl newyddion

14 Ionawr 2019

Mae gwahaniaethau amlwg yn y modd mae grwpiau penodol yn defnyddio gwasanaethau cyfathrebu’n cael eu datgelu yn adroddiad ymchwil Mynediad a Chynhwysiant diweddaraf Ofcom, a gyhoeddwyd heddiw.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/features-and-news/ofcom-research-highlights-differing-experiences-of-communications-services

Cyngor i ddefnyddwyr: galwadau twyll gan bobl sy’n esgus mai Ofcom sydd yno - Ofcom

 • Erthygl newyddion

11 Ionawr 2019

.Mae pobl wedi rhoi gwybod i Ofcom eu bod wedi cael galwadau ffôn neu negeseuon gan bobl sy’n honni mai Ofcom sydd yno. Galwadau twyll yw'r rhain ac nid Ofcom sy’n gyfrifol amdanynt.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/features-and-news/advice-for-consumers-scam-calls-pretending-to-be-from-ofcom

Y rhaglenni teledu wnaeth ddenu’r mwyaf o gwynion yn 2018 - Ofcom

 • Erthygl newyddion

02 Ionawr 2019

Celebrity Big Brother oedd y rhaglen deledu wnaeth ddenu'r mwyaf o gwynion at Ofcom yn 2018.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/features-and-news/the-most-complained-about-tv-programmes-of-2018

Gwneud gwasanaethau rhaglenni ar-alw yn hygyrch - Ofcom

 • Erthygl newyddion

20 Rhagfyr 2018

Heddiw mae Ofcom wedi cyhoeddi argymhellion i'r Llywodraeth ynghylch math posibl o reoliadau newydd i wneud rhaglenni fideo ar-alw yn fwy hygyrch i bobl sydd â nam ar eu clyw neu ar eu golwg.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/features-and-news/making-video-on-demand-programme-services-more-accessible

Siopwyr technoleg yn cefnu ar gyfrifiaduron a chwaraewyr DVDs - Ofcom

 • Erthygl newyddion

19 Rhagfyr 2018

Mae ffigurau Ofcom yn datgelu bod trigolion y DU yn cefnu ar chwaraewyr DVDs a chyfrifiaduron bwrdd gwaith ac yn troi’n fwyfwy at dechnoleg mwy newydd – gyda setiau teledu clyfar ac oriorau clyfar ar gynnydd.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/features-and-news/tech-shoppers-ditch-desktop-pcs-and-dvd-players

Ofcom yn lansio ymgyrch i chi gael y Gorau o'ch Gwesanaeth - Ofcom

 • Erthygl newyddion

14 Rhagfyr 2018

Heddiw mae Ofcom wedi lansio ymgyrch i helpu pobl i gael gwell bargeinion band eang, yn ogystal â gweithio i amddiffyn cwsmeriaid ffyddlon.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/features-and-news/ofcom-launches-campaign-to-help-boost-your-broadband

O dawel ddinas Bethlehem (Cymru) - Ofcom

 • Erthygl newyddion

12 Rhagfyr 2018

Er nad ‘doethion’ traddodiadol mohonynt, daeth criw o feicwyr o Gymru ar bererindod i Fethlehem wledig yng Ngorllewin Cymru y penwythnos diwethaf, i ddilyn traddodiad Nadoligaidd sydd wedi gwneud y pentref yn Sir Gaerfyrddin yn enwog.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/features-and-news/o-little-welsh-town-of-bethlehem

Ofcom yn achredu gwasanaeth cymharu prisiau Broadband Compared - Ofcom

 • Erthygl newyddion

06 Rhagfyr 2018

Mae Ofcom wedi ail-achredu gwasanaeth cymharu prisiau, Broadband Compared sy’n helpu ei ddefnyddwyr i ddod o hyd i’r fargen band-eang gorau ar gyfer eu hanghenion.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/features-and-news/ofcom-accredits-broadband-compared-price-comparison-service