Newyddion


Newyddion diweddaraf


O:

I:

Sector

Rhanbarth

Cynulleidfa

Sefydliad


Canlyniadau Chwilio

loading icon

Mesurau diogelu newydd i bobl sy’n cymryd rhan mewn rhaglenni teledu a radio - Ofcom

 • Erthygl newyddion

18 Rhagfyr 2020

Mae’n rhaid i bobl sy'n cymryd rhan mewn rhaglenni teledu a radio dderbyn gofal priodol gan ddarlledwyr, o dan reolau newydd a gyflwynir gan Ofcom.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/features-and-news/new-protections-for-people-taking-part-in-tv-and-radio-shows

4.7 miliwn o gartrefi yn y DU wedi cael trafferth fforddio eu biliau telathrebu eleni - Ofcom

 • Erthygl newyddion

18 Rhagfyr 2020

Mae ymchwil newydd Ofcom yn datgelu'r heriau a'r dewisiadau anodd y mae llawer o gwsmeriaid telathrebu yn eu hwynebu eleni, ac mae angen i ddarparwyr gymryd camau pellach i gefnogi cwsmeriaid mewn trafferthion ariannol.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/features-and-news/4.7-million-uk-homes-have-struggled-to-afford-their-telecoms-bills-this-year

Band eang gigadid yn cyrraedd un mewn pedwar o gartrefi - Ofcom

 • Erthygl newyddion

17 Rhagfyr 2020

Mae wyth miliwn o gartrefi'n y DU yn gallu cael gafael mewn band eang cyflymder gigadid -cysylltiadau cyflym, dibynadwy sy'n addas ar gyfer y dyfodol.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/features-and-news/gigabit-broadband-reaches-one-in-four-homes

Ofcom i reoleiddio cynnwys niweidiol ar-lein - Ofcom

 • Erthygl newyddion

15 Rhagfyr 2020

Mae Llywodraeth y DU wedi penderfynu penodi Ofcom yn rheoleiddiwr niwed ar-lein yn y DU.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/features-and-news/ofcom-to-regulate-harmful-content-online

Penodi Maggie Carver yn Gadeirydd dros dro Ofcom o fis Ionawr - Ofcom

 • Erthygl newyddion

15 Rhagfyr 2020

Mae Llywodraeth y DU wedi penodi Maggie Carver yn Gadeirydd dros dro Ofcom o 1 Ionawr 2021, gan ddilyn ymadawiad ein Cadeirydd presennol Yr Arglwydd Burns ar ddiwedd y flwyddyn yma.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/features-and-news/maggie-carver-appointed-ofcom-interim-chair

Yn awr gall cwsmeriaid band eang gael amcangyfrifon cyflymder wedi’u personoli - Ofcom

 • Erthygl newyddion

14 Rhagfyr 2020

Bydd pobl sy'n chwilio am well cytundeb band eang yn cael amcangyfrifon cyflymder wedi’u personoli gan ddarparwyr cyn iddynt gymryd contract newydd, o dan amddiffyniadau cryfach Ofcom sydd bellach ar waith.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/features-and-news/personalised-speed-estimates

Cynllun Gwaith arfaethedig Ofcom ar gyfer 2021/2022 - Ofcom

 • Erthygl newyddion

11 Rhagfyr 2020

Heddiw, mae Ofcom wedi cyhoeddi ei Gynllun Gwaith arfaethedig ar gyfer 2021/22, gan amlinellu ei flaenoriaethau ar gyfer y flwyddyn ariannol nesaf.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/features-and-news/plan-of-work-202122

BT yn cael dirwy am dorri rheolau Ofcom yng Ngogledd Iwerddon - Ofcom

 • Erthygl newyddion

11 Rhagfyr 2020

Heddiw, mae Ofcom wedi rhoi dirwy o £6.3m i BT ar ôl i'w is-adran rhwydweithiau fethu â rhoi'r un wybodaeth i gwmni cystadleuol â thîm ceisiadau BT ei hun yn ystod y tendr am gontract telathrebu sector cyhoeddus yng Ngogledd Iwerddon yn 2017/18.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/features-and-news/bt-fined-for-breaking-rules-in-northern-ireland-tender

Darlledu traddodiadol yn y DU mewn perygl heb ad-drefnu radical, yn ôl rhybudd gan Ofcom - Ofcom

 • Erthygl newyddion

08 Rhagfyr 2020

Mae darlledu traddodiadol yn y DU yn annhebygol o oroesi yn y byd ar-lein, oni bai bod cyfreithiau a rheoleiddio darlledu'n cael eu hailwampio, a bod darlledwyr yn trawsnewid yn gyflymach ar gyfer yr oes ddigidol.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/features-and-news/traditional-uk-broadcasting-at-risk

Cynigion newydd Ofcom i roi hwb i arloesedd di-wifr yn y DU - Ofcom

 • Erthygl newyddion

04 Rhagfyr 2020

Mae Ofcom yn cynnig ei gwneud yn haws i gwmnïau ac unigolion arloesi a lansio gwasanaethau di-wifr newydd, drwy newid sut y caniateir iddynt gael mynediad i'r sbectrwm radio.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/features-and-news/new-proposals-to-spur-uk-wireless-innovation

Diwallu anghenion defnyddwyr post mewn oes ddigidol - Ofcom

 • Erthygl newyddion

26 Tachwedd 2020

Mae Ofcom yn galw ar y Post Brenhinol i foderneiddio ei rwydwaith a dod yn fwy effeithlon, er mwyn cynnal y gwasanaeth cyffredinol a dal i fyny â newidiadau yn anghenion defnyddwyr post.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/features-and-news/delivering-postal-users-needs-in-a-digital-age

Rhaid i ddarlledwyr edrych y tu hwnt i Lundain a chyrraedd y DU gyfan - Ofcom

 • Erthygl newyddion

25 Tachwedd 2020

Mae Ofcom yn galw ar y diwydiant teledu a radio cyfan i ehangu cyfansoddiad daearyddol a chymdeithasol ei weithlu.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/features-and-news/broadcasters-must-look-beyond-london

Ofcom yn penodi chwe aelod newydd i'r Bwrdd Cynnwys - Ofcom

 • Erthygl newyddion

24 Tachwedd 2020

Mae Ofcom wedi penodi chwe aelod newydd i'w Fwrdd Cynnwys.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/features-and-news/six-new-content-board-members

Rhagor o gymorth i gwsmeriaid ffôn a band eang yn ystod y pandemig - Ofcom

 • Erthygl newyddion

19 Tachwedd 2020

Os ydych chi’n cael trafferth talu eich bil ffôn neu fand eang yn ystod pandemig y coronafeirws (Covid-19), dylech siarad â’ch darparwr cyn gynted â phosib i weld sut gallan nhw helpu.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/features-and-news/support-for-customers-during-pandemic

Sgrin Fach: Trafodaeth Fawr – cyhoeddi enwau enillwyr y gystadleuaeth - Ofcom

 • Erthygl newyddion

06 Tachwedd 2020

Mae’n bleser gennym gyhoeddi enillwyr cystadleuaeth Sgrin Fach: Trafodaeth Fawr y Financial Times.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/features-and-news/ssbd-competition-winners

Gwahardd cwmnïau symudol rhag gwerthu ffonau sydd ‘wedi cloi’ - Ofcom

 • Erthygl newyddion

27 Hydref 2020

Bydd cwmnïau ffonau symudol yn cael eu gwahardd rhag gwerthu ffonau sydd ‘wedi cloi’, o dan amrywiaeth o reolau newydd gan Ofcom a fydd yn ei gwneud hi’n haws newid nag erioed.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/features-and-news/mobile-firms-banned-from-selling-locked-handsets

Canllaw i reoleiddio llwyfannau rhannu fideos - Ofcom

 • Erthygl newyddion

21 Hydref 2020

Rydyn ni wedi cyhoeddi canllaw heddiw ar y rheoliadau newydd i lwyfannau rhannu fideos (VSPs) sydd wedi’u lleoli yn y DU.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/features-and-news/a-guide-to-the-regulation-of-video-sharing-platforms

Rhith-gynhadledd Sgrîn Fach: Trafodaeth Fawr – fideos ar gael nawr - Ofcom

 • Erthygl newyddion

12 Hydref 2020

Mae fideos o’r sesiynau o rith-gynhadledd Ofcom Sgrîn Fach: Trafodaeth Fawr nawr ar gael i’w gwylio ar-alw.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/features-and-news/small-screen-big-debate-2020-videos

Galwadau sgam yn gostwng yn dilyn camau gweithredu Ofcom - Ofcom

 • Erthygl newyddion

08 Hydref 2020

Mae galwadau sgam sy’n defnyddio set benodol o rifau ffôn wedi gostwng yn ddramatig, ar ôl i Ofcom gyflwyno rheolau newydd flwyddyn yn ôl.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/features-and-news/fall-in-scam-calls-following-ofcom-action

Pobl y DU yn siarad yn hirach yn ystod y cyfnod clo - Ofcom

 • Erthygl newyddion

08 Hydref 2020

Roedd yr amser a gafodd ei dreulio ar alwadau symudol yn y DU wedi codi’n sylweddol eleni, wrth i bobl droi at eu ffonau symudol i gadw mewn cysylltiad ag anwyliaid ac i weithio gartref.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/features-and-news/uk-talks-for-longer-during-lockdown