Newyddion


Newyddion diweddaraf

Terfynau prisiau newydd ar rifau 118

Bydd pobl sy'n ffonio gwasanaethau ymholiadau rhifau ffôn yn cael eu diogelu rhag prisiau uchel o dan derfynau prisiau newydd ar gyfer rhifau ffôn 118, a gyhoeddwyd gan Ofcom heddiw.

Gwneud hi’n haws i lansio gwasanaethau di-wifr a thechnoleg 5G newydd

Mae Ofcom wedi rhyddhau mwy o donnau awyr ac wedi cyflwyno rheolau newydd, i’w gwneud yn haws ar gyfer cwmnïau ffôn a band-eang di-wifr i lansio technoleg newydd, yn cynnwys technoleg 5G.


Dyddiadau:

O:

I:

Dewisiadau hidlo:

Sector
Rhanbarth
Cynulleidfa
Sefydliad

Canlyniadau Chwilio

loading icon

Ofcom yn lansio ymgyrch i chi gael y Gorau o'ch Gwesanaeth - Ofcom

 • Erthygl newyddion

14 Rhagfyr 2018

Heddiw mae Ofcom wedi lansio ymgyrch i helpu pobl i gael gwell bargeinion band eang, yn ogystal â gweithio i amddiffyn cwsmeriaid ffyddlon.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/features-and-news/ofcom-launches-campaign-to-help-boost-your-broadband

O dawel ddinas Bethlehem (Cymru) - Ofcom

 • Erthygl newyddion

12 Rhagfyr 2018

Er nad ‘doethion’ traddodiadol mohonynt, daeth criw o feicwyr o Gymru ar bererindod i Fethlehem wledig yng Ngorllewin Cymru y penwythnos diwethaf, i ddilyn traddodiad Nadoligaidd sydd wedi gwneud y pentref yn Sir Gaerfyrddin yn enwog.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/features-and-news/o-little-welsh-town-of-bethlehem

Ofcom yn achredu gwasanaeth cymharu prisiau Broadband Compared - Ofcom

 • Erthygl newyddion

06 Rhagfyr 2018

Mae Ofcom wedi ail-achredu gwasanaeth cymharu prisiau, Broadband Compared sy’n helpu ei ddefnyddwyr i ddod o hyd i’r fargen band-eang gorau ar gyfer eu hanghenion.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/features-and-news/ofcom-accredits-broadband-compared-price-comparison-service

Ofcom yn cynnig darparwyr gwasanaeth cyffredinol band eang - Ofcom

 • Erthygl newyddion

05 Rhagfyr 2018

Mae Ofcom wedi cynnig dynodi BT a KCOM fel darparwyr gwasanaeth cyffredinol band eang y DU.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/features-and-news/ofcom-proposes-broadband-universal-service-providers

Ofcom yn nodi ei raglen waith ar gyfer 2019/20 - Ofcom

 • Erthygl newyddion

03 Rhagfyr 2018

Heddiw, mae Ofcom wedi nodi’r rhaglen waith y mae wedi’i chynllunio ar gyfer y flwyddyn ariannol nesaf.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/features-and-news/ofcom-sets-out-work-programme-for-201920

Amddiffyn eich hawl i fudo rhifau ffôn - Ofcom

 • Erthygl newyddion

30 Tachwedd 2018

Mae gan bobl a busnesau yr hawl, drwy gyfraith, i gadw eu rhifau ffôn, boed pwy bynnag maen nhw’n ei ddewis fel cwmni ffôn. Mae rheolau Ofcom yn golygu bod yn rhaid i holl ddarparwyr telathrebu rhoi hawl i gwsmeriaid fynd â’u rhifau ffôn gyda nhw pan fyddan nhw’n newid rhwng darparwyr. Enw’r broses yma yw ‘mudo rhifau’.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/features-and-news/we-fight-for-your-right-to-port-a-number

Terfynau prisiau newydd ar rifau 118 - Ofcom

 • Erthygl newyddion

28 Tachwedd 2018

Bydd pobl sy'n ffonio gwasanaethau ymholiadau rhifau ffôn yn cael eu diogelu rhag prisiau uchel diolch i derfynau prisiau newydd ar gyfer rhifau ffôn 118, a gyhoeddwyd gan Ofcom heddiw.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/features-and-news/new-price-cap-on-118-numbers

Siopwyr technoleg yn cefnu ar gyfrifiaduron a chwaraewyr DVDs - Ofcom

 • Erthygl newyddion

21 Tachwedd 2018

Mae ffigurau Ofcom yn datgelu bod trigolion y DU yn cefnu ar chwaraewyr DVDs a chyfrifiaduron bwrdd gwaith ac yn troi’n fwyfwy at dechnoleg mwy newydd – gyda setiau teledu clyfar ac oriorau clyfar ar gynnydd.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/features-and-news/tech-shoppers-ditch-desktop-pcs-and-dvd-players

EE a Virgin Media yn cael dirwy am godi gormod ar gwsmeriaid - Ofcom

 • Erthygl newyddion

16 Tachwedd 2018

Mae Ofcom wedi rhoi dirwy i EE a Virgin Media sy’n dod i gyfanswm cyfun o £13.3m, am godi gormod ar gwsmeriaid ffôn a band eang a oedd yn dymuno gadael eu contractau yn gynnar.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/features-and-news/ee-and-virgin-media-fined-for-overcharging-customers

Gwneud hi’n haws i lansio gwasanaethau di-wifr a thechnoleg 5G newydd - Ofcom

 • Erthygl newyddion

08 Tachwedd 2018

Mae Ofcom wedi rhyddhau mwy o donnau awyr ac wedi cyflwyno rheolau newydd, i’w gwneud yn haws ar gyfer cwmnïau ffôn a band-eang di-wifr i lansio technoleg newydd, yn cynnwys technoleg 5G.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/features-and-news/wireless-services-5g-technology

Latest telecoms and pay-TV complaints revealed - Ofcom

 • Erthygl newyddion

08 Tachwedd 2018

Ofcom has today published the latest league tables on the complaints it receives about the UK’s major providers of telecoms and pay-TV services.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/features-and-news/telecoms-pay-tv-complaints-q2-2018

Apwyntio Sophie Morgan i Fwrdd Cynnwys Ofcom - Ofcom

 • Erthygl newyddion

26 Hydref 2018

Sophie Morgan has been appointed to Ofcom’s Content Board on a three-year term.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/features-and-news/sophie-morgan-appointed-content-board

Ofcom yn adrodd ar berfformiad y BBC - Ofcom

 • Erthygl newyddion

25 Hydref 2018

Mae’r BBC, at ei gilydd, yn cyflawni ei gylch gwaith ar gyfer cynulleidfaoedd, ond rhaid iddo wneud mwy mewn meysydd fel tryloywder, cymryd risgiau creadigol a denu pobl ifanc.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/features-and-news/ofcom-reports-performance-bbc

Sut gallai technoleg cadwyn atal helpu i reoli rhifau ffôn y DU - Ofcom

 • Erthygl newyddion

09 Hydref 2018

Mae Ofcom wedi cael £700k gan yr Adran Busnes, Ynni a Strategaeth Ddiwydiannol i ymchwilio i sut gallai technoleg cadwyn atal wella’r modd y caiff rhifau ffôn llinell sefydlog y DU eu rheoli.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/features-and-news/blockchain-technology-uk-telephone-numbers

Rheolau newydd i fynd i'r afael â chostau galwadau a sgamiau - Ofcom

 • Erthygl newyddion

04 Hydref 2018

Bydd defnyddwyr ffôn yn cael eu diogelu rhag costau uchel am ffonio rhifau '070' - sy'n aml yn cael eu camgymryd am rifau ffonau symudol, ond sy’n costio llawer mwy i'w ffonio.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/features-and-news/070-rules-combat-call-scams

Rheolau newydd Ofcom i ddiogelu defnyddwyr yn well - Ofcom

 • Erthygl newyddion

01 Hydref 2018

Bydd defnyddwyr yn cael eu diogelu’n well rhag galwadau niwsans a bydd cwsmeriaid agored i niwed yn cael eu trin yn decach, yn sgil rheolau cryfach sy’n dod i rym heddiw.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/features-and-news/new-rules-protect-consumers

Podlediadau yn ffynnu yn y DU - Ofcom

 • Erthygl newyddion

30 Medi 2018

Mae podlediadau'n ffynnu yn y Deyrnas Unedig, gyda bron i 6 miliwn o oedolion bellach yn gwrando bob wythnos.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/features-and-news/uk-podcast-listening-booms

Rhaid i ddarlledwyr teledu gynnal y momentwm ar amrywiaeth - Ofcom

 • Erthygl newyddion

27 Medi 2018

Mae Ofcom wedi canfod bod darlledwyr teledu’r DU yn casglu mwy o ddata ar gyfansoddiad eu gweithluoedd nag erioed o’r blaen, gan nodi cam ymlaen o ran deall a mynd i'r afael â thangynrychiolaeth yn y diwydiant teledu.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/features-and-news/tv-broadcasters-must-maintain-momentum-on-diversity

Prisiau clir a theg am ffonau ar gyfer defnyddwyr symudol - Ofcom

 • Erthygl newyddion

26 Medi 2018

Heddiw mae Ofcom wedi nodi cynigion i sicrhau prisiau tecach, mwy tryloyw i gwsmeriaid ffonau symudol sy’n talu am y ffôn ei hun ac am amser ar yr awyr o dan yr un contract.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/features-and-news/clear-fair-mobile-handset-charges

Wyth ymhob deg o ddefnyddwyr y rhyngrwyd yn gofidio am fynd ar-lein - Ofcom

 • Erthygl newyddion

18 Medi 2018

Mae tua wyth ymhob deg o ddefnyddwyr y rhyngrwyd (79%) yn pryderu am agweddau ar fynd ar-lein. Yn ogystal, mae agos i hanner (45%), wedi profi rhyw ffurf ar niwed ar-lein yn ôl ymchwil gan Ofcom ar y cyd â Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/features-and-news/eight-in-ten-have-online-concerns