Newyddion diweddaraf

Gallwch chi ddod o hyd i fwy o newyddion, erthyglau, barn a gwybodaeth am ein gwaith yn ein canolfan newyddion. Ni fydd y rhan hon o'r wefan yn cael ei diweddaru mwyach.

Newyddion


O:

I:

Sector

Rhanbarth

Cynulleidfa

Sefydliad


Canlyniadau Chwilio

loading icon

Bywyd Ar-lein: Ofcom yn lansio podlediad diogelwch ar-lein

 • Erthygl newyddion

01 Ebrill 2022

Heddiw mae Ofcom wedi lansio Bywyd Ar-lein, podlediad newydd yn archwilio diogelwch ar-lein.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/news-centre/2022/life-online-ofcom-podcast

Datgelu’r cwynion telathrebu a theledu-drwy-dalu diweddaraf

 • Erthygl newyddion

06 Medi 2021

Heddiw mae Ofcom wedi cyhoeddi’r tablau cynghrair diweddaraf ar y cwynion rydym yn eu derbyn am brif gwmnïau ffôn cartref, band eang, gwasanaethau symudol a theledu-drwy-dalu y DU.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/features-and-news/latest-telecoms-and-pay-tv-complaints-revealed

Ffrydio yn cydio: Y pandemig yn dylanwadu ar arferion gwylio

 • Erthygl newyddion

05 Awst 2021

Adults in the UK sought solace in screens and streaming in 2020, spending a third of their time watching TV and online video, according to Ofcom’s annual study of the nation’s media habits.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/features-and-news/brits-spend-a-third-of-2020-watching-tv-and-video

Mae angen i gwmnïau telathrebu wneud mwy i helpu cwsmeriaid sy'n ei chael yn anodd talu eu biliau

 • Erthygl newyddion

22 Gorffennaf 2021

Mae'n rhaid i gwmnïau telathrebu wneud mwy i gefnogi pobl mewn caledi ariannol, neu mae'n bosib y byddant yn wynebu ymyriadau rheoleiddio newydd i ddiogelu cwsmeriaid yn well, mae Ofcom wedi rhybuddio.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/features-and-news/help-customers-struggling-to-pay-bills

Chwyldro graddfa fach mewn radio lleol

 • Erthygl newyddion

19 Gorffennaf 2021

Bydd miloedd o wrandawyr ar draws y DU gyfan yn gallu elwa o amrywiaeth fwy cyfoethog ac eang o raglennu radio diolch i dechnoleg newydd flaengar o'r enw DAB graddfa fach.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/features-and-news/small-scale-revolution-for-local-radio

Ofcom yn galw am system cyfryngau gwasanaeth cyhoeddus cryfach sy'n deilwng i'r oes ddigidol

 • Erthygl newyddion

15 Gorffennaf 2021

Heddiw mae Ofcom yn argymell ailwampio deddfau'n radicalaidd er mwyn sicrhau bod Cyfryngau Gwasanaeth Cyhoeddus yn goroesi ac yn ffynnu yn yr oes ddigidol.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/features-and-news/stronger-public-service-media-system-for-digital-age

Gwasanaeth cyfnewid fideo brys newydd ar gyfer defnyddwyr iaith arwyddion

 • Erthygl newyddion

22 Mehefin 2021

O'r flwyddyn nesaf, bydd defnyddwyr Iaith Arwyddion Prydeinig yn gallu cysylltu â'r gwasanaethau brys gan ddefnyddio gwasanaeth cyfnewid fideo, o dan reolau newydd a gyhoeddwyd heddiw gan Ofcom.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/features-and-news/new-emergency-video-relay-service-for-sign-language-users

Ofcom yn cefnogi'r Pythefnos Ymwybyddiaeth Twyll

 • Erthygl newyddion

14 Mehefin 2021

Heddiw yw dechrau'r Pythefnos Ymwybyddiaeth Twyll, ymgyrch a anelir at helpu pobl i osgoi cael eu twyllo.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/features-and-news/scams-awareness-fortnight

Mae angen gwasanaeth cwsmer mwy cyson ar bobl sy'n agored i niwed

 • Erthygl newyddion

14 Mehefin 2021

Mae ymchwil newydd gan Ofcom wedi nodi fod rhai pobl sy'n agored i niwed wedi profi gwasanaeth cwsmer anghyson wrth gysylltu â'u darparwr ffôn, band eang neu deledu drwy dalu.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/features-and-news/more-consistent-customer-service-needed-for-vulnerable-people

Sachin Jogia i ymuno ag Ofcom fel Prif Swyddog Technoleg

 • Erthygl newyddion

10 Mehefin 2021

Mae Ofcom wedi penodi Sachin Jogia fel i Phrif Swyddog Technoleg.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/features-and-news/sachin-jogia-joins-as-chief-technology-officer

Y genedl yn symud ar-lein: Ofcom yn datgelu blwyddyn o fywyd ar-lein

 • Erthygl newyddion

09 Mehefin 2021

Treuliodd oedolion y DU fwy o amser ar-lein ar gyfrifiaduron, ffonau clyfar neu lechi yn 2020 na'r rhai mewn gwledydd cymharol yn Ewrop yn ôl astudiaeth flynyddol Ofcom o arferion ar-lein y genedl.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/features-and-news/a-year-lived-online

Rydym wedi diweddaru ein teclyn gwirio symudol a band eang

 • Erthygl newyddion

26 Mai 2021

Rydym wedi gwneud newidiadau i'n teclyn gwirio darpariaeth symudol a band eang (cliciwch ar Gymraeg), i'w wneud yn fwy hygyrch ac i gynnig gwybodaeth am ba gwmnïau sy'n cynnig gwasanaethau yn eich ardal.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/features-and-news/weve-updated-our-mobile-and-broadband-checker

Ofcom yn cyhoeddi diweddariad ar hygyrchedd canllawiau rhaglenni electronig

 • Erthygl newyddion

20 Mai 2021

Heddiw rydym wedi cyhoeddi ein hadroddiad blynyddol ar hygyrchedd canllawiau rhaglenni electronig (EPG).

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/features-and-news/update-on-epg-accessibility

Lansio 'Pasbortau Digidol' i helpu taclo niwed ar-lein i blant sy'n derbyn gofal

 • Erthygl newyddion

20 Mai 2021

Heddiw, mae ‘Pasbort Digidol’ wedi cael ei lansio i helpu plant, pobl ifanc a'u gofalwyr i fanteisio i'r eithaf ar dechnoleg a mynd ar-lein.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/features-and-news/digital-passport-to-help-care-experienced-children-online

Cynigion newydd i helpu pobl i chwyddo signalau symudol dan do

 • Erthygl newyddion

19 Mai 2021

Bydd pobl sy'n ei chael yn anodd derbyn signal symudol dan do'n gallu prynu ystod ehangach o ddyfeisiau.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/features-and-news/boost-indoor-mobile-signals

Troswyr ffonau symudol – beth mae angen i chi wybod

 • Erthygl newyddion

19 Mai 2021

Mae rheoliadau’n dod i rym heddiw sy’n caniatáu i bobl ddefnyddio rhai mathau penodol o ddyfeisiau mwyhau ar gyfer ffonau symudol heb fod angen trwydded.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/features-and-news/mobile-phone-repeaters

Cyflymder band eang y DU ar gynnydd

 • Erthygl newyddion

13 Mai 2021

Mae cyflymder band eang yng nghartrefi'r DU wedi parhau i wella, gyda chyflymderau llwytho i lawr ac i fyny ar gynnydd, yn ôl yr ymchwil ddiweddaraf gan Ofcom.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/features-and-news/uk-broadband-speeds-on-the-rise

Ofcom i gaffael pwerau diogelwch ar-lein newydd wrth i fesur Llywodraeth y DU gael ei gyhoeddi heddiw

 • Erthygl newyddion

12 Mai 2021

Heddiw bydd Llywodraeth y DU yn cyhoeddi ei Fesur Diogelwch Ar-lein drafft, sy'n rhoi cyfrifoldebau newydd i Ofcom i ddiogelu pobl pan fyddant ar-lein.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/features-and-news/new-online-safety-powers-government-bill-published

Rhowch eich barn i ni am Iaith Arwyddion Prydeinig ar sianeli teledu ac ar wasanaethau ar-alw

 • Erthygl newyddion

07 Mai 2021

Rydym yn gwahodd pobl sy'n defnyddio Iaith Arwyddion Prydeinig (BSL) i roi eu barn i ni am y defnydd o BSL ar y teledu ac ar wasanaethau fideo ar-alw.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/features-and-news/your-view-bsl-on-tv-and-on-demand

Pam mae rhai darparwyr band eang yn codi tâl am gyfeiriad e-bost?

 • Erthygl newyddion

07 Mai 2021

Mae angen i rai darparwyr sy'n newid darparwr dalu os ydynt eisiau parhau i ddefnyddio'r cyfeiriad e-bost a roddwyd iddynt gan eu hen ddarparwr.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/features-and-news/why-broadband-providers-charge-for-email