Newyddion


Newyddion diweddaraf

Disgwyliadau cynulleidfaoedd mewn byd digidol – a'r hyn y maent yn ei olygu i Ofcom

Dyma sylwadau Tony Close, Cyfarwyddwr Safonau Cynnwys Ofcom, am ganfyddiadau ein hymchwil am ddisgwyliadau cynulleidfaoedd mewn byd digidol-a sut maent yn helpu i lywio ein gwaith.

Datgelu newid mewn agweddau gwylwyr a gwrandawyr

Mae gwylwyr a gwrandawyr yn credu y dylai rhaglenni teledu a radio sydd ddim yn addas i blant, neu sy’n cynnwys pethau cas neu wahaniaethol, fod yn flaenoriaethau ar gyfer gwaith Ofcom o sicrhau safonau.


Dyddiadau:

O:

I:

Dewisiadau hidlo:

Sector
Rhanbarth
Cynulleidfa
Sefydliad

Canlyniadau Chwilio

loading icon

Disgwyliadau cynulleidfaoedd mewn byd digidol – a'r hyn y maent yn ei olygu i Ofcom - Ofcom

 • Erthygl newyddion

03 Ebrill 2020

Dyma sylwadau Tony Close, Cyfarwyddwr Safonau Cynnwys Ofcom, am ganfyddiadau ein hymchwil am ddisgwyliadau cynulleidfaoedd mewn byd digidol-a sut maent yn helpu i lywio ein gwaith.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/features-and-news/audience-expectations-in-a-digital-world

Datgelu newid mewn agweddau gwylwyr a gwrandawyr - Ofcom

 • Erthygl newyddion

03 Ebrill 2020

Mae gwylwyr a gwrandawyr yn credu y dylai rhaglenni teledu a radio sydd ddim yn addas i blant, neu sy’n cynnwys pethau cas neu wahaniaethol, fod yn flaenoriaethau ar gyfer gwaith Ofcom o sicrhau safonau.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/features-and-news/changing-attitudes-of-viewers-and-listeners-revealed

Sancsiwn i orsaf radio am gyfweliad coronafeirws camarweiniol - Ofcom

 • Erthygl newyddion

02 Ebrill 2020

Mae Ofcom wedi gweithredu yn erbyn gorsaf radio gymunedol wedi iddi ddarlledu trafodaeth oedd yn cynnwys safbwyntiau am y coronafeirws (Covid-19) a allai achosi niwed i gynulleidfaoedd.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/features-and-news/radio-station-sanctioned-for-misleading-coronavirus-interview

Sut mae cwmnïau band eang a symudol yn gwasanaethu cwsmeriaid yn ystod y pandemig coronafeirws - Ofcom

 • Erthygl newyddion

01 Ebrill 2020

Mae gwasanaethau ffôn, band eang a symudol yn chwarae rhan hanfodol wrth i ni oll addasu’r ffordd rydyn ni’n byw ac yn gweithio o ganlyniad i bandemig y coronafeirws. (Covid-19).

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/features-and-news/broadband-and-mobile-firms-commit-helping-customers-during-coronavirus

Cyngor i ddefnyddwyr: galwadau a negeseuon testun twyllodrus am y coronafeirws - Ofcom

 • Erthygl newyddion

25 Mawrth 2020

Rydyn ni wedi derbyn adroddiadau am alwadau a negeseuon testun twyllodrus yn ymwneud â'r coronafeirws, neu Covid-19.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/features-and-news/coronavirus-scam-calls-and-texts

Helpu defnyddwyr band eang a ffonau symudol i gadw’r cysylltiad - Ofcom

 • Erthygl newyddion

25 Mawrth 2020

Mae Ofcom yn lansio ymgyrch wybodaeth genedlaethol i helpu defnyddwyr band eang a ffonau symudol i gael y gorau o’u cysylltiadau, wrth i filoedd o deuluoedd ddechrau gweithio a dysgu gartref.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/features-and-news/helping-broadband-and-mobile-users-stay-connected

Ymateb i’r coronafeirws (Covid-19) - Ofcom

 • Erthygl newyddion

24 Mawrth 2020

Dros y misoedd nesaf, bydd sectorau Ofcom yn chwarae rhan hollbwysig wrth helpu teuluoedd, busnesau ac unigolion i addasu ein ffordd o fyw, ein ffordd o weithio a’r ffordd rydym yn cyfathrebu wrth geisio dygymod â’r coronafeirws.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/features-and-news/approach-to-the-coronavirus

Peirianwyr Ofcom yn taflu goleuni ar broblem ymyrraeth - Ofcom

 • Erthygl newyddion

23 Mawrth 2020

Yn ddiweddar, llwyddodd tîm sicrhau sbectrwm Ofcom i ddatrys achos ymyrraeth a oedd yn gofyn am gryn dipyn o waith ditectif.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/features-and-news/interference-issue

Gwasanaeth band eang cyffredinol i gartrefi a busnesau yn dechrau heddiw -cyngor i gwsmeriaid - Ofcom

 • Erthygl newyddion

20 Mawrth 2020

Mae rheolau newydd sy’n rhoi’r hawl i chi i ofyn am gysylltiad band eang teilwng a fforddiadwy, yn dod i rym heddiw (20 Mawrth).

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/features-and-news/broadband-uso-advice

Gweithio adref – sicrhau bod eich band eang yn barod - Ofcom

 • Erthygl newyddion

16 Mawrth 2020

Mae disgwyl y bydd angen i lawer mwy o bobl weithio o gartref, neu o bell dros y misoedd nesaf, nawr yw’r amser i sicrhau bod eich gwasanaeth band eang yn gweithio mor effeithiol â phosibl.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/features-and-news/working-from-home-broadband-ready

Ofcom yn gosod y rheolau terfynol ar gyfer arwerthiant tonnau awyr symudol - Ofcom

 • Erthygl newyddion

13 Mawrth 2020

Heddiw, mae Ofcom wedi cyhoeddi sut y byddwn yn rhyddhau tonnau awyr pwysig i helpu i wella band eang symudol a chefnogi'r broses o gyflwyno 5G.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/features-and-news/final-rules-for-mobile-airwaves-auction

Arian cyhoeddus a buddsoddiad masnachol: Astudiaeth achos BBC iPlayer - Ofcom

 • Erthygl newyddion

13 Mawrth 2020

Mae ein darn Safbwyntiau Economaidd nesaf yn esbonio sut rydyn ni wedi asesu efaith cynigion iPlayer y BBC ar fuddsoddiad cystadleuwyr yn erbyn eu gwerth cyhoeddus tebygol.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/features-and-news/public-funding-commercial-investment-iplayer-case-study

Ofcom yn rhoi dirwy o £245,000 i BT am godi gormod ar gwsmeriaid EE am alwadau 118 - Ofcom

 • Erthygl newyddion

12 Mawrth 2020

Mae Ofcom wedi rhoi dirwy o £245,000 i BT ar ôl i’r cwmni godi gormod ar gwsmeriaid ffonau symudol EE am wneud galwadau i wasanaethau ymholiadau rhifau ffôn 118.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/features-and-news/bt-overcharging-ee-customers-for-118-calls

Ofcom yn cyhoeddi adolygiad pum mlynedd o ddarlledu gwasanaeth cyhoeddus - Ofcom

 • Erthygl newyddion

27 Chwefror 2020

Mae Ofcom wedi cyhoeddi adolygiad o sut mae darlledu gwasanaeth cyhoeddus (PSB) wedi darparu ar gyfer cynulleidfaoedd y DU dros gyfnod o bum mlynedd (2014 - 2018).

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/features-and-news/five-year-review-of-public-sector-broadcasting

Rhaid i gwmnïau ddweud wrth gwsmeriaid am eu bargeinion gorau - Ofcom

 • Erthygl newyddion

14 Chwefror 2020

Rhaid rhybuddio cwsmeriaid gwasanaethau ffôn, band eang a theledu drwy dalu pan fydd eu contract presennol yn dod i ben, a beth gallent ei arbed drwy ymrwymo i gytundeb newydd, o dan reolau Ofcom sy’n dod i rym ar y 15 Chwefror.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/features-and-news/companies-must-tell-customers-about-their-best-deals

Ofcom yn penodi Simon Saunders yn Gyfarwyddwr Technoleg Newydd - Ofcom

 • Erthygl newyddion

13 Chwefror 2020

Mae Ofcom wedi cyhoeddi y bydd yr Athro Simon Saunders yn ymuno ag Ofcom fis nesaf fel Cyfarwyddwr Technoleg Newydd.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/features-and-news/simon-saunders-director-of-emerging-tech

Ymateb Ofcom i gyhoeddiad Llywodraeth y DU ynglŷn â rheoleiddio niwed ar-lein - Ofcom

 • Erthygl newyddion

12 Chwefror 2020

Rydyn ni’n rhannu’r un uchelgais â Llywodraeth y DU, sef cadw pobl yn ddiogel ar-lein, ac rydyn ni’n croesawu’r ffaith ei bod yn dymuno penodi Ofcom yn rheoleiddiwr niwed ar-lein.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/features-and-news/online-harms-regulator-response

Bwrdd Ofcom yn apwyntio’r Fonesig Melanie Dawes yn Brif Weithredwr - Ofcom

 • Erthygl newyddion

12 Chwefror 2020

The Ofcom Board has today announced the appointment of Dame Melanie Dawes as Chief Executive.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/features-and-news/dame-melanie-dawes-as-ceo

Pryder ar gynnydd ymysg rhieni ynglŷn â phlant ar-lein - Ofcom

 • Erthygl newyddion

04 Chwefror 2020

More parents than ever feel children’s online use now carries more risks than benefits, according to Ofcom’s latest research into children’s media and online lives.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/features-and-news/parents-more-concerned-about-their-children-online

Helpu i annog mwy o fenywod i ddilyn gyrfaoedd ym maes technoleg - Ofcom

 • Erthygl newyddion

03 Chwefror 2020

Yn ddiweddar, aeth cynrychiolwyr o Ofcom i gynhadledd a drefnwyd gan Women Driven Development (WDD), sefydliad di-elw sydd â’r nod o sicrhau cynrychiolaeth gyfartal mewn sectorau technolegol.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/features-and-news/more-women-in-tech