Newyddion


Newyddion diweddaraf

Cyfyngiadau symud yn arwain at dwf mewn amser gwylio a ffrydio

Mae ein hastudiaeth diweddaraf o arferion cyfryngau'r DU yn dangos fod twf mewn gwylio mwy o deledu yn ystod y cyfyngiadau symud wedi arwain at bobl yn y DU yn gwario 40% o'u hamser yn gwylio teledu a fideo ar-lein

Ofcom yn cael ei enwi yn un o’r 50 o cyflogwyr gorau ar gyfer menywod

Rydym yn falch iawn o gyhoeddi bod Ofcom wedi cael ei gydnabod fel un o 50 o gyflogwyr gorau i fenywod ar gyfer 2020 yn rhestr ‘Business in the Community’ papur dyddiol The Times.


Dyddiadau:

O:

I:

Dewisiadau hidlo:

Sector
Rhanbarth
Cynulleidfa
Sefydliad

Canlyniadau Chwilio

loading icon

Ofcom yn cael ei enwi yn un o’r 50 o cyflogwyr gorau ar gyfer menywod - Ofcom

 • Erthygl newyddion

30 Gorffennaf 2020

Rydym yn falch iawn o gyhoeddi bod Ofcom wedi cael ei gydnabod fel un o 50 o gyflogwyr gorau i fenywod ar gyfer 2020 yn rhestr ‘Business in the Community’ papur dyddiol The Times.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/features-and-news/ofcom-named-top-50-employer-for-women

Cwsmeriaid band eang i arbed miliynau yn dilyn adolygiad gan Ofcom - Ofcom

 • Erthygl newyddion

28 Gorffennaf 2020

Mae disgwyl i gwsmeriaid band eang sydd y tu allan i gontract elwa o becyn o ymrwymiadau a newidiadau prisio gan eu darparwyr, yn dilyn adolygiad gan Ofcom.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/features-and-news/broadband-customers-to-save-millions

Hwb i wifi wrth i mwy o sbectrwm gael ei ryddhau ar gyfer gwasanaethau di-wifr - Ofcom

 • Erthygl newyddion

24 Gorffennaf 2020

Cyn bo hir, gallai cartrefi ledled y DU gael Wi-Fi cyflymach a mwy dibynadwy oherwydd newidiadau a gyhoeddwyd heddiw gan Ofcom.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/features-and-news/wifi-boost-after-more-spectrum-freed-for-wireless-services

Cais am dystiolaeth am dechnolegau yfory - Ofcom

 • Erthygl newyddion

23 Gorffennaf 2020

Rydyn ni eisiau clywed eich safbwyntiau am y technolegau newydd a allai siapio sut bydd y diwydiant cyfathrebu’n edrych yn y dyfodol.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/features-and-news/call-for-evidence-on-the-technologies-of-tomorrow

Rhowch wybod i ni am eich profiad o Ofcom.org.uk - Ofcom

 • Erthygl newyddion

17 Gorffennaf 2020

Rydyn ni eisiau gwybod am eich profiad wrth ddefnyddio ein gwefan. Bydd eich adborth yn ein helpu ni i’w gwella.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/features-and-news/tell-us-about-your-experience-of-ofcom.org.uk

Cyfyngiadau symud yn rhoi hwb i radio amatur - Ofcom

 • Erthygl newyddion

17 Gorffennaf 2020

The Radio Society for Great Britain announced that the 1,000th online amateur radio exam was completed, signalling its growth in popularity during lockdown.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/features-and-news/lockdown-boost-for-amateur-radio

Y Post Brenhinol yn cael dirwy o £1.5m am fethu targed danfon 2018/19 - Ofcom

 • Erthygl newyddion

10 Gorffennaf 2020

Heddiw mae Ofcom wedi rhoi dirwy o £1.5m i’r Post Brenhinol am fethu â chyflawni ei darged danfon dosbarth cyntaf yn 2018/19.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/features-and-news/royal-mail-fined-for-missing-delivery-target

Cymorth i gwsmeriaid sy'n cael trafferth talu eu biliau ffôn neu fand eang yn ystod y pandemig - Ofcom

 • Erthygl newyddion

02 Gorffennaf 2020

Os ydych chi'n cael trafferth talu eich biliau ffôn neu fand eang yn ystod pandemig y coronafeirws (Covid-19), mae'n bwysig eich bod yn siarad â'ch darparwr cyn gynted â phosibl i weld sut y gall helpu.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/features-and-news/support-for-customers-struggling-to-pay-their-bills-during-pandemic

Neges i Newid – blwyddyn o'i gwneud hi'n haws i newid darparwr symudol - Ofcom

 • Erthygl newyddion

01 Gorffennaf 2020

Mae blwyddyn wedi mynd heibio ers cyflwyno neges i newid, sydd wedi'i gwneud hi'n haws ac yn gyflymach i newid eich rhwydwaith.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/features-and-news/a-year-of-text-to-switch

Defnydd o'r rhyngrwyd yn y DU yn uwch nag erioed - Ofcom

 • Erthygl newyddion

24 Mehefin 2020

Mae oedolion yn y DU yn treulio dros chwarter o'u horiau effro ar-lein, gyda gwasanaethau fel TikTok a Zoom yn tyfu'n eithriadol, yn ôl ein hastudiaeth ddiweddaraf o fywydau ar-lein y wlad.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/features-and-news/uk-internet-use-surges

Ofcom yn helpu ysbytai i ddanfon nwyddau gyda dronau - Ofcom

 • Erthygl newyddion

23 Mehefin 2020

Yn ddiweddar roedd cydweithwyr Ofcom wedi helpu dronau i ddanfon cyflenwadau meddygol brys rhwng dau ysbyty yn y DU, gan oresgyn heriau mawr yn ystod pandemig y coronafeirws.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/features-and-news/hospitals-drone-deliveries

Cael post a pharseli yn ystod y coronafeirws - Ofcom

 • Erthygl newyddion

15 Mehefin 2020

Yn ystod pandemig y coronafeirws (Covid-19), mae mwy o bobl yn gweithio ac yn dysgu oddi cartref, ac mae angen i fusnesau newid y ffordd y maent yn gweithredu.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/features-and-news/getting-post-and-parcels-during-coronavirus

100 mlynedd o radio ers darganfyddiad Marconi - Ofcom

 • Erthygl newyddion

15 Mehefin 2020

Ar y diwrnod hwn yn 1920, cynhaliwyd y darllediad radio di-wifr cyntaf yn y DU, dan arweiniad Guglielmo Marconi.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/features-and-news/100-years-of-radio

Cyngor i ddefnyddwyr: Sgamiau ‘profi ac olrhain’ y GIG - Ofcom

 • Erthygl newyddion

10 Mehefin 2020

Rydyn ni wedi clywed adroddiadau am sgamwyr yn defnyddio gwasanaeth profi ac olrhain y GIG fel ffordd o gael gwybodaeth bersonol neu ariannol gan bobl.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/features-and-news/nhs-test-and-trace-scams

Penodi aelod bwrdd newydd ar gyfer Channel 4 - Ofcom

 • Erthygl newyddion

29 Mai 2020

Mae Ofcom wedi cyhoeddi bod cyfarwyddwr anweithredol newydd wedi cael ei benodi ar Fwrdd Channel 4.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/features-and-news/channel4-board-appointment

Trwyddedu gwasanaethau eglwys a sinema yn-y-car - Ofcom

 • Erthygl newyddion

27 Mai 2020

Gallai trefnwyr digwyddiadau gwasanaethau eglwys a sinema yn-y-car wneud cais am drwyddedau radio dros dro gan Ofcom, i ganiatáu i gynulleidfaoedd ddod at ei gilydd a pharhau i gadw rheolau pellter cymdeithasol.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/features-and-news/licensing-drive-in-services

Ofcom yn gweithio'n gyflym i helpu cysylltu ysbytai - Ofcom

 • Erthygl newyddion

21 Mai 2020

Gwnaeth timau trwyddedau ac aseiniadau technegol Sbectrwm Ofcom weithio'n gyflym iawn i weithredu cais am drwydded radio ar gyfer dau ysbyty yn y DU wrth iddyn nhw drin cleifion yn dioddef o Covid-19.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/features-and-news/keep-hospitals-connected

Newyddion a phregeth am Covid-19 ar Loveworld yn torri rheolau darlledu - Ofcom

 • Erthygl newyddion

18 Mai 2020

Heddiw mae Ofcom wedi rhoi sancsiwn ar Loveworld Limited sy'n darlledu rhaglen grefyddol Loveworld, wedi i raglen newyddion a phregeth fyw gynnwys honiadau niweidiol posib am Covid-19.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/features-and-news/loveworld-breaks-broadcasting-rules-covid-19

Rhwydweithiau band eang yn gadarn yn ystod y pandemig - Ofcom

 • Erthygl newyddion

13 Mai 2020

Gwnaeth cyflymderau cyfartalog band eang yn y DU ymdopI yn ystod cyfyngiadau symud y coronafeirws (Covid-19), er y cynnydd yn y galw oherwydd gweithio o’r cartref, gwersi ar-lein a ffrydio teledu.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/features-and-news/broadband-networks-stand-firm-during-pandemic

Ymchwil Ofcom yn dangos bod plant yn ymddiried yn eu rhieni am wybodaeth am y coronafeirws - Ofcom

 • Erthygl newyddion

12 Mai 2020

Rydyn ni wedi cyhoeddi ymchwil heddiw ynghylch sut mae plant yn cael ac yn ymateb i newyddion a gwybodaeth yn ystod y pandemig coronafeirws.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/features-and-news/children-trust-their-parents-on-coronavirus-information