Rheolau newydd i fynd i'r afael â chostau galwadau a sgamiau

04 Hydref 2018

Bydd defnyddwyr ffôn yn cael eu diogelu rhag costau uchel am ffonio rhifau '070' - sy'n aml yn cael eu camgymryd am rifau ffonau symudol, ond sy’n costio llawer mwy i'w ffonio.

Mae Ofcom wedi penderfynu cyfyngu ar gost cyfanwerthu cysylltu â galwadau 070, er mwyn helpu i ddiogelu galwyr rhag twyll a chostau galwadau annisgwyl.

Mae rhifau 070 ar gyfer gwasanaeth ‘dilynwch fi’, sef dargyfeirio galwadau o un rhif ffôn i un arall er mwyn i'r person sy'n cael ei ffonio allu cadw ei rif ei hun yn breifat. Er enghraifft, mae hysbysebion dosbarthol yn aml yn defnyddio'r rhifau hyn yn hytrach na rhif preifat. Mae busnesau bach a masnachwyr unigol hefyd yn eu defnyddio er mwyn ei gwneud yn haws iddyn nhw reoli galwadau.

Ond mae rhifau 070 yn cael eu camgymryd yn aml am rifau symudol (sydd bob amser yn dechrau gyda '07' . Ar hyn o bryd mae darparwyr ffôn yn codi rhwng 45c a £1.10 y funud ar gyfer galwadau i rifau 070. Gall hyn arwain at 'sioc biliau' i ddefnyddwyr, a allai fod yn anymwybodol o gost yr alwad. Roedd 2.6 miliwn o alwadau i rifau 070 y llynedd.

Mae Ofcom yn pryderu bod y rhifau hyn wedi cael eu defnyddio weithiau i dwyllo pobl. Rydym wedi datgelu tystiolaeth o sgamiau, fel galwadau a gollwyd a hysbysebion swyddi ffug, sy'n manteisio ar ddiffyg ymwybyddiaeth defnyddwyr o'r prisiau uchel hyn. Amcangyfrifir bod o leiaf 20% o alwadau 070 yn cynnwys rhyw fath o weithgarwch twyllodrus.

Felly rydym yn gosod rheolau newydd i roi cap ar gost cyfanwerthu ffonio rhifau 070. Dyma’r pris y gall unrhyw gwmni sy'n rheoli rhif 070 godi tâl ar gwmni ffôn y galwr am gysylltu’r alwad. Ar hyn o bryd, gall hyn fod cymaint â 39 ceiniog y funud.

Bydd y cap newydd ar bris cyfanwerthu 070 yn cyd-fynd â'r cap presennol a bennwyd gan Ofcom ar gyfer galwadau i rifau symudol - ar hyn o bryd tua 0.5 ceiniog y funud. Bydd hyn yn dileu'r cymhelliad ar gyfer sgamiau drwy dorri'n sylweddol ar y refeniw sydd ar gael drwy ddefnyddio'r rhifau hyn.

Dylai’r symudiad hwn glirio'r ffordd hefyd i gwmnïau ffôn gynnwys rhifau 070 mewn lwfansau munudau am ddim, fel maen nhw'n ei wneud gyda galwadau i ffonau symudol ar hyn o bryd.

Dywedodd Jonathan Oxley, Cyfarwyddwr Grŵp Cystadleuaeth Ofcom: "Gwneir miliynau o alwadau i rifau 070, ond nid yw llawer o bobl yn ymwybodol o gostau uchel y galwadau. Gall hyn arwain at bobl yn cael biliau llawer uwch na'r disgwyl.

"Felly rydyn ni'n gostwng cost gyfanwerthu rhifau 070. Nid oes rheswm pam na ddylai cwmnïau ffôn drosglwyddo'r arbedion hyn i'w cwsmeriaid cyn gynted ag y bo modd.”

Cyn cyflwyno'r cap newydd ar y pris, mae'n bosibl y bydd angen i ddarparwyr sy'n cynnig gwasanaethau rhifau 070 newid y ffordd maen nhw’n rhedeg eu busnesau, i gydymffurfio â'r rheolau newydd. Gallai hyn gynnwys newid eu systemau bilio a chysylltu â'u cwsmeriaid, neu hyd yn oed symud i amrediad rhifau gwahanol. Felly bydd cyfnod gweithredu o 12 mis i wneud y newidiadau hyn cyn i'r cap newydd ar brisiau ddod i rym.

Os bydd unrhyw gwmni’n symud i amrediadau rhifau eraill, bydd yr amrediadau hynny’n fwy cyfarwydd i ddefnyddwyr yn ôl ein hymchwil, a byddai gan bobl syniad gwell o gost debygol ffonio'r rhifau hynny.