4.7 miliwn o gartrefi yn y DU wedi cael trafferth fforddio eu biliau telathrebu eleni

18 Rhagfyr 2020

Mae ymchwil newydd Ofcom yn datgelu'r heriau a'r dewisiadau anodd y mae llawer o gwsmeriaid telathrebu yn eu hwynebu eleni, ac mae angen i ddarparwyr gymryd camau pellach i gefnogi cwsmeriaid mewn trafferthion ariannol.

Yn 2020 roeddem ni hyd yn oed yn fwy dibynnol ar wasanaethau ffôn a band eang wrth i lawer ohonom dreulio mwy o amser gartref. Felly mae parhau i fuddsoddi mewn uwchraddio rhwydweithiau'r DU yn hanfodol.

Yn gyffredinol, mae cwsmeriaid band eang a symudol yn cael gwasanaethau gwell am lai o arian. Mae cyflymder cyfartalog y rhyngrwyd a'r defnydd o ddata wedi codi'n sylweddol, ac mae gwariant cyfartalog aelwydydd ar delegyfathrebu wedi bod yn gostwng dros y blynyddoedd diwethaf.

Fodd bynnag, mae pandemig y coronafeirws (Covid-19) wedi effeithio'n sylweddol ar gyllidebau llawer o bobl. Felly ni fu erioed yn bwysicach sicrhau bod pobl sy'n cael trafferth talu yn cael y cymorth sydd ei angen arnynt, a bod opsiynau fforddiadwy ar gael iddynt.

Ym mis Mawrth, cytunodd prif gwmnïau band eang a symudol y DU ar gyfres o ymrwymiadau gyda Llywodraeth y DU ac Ofcom i gefnogi a gwarchod cwsmeriaid sy'n agored i niwed. Rydym yn parhau i gefnogi'r ymdrechion y mae cwmnïau'n eu gwneud i helpu i sicrhau bod pobl yn cadw mewn cysylltiad yn y cyfnod anodd sydd ohoni.

Rydym ni wedi cynnal ymchwil newydd i fforddadwyedd gwasanaethau telathrebu eleni.

Ein canfyddiadau

Mae'r rhan fwyaf o bobl yn cysylltu â'r rhyngrwyd gartref drwy linell sefydlog sy'n mynd i mewn i'w heiddo. Ond i 7% o aelwydydd, eu hunig ddull o gael mynediad i'r rhyngrwyd yw drwy ffôn symudol neu ddyfais symudol arall, fel dongl neu USB.

Mae bron i un o bob pum aelwyd – tua 4.7 miliwn o gartrefi – yn ei chael hi'n anodd fforddio eu gwasanaethau telathrebu. Mae chwech y cant yn ei chael hi'n anodd talu am eu band eang cartref sefydlog, tra bod 5% yn cael trafferth gyda'u bil symudol.

Wrth ei chael hi'n anodd talu am wasanaeth, y camau mwyaf cyffredin a gymerir gan gwsmeriaid yw cwtogi ar becyn i'w wneud yn fwy fforddiadwy – rhywbeth y mae un o bob deg aelwyd yn dweud eu bod wedi'i wneud. Mae camau eraill yn cynnwys lleihau gwariant ar eitemau eraill fel bwyd a dillad, canslo gwasanaeth, colli taliad neu newid y dull talu.

Mae data gan ddarparwyr yn dangos bod cyfran y cwsmeriaid sydd ar ei hôl hi gyda’u taliadau’n gymharol sefydlog rhwng mis Ionawr a mis Medi (2% ar gyfer band eang a 3% ar gyfer ffonau symudol). Er i gyfran y cwsmeriaid a ddatgysylltwyd am beidio â thalu ostwng yn ystod y cyfnod clo cychwynnol, bu cynnydd rhwng mis Mehefin a mis Medi, i lefelau uwch na chyn y pandemig.

Mae'r marchnadoedd band eang a symudol yn cynnig amrywiaeth eang o ddewis i gwsmeriaid, gyda bargeinion gwahanol ar gael i weddu i wahanol anghenion. Er enghraifft, mae band eang cyflym iawn ar gael am lai na £25 y mis, ond gall pobl hefyd ddewis talu mwy am wasanaeth cyflymach.

Ond gall pobl sy'n dioddef caledi ariannol gael trafferth gyda'u biliau. Mae rhai darparwyr band eang – fel BT, KCOM a Virgin Media – yn cynnig tariffau rhatach i helpu cwsmeriaid ar incwm isel, ond cymharol ychydig o gwsmeriaid sydd wedi manteisio ar un o'r opsiynau hyn.

Cynnyrch

Pris

Cyflymder

Data

Cymhwystra

BT Basic + Broadband

£10.07 y mis

10 Mdid yr eiliad

Diderfyn

Budd-daliadau prawf modd (dim enillion)

Virgin Media Essential Broadband

£15 y mis

15 Mdid yr eiliad

Diderfyn

Credyd Cynhwysol

KCOM Lightstream Flex

£20 y mis

30 Mdid yr eiliad

Diderfyn

Budd-daliadau prawf modd (dim enillion)

Gallai darparwyr wneud mwy

Rydym yn croesawu'r camau cyflym a gymerwyd gan ddarparwyr wrth ymateb i'r pandemig, ond mae mwy y gallant ei wneud i gefnogi eu cwsmeriaid.

Rydym am i gwmnïau nad ydynt eisoes yn cynnig tariff fforddiadwy a dargedir at gwsmeriaid incwm isel ystyried gwneud hynny. A dylai darparwyr sy'n cynnig pecynnau o'r fath wneud mwy i'w hyrwyddo, er mwyn ceisio codi ymwybyddiaeth ymhlith cwsmeriaid sy'n debygol o fod yn gymwys.

Bu i ni alw ar ddarparwyr yn ddiweddar hefyd i sicrhau y cynigir digon o gymorth i gwsmeriaid a allai fod yn ei chael hi'n anodd talu eu biliau.

Mae'r cyfnodau clo wedi dangos yn glir ein bod yn dibynnu ar gysylltiad rhyngrwyd dibynadwy. Felly mae'n bwysig bod opsiynau fforddiadwy ar gael fel y gall pawb gadw mewn cysylltiad – yn enwedig y rhai sy’n profi caledi.

Ac er ein bod yn croesawu'r gefnogaeth y mae cwmnïau wedi'i darparu i gwsmeriaid eleni, mae rhai pobl yn parhau i wynebu heriau ac mae'n amlwg y gall darparwyr wneud mwy i gefnogi cwsmeriaid sydd mewn trafferthion ariannol.

Lindsey Fussell, Cyfarwyddwr Grŵp Rhwydweithiau a Chyfathrebiadau Ofcom