Tonnau awyr wedi cael eu rhyddhau i gefnogi’r chwyldro di-wifr

25 Gorffennaf 2019

Mae ffermwyr, ffatrïoedd a pharciau busnes yn rhai o’r grwpiau a allai elwa o chwyldro mewn technoleg ddi-wifr, yn dilyn penderfyniad gan Ofcom i ryddhau tonnau awyr er mwyn cefnogi arloesedd a galluogi gwasanaethau newydd.

Ofcom sy’n rheoli tonnau awyr – neu sbectrwm – y DU, sy’n hanfodol er mwyn rhoi pŵer i wasanaethau fel ffonau symudol, band eang di-wifr a dyfeisiau wedi’u cysylltu.

Er mwyn helpu i hybu arloesedd, rydyn ni heddiw wedi penderfynu rhyddhau tonnau awyr a oedd, yn y gorffennol, ar gael i bartïon penodol yn unig. Rydyn ni hefyd yn caniatáu i wahanol grwpiau gael mynediad at donnau awyr sydd wedi’u trwyddedu i gwmnïau symudol, ond nad ydynt yn cael eu defnyddio ganddynt.

O dan y fframwaith rhannu newydd, bydd y tonnau awyr hyn ar gael i’w defnyddio’n lleol gan ystod o bartïon eraill – fel busnesau bach neu gwmnïau newydd arloesol. Mae Ofcom yn ychwanegu mesurau diogelwch i sicrhau nad yw’r defnyddwyr hyn yn amharu ar ddefnyddwyr presennol.

Cefnogi arloesedd

Gallai’r dull newydd fraenaru'r tir ar gyfer nifer o wasanaethau newydd. Er enghraifft:

  • Gallai gweithgynhyrchwyr sefydlu ffatrïoedd wedi’u cysylltu – gan ddefnyddio rhwydweithiau di-wifr dibynadwy a chyflym iawn i gysylltu, rheoli a monitro peiriannau.
  • Gallai ffermwyr hefyd sefydlu eu rhwydwaith lleol eu hunain, gan wella cyfathrebu rhwng pobl a dyfeisiau amaethyddol wedi’u cysylltu, fel monitro anifeiliaid a chnydau, systemau dyfrio a thractorau clyfar.
  • Gallai parciau busnes sefydlu eu rhwydweithiau cyfathrebu pwrpasol a diogel eu hunain – heb fod angen dibynnu ar ddarpariaeth symudol a band eang.
  • Gallai parciau gwyliau helpu eu hymwelwyr i gael cysylltiad yn ystod eu hymweliad, drwy sefydlu rhwydweithiau band eang lleol.

Gallai canolfannau siopa, canolfannau trafnidiaeth fel porthladdoedd, a chwmnïau yn y diwydiant logisteg hefyd fod yn awyddus i sefydlu eu rhwydweithiau lleol eu hunain.

Gwell cysylltiadau ar gyfer cymunedau gwledig

Yn ogystal â helpu diwydiannau i arloesi, gallai'r dull rhannu helpu cymunedau bach nad yw rhwydweithiau symudol wedi’u cyrraedd eto – mewn ardaloedd gwledig yn bennaf.

O dan y rheolau newydd, gall pentrefi, grwpiau busnes bach a chymunedau eraill wneud cais i gael mynediad at donnau awyr sydd wedi’u trwyddedu i'r prif gwmnïau symudol ond nad ydynt yn cael eu defnyddio ganddynt yn lleol ar hyn o bryd. Byddai modd defnyddio’r rhain i gefnogi rhwydweithiau band eang di-wifr neu symudol lleol, gan wella darpariaeth yn yr ardal.

Dywedodd Philip Marnick, Cyfarwyddwr Grŵp Sbectrwm yn Ofcom: “Mae sbectrwm di-wifr yn adnodd gwerthfawr a chyfyngedig, felly mae’n hanfodol ein bod yn ei ddefnyddio’n effeithlon.

“Bydd ein dull rhannu newydd yn helpu mwy o bobl i gael mynediad at donnau awyr er mwyn creu rhwydweithiau lleol ledled y DU. Gallai’r buddion ymestyn ar draws ein heconomi, o ffermydd i ffatrïoedd, yn ogystal â chefnogi cwmnïau technoleg newydd.”

Beth yw sbectrwm?

Allwch chi ddim gweld na theimlo sbectrwm radio. Ond mae angen sbectrwm ar unrhyw ddyfais sy’n cyfathrebu’n ddiwifr - fel setiau teledu i allweddi ceir, monitorau babis, meicroffonau diwifr a lloerennau. Mae ffonau symudol yn defnyddio sbectrwm i gysylltu â mast lleol er mwyn i bobl allu gwneud galwadau ffôn a defnyddio'r rhyngrwyd.

Pam fod Ofcom yn rheoli defnydd sbectrwm?

Dim ond hyn a hyn o sbectrwm sydd ar gael, felly mae angen ei reoli’n ofalus. Mae bandiau penodol o sbectrwm yn cael eu defnyddio at ddibenion gwahanol. Er enghraifft, mae cwmnïau ffonau symudol yn defnyddio gwahanol rannau o’r sbectrwm i gwmnïau teledu. Felly mae angen ei reoli i sicrhau nad oes ymyrraeth ar wasanaethau ac nad oes amharu ar bobl ac ar fusnesau.