Asesiad Ofcom o BBC Breakfast, BBC One, 17 Gorffennaf 2019

07 Hydref 2019

Heddiw mae Ofcom wedi cyhoeddi ei asesiad o BBC Breakfast ar BBC One ar 17 Gorffennaf 2019:

Dywedodd Kevin Bakhurst, Cyfarwyddwr Grŵp Cynnwys a Pholisi’r Cyfryngau Ofcom: “Mae rheolau didueddrwydd dyladwy yn hanfodol ar gyfer cynnal lefelau uchel o ymddiriedaeth mewn newyddion a ddarlledwyd. Fe wnaethon ni ystyried fformat y rhaglen BBC Breakfast a natur trafodaeth y cyflwynwyr. Gwnaeth ein hasesiad ganfod nad oedd wedi torri ein rheolau darlledu ac nid yw’n gwarantu ymchwiliad.

“Yn fwy eang, mae gennym bryderon difrifol ynghylch pa mor dryloyw yw proses cwyno’r BBC, sy’n gorfod ennyn hyder y cyhoedd. Byddwn yn gofyn i’r BBC i fod yn fwy tryloyw ynghylch ei brosesau a’i ganfyddiadau cydymffurfio fel mater o frys.”

  1. Er mwyn sicrhau trylowyder, rydyn ni wedi cyhoeddi ein gohebiaeth gyda'r BBC ynghylch ein penderfyniad i gynnal yr asesiad hwn 
  2. Cynhaliwyd ein hasesiad yn unol â’n dyletswydd o dan erthygl 46 (7) Siarter y BBC. Mae hwn yn nodi mai un o brif swyddogaethau Ofcom fel rheoleiddiwr allanol y BBC yw bod yn rhaid iddo ddilyn safonau’r Gwasanaethau Cyhoeddus perthnasol yn y DU sy’n gorfod bod yn unol â Chod Darlledu Ofcom.