Ofcom yn cynllunio gwahardd cwmnïau ffonau symudol rhag gwerthu ffonau sydd ‘wedi cloi’

17 Rhagfyr 2019

Bydd cwmnïau ffonau symudol yn cael eu gwahardd rhag gwerthu ffonau sydd ‘wedi cloi’, o dan amrywiaeth o gynlluniau newydd gan Ofcom i’w gwneud hi’n haws nag erioed i newid.

Mae cwmnïau sy’n cynnwys BT/EE, Tesco Mobile a Vodafone yn dal i werthu ffonau symudol nad oes modd eu defnyddio ar rwydweithiau eraill oni bai eu bod yn cael eu datgloi, sy’n gallu costio tua £10. Mae ein hymchwil wedi canfod bod dros ddwy ran o dair o bobl a benderfynodd beidio â newid wedi dweud bod hyn yn rhywbeth a oedd wedi llywio eu penderfyniad.

Mae bron i hanner y cwsmeriaid sy’n ceisio datgloi eu dyfais yn teimlo ei bod hi’n anodd gwneud hynny. Er enghraifft, efallai eu bod yn wynebu oedi hir cyn cael y cod angenrheidiol i ddatgloi eu dyfais; efallai y byddant yn cael cod sydd ddim yn gweithio; neu fe allent golli gwasanaeth os na fyddent yn sylweddoli bod y ddyfais wedi’i chloi cyn iddynt geisio newid.

Felly, rydym yn cynnig gwahardd cwmnïau ffonau symudol rhag gwerthu ffonau sydd wedi cloi, er mwyn i bobl allu symud i rwydwaith gwahanol gyda’r un ffôn yn ddidrafferth.

Mae hyn yn dilyn diwygiadau mawr, a gyflwynwyd ym mis Gorffennaf, sy’n golygu bod cwsmeriaid ffonau symudol nawr yn gallu newid gweithredwr dim ond drwy anfon neges destun yn rhad ac am ddim.

Dywedodd Lindsey Fussell, Cyfarwyddwr Grŵp Defnyddwyr Ofcom: “Gall newid darparwr ffôn symudol fod yn rhwystredig iawn.

“Drwy ryddhau defnyddwyr symudol o ffonau sydd wedi'u cloi, byddai ein cynlluniau yn arbed amser, ymdrech ac arian i bobl a'u helpu i gael gwell bargen.”

Heddiw, rydyn ni hefyd wedi cyhoeddi cynigion i'w gwneud hi'n haws i gwsmeriaid i newid rhwng rhwydweithiau band eang fel rhan o becyn o fesurau diogelu i gwsmeriaid sy'n adlewyrchu rheolau Ewropeaidd newydd.

Galwadau fideo 999 i ddefnyddwyr iaith arwyddion

Fel cam gweithredu pellach i sicrhau tegwch i gwsmeriaid, rydym yn cynnig rheolau newydd a fydd yn golygu bod defnyddwyr Iaith Arwyddion Prydain yn gallu cysylltu â’r gwasanaethau brys drwy ddefnyddio galwadau fideo.

O dan y cynigion hyn, byddai dehonglydd mewn canolfan alwadau yn cyfieithu rhwng Iaith Arwyddion Prydain a Saesneg. Byddai’r gwasanaeth am ddim ac ar gael 24/7 – gan helpu i wneud cyfathrebiadau brys yn gyflymach ac yn fwy cywir ar gyfer defnyddwyr byddar a’r gwasanaethau brys.

Rydyn ni wedi cyhoeddi gwybodaeth yn Iaith Arwyddion Prydain ynghylch ein cynigion ac rydym hefyd yn croesawu ymatebion i’n hymgynghoriad drwy gyfrwng iaith arwyddion.

Tegwch i gwsmeriaid

Tegwch i gwsmeriaid

Mae gan Ofcom raglen helaeth i helpu siopa gyda yder, gwneud dewisiadau doeth, gallu newid darparwr yn hawdd a chael bargen deg.

  • O fis Chwefror nesaf ymlaen, rhaid rhoi gwybod i gwsmeriaid band eang, ffôn a theledu pan fydd eu contract cychwynnol ar fin dod i ben, a rhaid dangos y bargeinion gorau sydd ar gael iddynt. Bydd pobl sy’n dewis aros gyda’u darparwr heb ymrwymo i gontract newydd yn cael manylion am fargeinion gorau’r cwmni bob blwyddyn. Bydd yr holl gwsmeriaid heb gontract cyfnod penodol, fel talu wrth fynd a chwsmeriaid SIM yn unig, hefyd yn cael yr hysbysebion blynyddol hyn.
  • Prisiau tecach. Yn dilyn ein hadolygiadau o brisiau symudol, mae nifer o gwmnïau symudol mwyaf y DU wedi ymrwymo i brisiau tecach ar gyfer cwsmeriaid y mae eu cytundeb cychwynnol wedi dod i ben.