Ymchwil Ofcom yn datgelu'r gwasanaethau gorau a gwaethaf i gwsmeriaid telegyfathrebiadau

30 Ebrill 2019

Mae Ofcom wedi datgelu heddiw pa gwmnïau ffon a band eang sy'n cael y sgoriau bodlonrwydd gorau a gwaethaf gan eu cwsmeriaid.

Mae ein hadroddiad yn rhoi cipolwg annibynnol ar ansawdd gwasanaeth prif ddarparwyr y DU. Mae wedi ei seilio ar ddata'r diwydiant a'n hymchwil cwsmeriaid manwl.

Darllenwch am berfformiad y darparwyr

Bodlonrwydd gyda band eang

Ar y cyfan, roedd 83% o gwsmeriaid band eang yn fodlon ar eu gwasanaeth. Mae hyn yn debyg i'r llynedd sef ffigur o 80%. Yn y cyfamser, roedd gan 13% reswm dros gwyno yn 2018 i lawr o 15% y llynedd.

Mae sgoriau TalkTalk yn is na chyfartaledd y diwydiant ar gyfer sawl mesur, gyda’i gwsmeriaid band eang yn llai tebygol o fod yn fodlon ar eu gwasanaeth cyffredinol ac yn llai tebygol o argymell TalkTalk i ffrind.

Roedd cwsmeriaid TalkTalk hefyd yn fwy tebygol o gael rheswm dros gwyno, yn llai tebygol o weld eu cwynion yn cael eu yn cael eu datrys ar y cyswllt cyntaf ac yn llai tebygol o fod yn fodlon ar sut cafodd eu cwynion eu trin.

broadband satisfaction ratings

Ar draws y diwydiant, gellir gwella'r bodlonrwydd o ran trin cwynion. Dim ond tua hanner y rheini a oedd wedi gwneud cwyn oedd yn fodlon ar sut cafodd ei thrin. Fodd bynnag, roedd cwsmeriaid band eang Sky yn llai tebygol na'r cyfartaledd o gael rheswm dros gwyno, ac yn fwy tebygol o fod yn fodlon ar sut cafodd eu cwynion eu trin.

Bodlonrwydd gyda ffoniau symudol

O ran cwsmeriaid ffonau symudol, roedd 93% yn fodlon ar eu gwasanaeth cyffredinol, yn debyg i ffigur y llynedd o 91%. Cyfran fach o 3% a ddywedodd eu bod yn anfodlon.

Roedd cwsmeriaid giffgaff a Tesco Mobile yn fwy tebygol o argymell eu darparwr i ffrind. Roedd gan eu cwsmeriaid sgôr uwch na'r cyfartaledd ar gyfer gwerth am arian hefyd (97% ar gyfer giffgaff a 92% ar gyfer Tesco Mobile, o'i gymharu â 87% ar gyfartaledd).

Ar y llaw arall, roedd cwsmeriaid Vodafone yn llai tebygol o fod yn fodlon ar eu gwerth am arian (82%), ac roedd gan gwsmeriaid Virgin Mobile sgôr is na'r cyfartaledd o ran sut cafodd eu cwynion eu trin.

Fodd bynnag, bu cynnydd cyffredinol yn y bodlonrwydd ar dderbyniad symudol (87%, i fyny o 84% y llynedd). Mae gwiriwr darpariaeth symudol Ofcom yn gadael i bobl weld yn hawdd sut mae'r lefelau darpariaeth amcan yn cymharu ar draws y DU a rhwng gwahanol ddarparwyr symudol.

Cwynion i Ofcom

Bu gostyngiad o 23% yn nifer y cwynion a wnaed i Ofcom am gwmnïau band eang y llynedd. Fe wnaeth y rhan fwyaf o gwmnïau orffen 2018 yn well (neu'n debyg iawn) o'i gymharu â sut gwnaethon nhw ddechrau'r flwyddyn.

Fodd bynnag, roedd cwynion am Plusnet – sydd dan berchnogaeth BT – wedi mwy na dyblu yn ystod chwarter olaf 2018. Yn ystod y cyfnod hwnnw, roedd y cwmni'n cael problemau gyda system filio newydd roedd wedi’i lansio.

Bu gostyngiad o 15% yn nifer y cwynion a wnaed i Ofcom am gwmnïau ffonau symudol y llynedd.

Am y tro cyntaf, mae Sky Mobile wedi ei gynnwys yn y tabl cynghrair cwmnïau ffonau symudol, ac mae wedi ymuno â'r nifer isaf o gwynion. Mae hyn yn golygu mai Sky yw’r darparwr rydym wedi cael y lleiaf o gwynion amdano ar draws y pedwar gwasanaeth – band eang, llinell dir, ffonau symudol a theledu drwy dalu.

Dywedodd Lindsey Fussell, Cyfarwyddwr Grŵp Defnyddwyr Ofcom: "Mae gwasanaeth sâl yn gallu bod yn fwy na thestun rhwystredigaeth; mae'n gallu cael effaith fawr ar bobl ac ar fusnesau bach sy'n dibynnu ar gysylltiad da.

"Pan fyddwch yn siopa o gwmpas am wasanaeth band eang neu ffôn symudol, gall ansawdd fod yr un mor bwysig â phris. Mae'r wybodaeth hon yn gallu helpu prynwyr i wneud y penderfyniad cywir."

Mae gan Ofcom wybodaeth i helpu defnyddwyr i gymharu gwasanaeth ac i ddewis darparwr band eang, symudol neu ffôn cartref.

Tegwch i gwsmeriaid

Fairness for customers logo Yn ogystal â gwneud yn siŵr bod gan gwsmeriaid y wybodaeth sydd ei hangen arnynt i ddewis y darparwr sydd orau iddynt, mae Ofcom hefyd yn gweithio i wella ansawdd gwasanaethau drwy gyflwyno'r canlynol:

Rydym hefyd wedi cyhoeddi cynlluniau i orfodi cwmnïau i ddweud wrth bobl pan fo’u contract yn dod i ben, ac i ddweud beth yw'r cynigion gorau sydd ar gael ganddynt. Rydym yn adolygu arferion prisio cwmnïau band eang, hefyd, gan edrych ar pam mae rhai pobl yn talu mwy nag eraill ac ar sut mae gweithredwyr ffonau symudol yn codi tâl am y ffonau eu hunainpan fydd y rhain yn cael eu cynnwys mewn bwndel gyda'r amser ar yr awyr.

Rhoi barn am y dudalen hon

Oedd y dudalen hon yn ddefnyddiol?