Mwy o bobl yn cael gwell band eang diolch i reolau Ofcom

24 Mai 2019

Gall band eang gwibgyswllt fod pum gwaith yn fwy dibynadwy na band eang safonol, traddodiadol. Mae’n ddigon cyflym i alluogi llawer o bobl yn yr un cartref i ffrydio ffilmiau mewn manylder uwch ar yr un pryd neu wneud galwadau fideo yn ddidrafferth.

Bellach mae gan filoedd o dai a busnesau fynediad at y dechnoleg hon diolch i reolau Ofcom a luniwyd i’w gwneud yn haws ac yn fwy fforddiadwy i gyflwyno gwell rhwydweithiau band eang.

Y llynedd, gwnaethom osod rheolau newydd i gefnogi buddsoddiad mewn rhwydweithiau ffeibr. O dan y rheolau hyn, rhaid i Openreach, sy’n cynnal a chadw prif rwydwaith band eang y DU, adael i gwmnïau eraill ddefnyddio ei bolion telegraff a’i bibelli tanddaearol er mwyn gosod eu ceblau ffeibr eu hunain ar gyfer eu cwsmeriaid preswyl. Gallai darparu’r mynediad hwn haneru costau adeiladu rhwydweithiau ffeibr llawn.

Mae sawl cwmni – yn cynnwys Virgin Media, TalkTalk a CityFibre – eisoes wedi manteisio ar y rheolau hyn i gysylltu miloedd o dai a busnesau i fand eang cyflymach a mwy dibynadwy.

Er enghraifft, cyflwynodd Virgin Media ffeibr llawn ym Mhontyclun drwy ddefnyddio pibelli Openreach. Daeth hyn yn dilyn treial y llynedd yn swydd Lincoln pan ddefnyddiodd Virgin Media bibell Openreach i gwtogi’r amser a’r arian i osod ceblau o’r newydd.

Yn y cyfamser, mae TalkTalk wedi bod yn treialu defnyddio pibelli a pholion wrth geisio cyflwyno ffibr llawn i dair miliwn o adeiladau erbyn 2025. Rhyngddynt, mae’r darparwyr eraill hyn yn defnyddio tua [12,000 o bolion telegraff a 2,500 km o bibelli tanddaearol Openreach].

Mae mwy o bobl ledled y DU yn debygol o elwa o reolau Ofcom. Yn ddiweddar, llwyddodd y darparwr band eang toob i sicrhau cyllid ar gyfer rhaglen i gyflwyno ffeibr llawn a’r disgwyl yw y bydd yn defnyddio seilwaith Openreach i wneud hyn.

Mae Hyperoptic hefyd yn bwriadu defnyddio’r seilwaith hon wrth ddarparu dros 5,000 km o ffeibr er mwyn cyrraedd pum miliwn o adeiladau erbyn 2025, tra bo’r darparwyr Glide a NextGen wedi’i defnyddio fel rhan o’u rhaglen ffeibr llawn nhw.

Mae Ofcom hefyd wedi bod yn meddwl am ffyrdd eraill o wella mynediad at seilwaith Openreach, er mwyn helpu i gryfhau achos busnes cwmnïau ar gyfer gosod ceblau ffeibr newydd. Heddiw, rydym wedi cyhoeddi pecyn o fesurau a fyddai’n rhoi rhagor o hyblygrwydd i’r cwmnïau hyn wrth adeiladu eu rhwydweithiau.

Yn y dyfodol, bydd ein mesurau’n golygu y bydd cwmnïau eraill yn gallu defnyddio pibelli a pholion Openreach i fodloni achosion busnes amrywiol, gan arwain at fwy o gyfleoedd i fuddsoddi mewn band eang gwibgyswllt arloesol.

Meddai Alan Bristow, Cyfarwyddwr Adeiladu De Lloegr a De Cymru yn Virgin Media: “Byddwn yn ystyried defnyddio eu pibelli unwaith eto fel bod mwy o ardaloedd yn y DU yn cael gwell darpariaeth band eang drwy Virgin Media - oherwydd maen nhw’n haeddu hynny.

Dywedodd Jonathan Oxley, Cyfarwyddwr Grŵp Cystadleuaeth Ofcom: “Mae faint o ddata’r rhyngrwyd sy’n cael ei ddefnyddio gan bobl yn y DU yn tyfu hanner cant y cant bob blwyddyn. Felly, bydd angen cysylltiadau cyflymach a mwy dibynadwy i'n cartrefi a’n swyddfeydd.

“Mae ein mesurau wedi'u cynllunio i gefnogi dyfodol digidol y DU drwy hybu cystadleuaeth fel bod rhagor o fuddsoddiad mewn rhwydweithiau ffeibr ar draws y wlad. ”