Gwybodaeth well cyn i chi brynu band eang

01 Mawrth 2018

Mae’n rhaid i defnyddwyr band eang sy’n chwilio am fargen newydd, gael gwybodaeth well am gyflymderau, cyn ymrwymo i gontract, o dan mesurau newydd a gyhoeddwyd gan Ofcom heddiw.

Yn y dyfodol, bydd darparwyr band eang hefyd yn gorfod rhoi isafswm cyflymder wedi’i warantu i gwsmer posibl yn y man gwerthu. Os bydd cyflymder y cwsmer hwnnw yn mynd islaw’r lefel a addawyd, bydd gan gwmnïau fis i wella perfformiad, cyn y bydd yn rhaid iddynt adael i gwsmeriaid adael y contract heb gael eu cosbi.

Bydd y gallu i adael contract, yn berthnasol hefyd, am y tro cyntaf, ar gyfer pecynnau llinell dir a theledu sy’n cael eu prynu ochr yn ochr â band eang. Felly, ni fydd cwsmeriaid yn gorfod ymrwymo i gytundeb teledu cafodd ei brynu yr un pryd â’u band eang, os bydd y cyflymderau’n mynd yn islaw’r hyn a addawyd, a’u bod yn penderfynu gadael.

I ddiogelu defnyddwyr ymhellach, mae’n rhaid i ddarparwyr rhyngrwyd yn y dyfodol, ddarparu gwybodaeth cyflymderau amseroedd brig sy’n fwy realistig o’r cychwyn, sy’n adlewyrchu’r ffaith nad yw band eang mor gyflym pan mae mwy o bobl ar-lein, yn ystod oriau brig 8-10pm neu 12-2pm ar gyfer busnesau.

Dyma sut fydd yr anghenion newydd yn gweithio:

Infographic showing the 4 key features of the new broadband speeds codes of practice: 1. Providing more realistic speed estimates at point of sale, which reflect peak times. 2: Always providing a minimum guaranteed speed at the point of sale. 3: Strengthening customers' right to exit if speeds fall below the minimum guaranteed level. 4: Ensuring all customers benefit from the codes, regardless of their broadband technology.

Bydd mesurau heddiw yn cael eu cyflwyno drwy gryfhau codau ymarfer Ofcom ynglŷn â gwybodaeth well am gyflymderau band eang.

Bydd gofyn i ddarparwyr wneud newidiadau sylweddol i’w systemau er mwyn rhoi'r diwygiadau hyn ar waith, gan ddatblygu dulliau mesur cyflymder newydd a hyfforddi staff.  Felly, bydd gan ddarparwyr gyfnod o 12 mis ar y mwyaf i weithredu’r newidiadau hyn cyn y daw’r codau ymarfer newydd i rym, ar gyfer gwasanaethau sy’n cael eu prynu o 1 Mawrth 2019.

Cyn hynny, gall defnyddwyr gael rhagor o wybodaeth am eu hawliau cyfredol o dan y codau presennol ar wefan Ofcom, yn ogystal â chyngor ymarferol ar gyfer gwella cyflymder eich band eang.

Dywedodd Lindsey Fussell, Cyfarwyddwr Grŵp Defnyddwyr Ofcom: “Mae’n rhaid i gwsmeriaid band eang wybod beth yw’r cytundeb maen nhw wedi ymrwymo iddo.

“Felly, rydyn ni’n cau’r bwlch rhwng y cyflymderau band eang sy’n cael eu gwerthu i bobl a beth sy’n cael ei ddarparu. Hefyd, i roi mwy o hyder i bobl, rydym yn ei gwneud hi’n haws iddynt adael contract- heb gosb- os bydd y cwmnïau’n methu cyflawni.”

Dywedodd Alex Neill, Rheolwr Gyfarwyddwr Gwasanaethau a Chynnyrch i’r Cartref,  Which?: “Mae cwsmeriaid wedi bod yn y niwl am lawer yn rhy hir ynghylch y cyflymderau maen nhw’n debygol o’u cael a’r gwasanaeth maen nhw’n talu amdano. Felly, mae’r camau hyn i helpu cwsmeriaid i adael jcontract heb gael eu cosbi i’w croesawu.

“Mae angen i ddarparwyr sydd wedi ymrwymo i’r cod symud yn gyflym er mwyn rhoi’r newidiadau hyn ar waith, a byddwn yn disgwyl i gwsmeriaid band eang gael disgwyliadau realistig cyn iddyn nhw ymrwymo i gontract.”

Anghenion mwy llym ar gyfer darparwyr rhyngrwyd

Ar hyn o bryd, gall cwsmeriaid band eang adael eu contract heb gael eu cosbi os bydd y cyflymder yn gostwng islaw lefel sylfaenol a warantwyd, ac nad yw eu darparwr yn gallu datrys y broblem. Ond ar hyn o bryd, mae gan ddarparwyr ddigonedd o amser i ddatrys y broblem cyn caniatáu i chi adael.

O dan y gofynion newydd, bydd gan ddarparwyr 30 diwrnod calendr i wella cyflymderau cyn bod yn rhaid iddynt ganiatáu i chi adael y contract heb gael eich cosbi. Bydd y mesur diogelu hwn hefyd yn berthnasol i ddefnyddwyr band eang cebl, sy’n gallu derbyn amrywiaeth sylweddol mewn cyflymderau yn ystod amseroedd brig.

Mae mesurau heddiw’n rhan o gyfres o gynlluniau i roi mwy o hyder i bobl wrth ddewis eu cwmni band eang. Mae Ofcom hefyd yn gweithredu ar ran defnyddwyr drwy ddatgelu pwy yw’r darparwyr gorau a gwaethaf o ran ansawdd gwasanaeth, iawndal awtomatig pan fydd pethau’n mynd o chwith, a chryfhau’r rheolau cyffredinol y mae’n rhaid i bob darparwr eu dilyn.