Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Gwell gwybodaeth cyn i chi brynu band eang

29 Hydref 2019

Rhaid i siopwyr band eang gael gwybodaeth well am gyflymderau cyn iddynt ymrwymo i gontract, yn unol ag ystod o ddulliau diogelu a bennwyd gan Ofcom heddiw.

Mae band eang yn wasanaeth hanfodol i lawer o gartrefi a chwmnïau erbyn hyn, ac mae cyflymder yn ffactor hollbwysig wrth chwilio am y fargen iawn. Ond gall yr hyn y mae cwsmeriaid band eang yn ei gredu y maent yn ei brynu a’r hyn y maent yn ei brynu fod yn wahanol.

Mae Ofcom yn cynnig gwella ei Godau Ymarfer presennol, sy’n ymrwymo cwmnïau rhyngrwyd sydd wedi addo dilyn y codau, i roi amcan i’r cwsmeriaid o’r ystod o gyflymderau y maent yn debygol o’u cael, yn ogystal â'r hawl i adael eu contract heb gael eu cosbi os bydd y cyflymderau yn gostwng islaw’r lefel sylfaenol.

I gryfhau sefyllfa cwsmeriaid band eang ymhellach, mae Ofcom yn bwriadu gwneud y canlynol:

  • Gwella’r wybodaeth am gyflymder wrth i gynnyrch gael ei werthu ac mewn contractau, drwy adlewyrchu'r cyflymder isaf y gall pobl ei gael yn y cyfnodau ‘brig’; a drwy sicrhau bod y darparwyr yn rhoi’r cyflymder isaf a warantir cyn gwerthu bob tro.
  • Cryfhau hawl cwsmeriaid i adael contract os bydd cyflymderau’n gostwng islaw’r lefel sylfaenol a warantwyd. Byddai gan ddarparwyr hyn a hyn o amser i wella cyflymderau cyn iddynt orfod gadael i gwsmeriaid adael y contract heb gael eu cosbi. Am y tro cyntaf, byddai’r hawl hon i adael yn berthnasol hefyd i gontractau sy’n cynnwys gwasanaethau ffôn a theledu drwy dalu a brynir gyda band eang.
  • Cynyddu nifer y cwsmeriaid sy’n elwa o'r codau, drwy ymestyn eu cwmpas i gynnwys pob technoleg band eang.

Dywedodd Lindsey Fussell, Cyfarwyddwr Grŵp Defnyddwyr Ofcom: “Rydym am i siopwyr band eang wybod beth maent yn ei brynu, a pha gyflymder i’w ddisgwyl. Felly, rydym yn bwriadu cau’r bwlch rhwng beth sy’n cael ei hysbysebu a beth sy’n cael ei ddarparu, gan roi darlun llawnach i gwsmeriaid cyn iddynt ymrwymo i gontract. Rydym hefyd yn ei gwneud hi’n haws gadael contract, heb gosb, os bydd cwmnïau yn methu darparu'r cyflymderau roedden nhw wedi’i addo.”

Dywedodd Gillian Guy, prif weithredwr Cyngor ar Bopeth: “Mae nifer o bobl yn dod atom am gymorth bob blwyddyn am nad yw eu gwasanaeth band eang araf neu annibynadwy yn cyrraedd yr hyn cafodd ei addo yn eu cytundebau. I’r mwyafrif o bobl mae cysylltiad band eang dibynadwy yn hanfodol -felly os nad ydyn nhw’n ei gael wedi talu amdano, dylai fod yna ffordd hawdd a chyflym iddyn nhw adael eu cytundeb. Mae’r newidiadau hyn yn gam pwysig i roi rhagor o bŵer i gwsmeriaid i allu dal eu darparwr band eang i gyfrif am wasanaeth gwael.”

Nodwch fod y fideo isod ar gael yn Saesneg yn unig.

Cau'r 'bwlch cyflymder'

Nid yw cyflymderau band eang yn gyson drwy'r dydd, ac maent yn aml yn gostwng yn ystod y cyfnodau prysur pan fydd mwy o bobl ar-lein. Mae hyn yn golygu bod y cyflymderau ‘gwirioneddol’ yn is na’r cyflymderau ‘hyd at’ a hysbysebir.

Cyflymder yw un o'r ffactorau pwysicaf wrth ddewis y fargen band eang gywir. Felly, dylai cwsmeriaid gael gwybod cyn iddynt brynu pecyn pa gyflymder maent yn debygol o’i gael yn y cyfnodau brig.

Byddai’n rhaid i ddarparwyr rhyngrwyd roi gwybod i bobl hefyd beth yw’r cyflymder isaf a warantir wrth werthu’r cynnyrch – nid dim ond os bydd rhywun yn gofyn amdano neu mewn gwybodaeth ar ôl gwerthu, sydd eisoes yn ofynnol. Bydd hyn yn rhoi cyfle i bobl gymharu darparwyr a siopa am y fargen orau gyda hyder.

Yr hawl i adael

Ar hyn o bryd, mae'r Codau’n galluogi cwsmeriaid i adael eu contract, heb gosb, os bydd y cyflymder yn gostwng islaw lefel sylfaenol a warantwyd, ac nad yw eu darparwr yn gallu gwella hyn. Mae gan ddarparwyr ddigonedd o amser i ddatrys y broblem cyn cynnig yr hawl i adael y contract.

Rydym yn cynnig cryfhau'r rheolau sy’n bodoli’n barod, a rhoi uchafswm o fis i ddarparwyr wella cyflymderau cyn bod rhaid iddynt adael i gwsmeriaid adael y contract heb gael eu cosbi. Byddai’r hawl hon i adael yn berthnasol, am y tro cyntaf, i gontractau gyda gwasanaethau ffôn neu wasanaethau teledu drwy dalu a brynir gan gartrefi ochr yn ochr â band eang.

Amddiffyn cwsmeriaid cebl

Ar hyn o bryd, mae'r Codau’n berthnasol gan fwyaf i fand eang dros linellau ffôn copr. Y rheswm dros hyn yw bod problemau cyflymder yn aml yn codi pan fydd adeiladau a gysylltir drwy linellau copr ymhell o gyfnewidfa ffôn leol neu gabinet stryd.

Mae’r Codau newydd a gynigir yn mynnu bod amcangyfrifon yn cael eu cyflwyno sy’n adlewyrchu cyflymderau yn ystod y cyfnodau prysur. Mae hyn yn gallu codi ar rwydweithiau cebl, fel yr un a weithredir gan Virgin Media.[4] Felly, yn y dyfodol, bydd cwsmeriaid cebl hefyd yn elwa o’r dulliau diogelu hyn.

Ydy'r cwmnïau'n cydymffurfio?

Yn ôl Ofcom, mae darparwyr, at ei gilydd, yn cydymffurfio’n ddigonol gyda’r Cod preswyl presennol. Yn ôl ein hymchwil gyda'r siopwr dirgel, mae cynnydd yn y nifer sy’n cydymffurfio ers ein hastudiaeth ddiwethaf.

Ond mae lle i wella, ac mae darparwyr wedi nodi nifer o gamau maent yn bwriadu eu cymryd, fel adolygu hyfforddiant staff ac edrych ar sut mae gwella prosesau gwerthu ar eu gwefan.

Gwaith pellach a’r camau nesaf

Mae cynlluniau heddiw yn rhan o waith Ofcom i sicrhau newid sylweddol yn ansawdd gwasanaethau ar gyfer cwsmeriaid band eang. Mae hyn hefyd yn cynnwys iawndal awtomatig pan aiff pethau o chwith, rhoi gwybodaeth fanwl i ddefnyddwyr er mwyn iddynt allu siopa am y cynnyrch gorau gyda hyder, a helpu pobl i sicrhau'r fargen orau iddynt.