Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Gwylio Gwancus: Datgelu arferion teledu a radio y DU

03 Awst 2017

Mae'r DU yn genedl sy'n hoffi gwylio gwancus, yn ôl ymchwil Ofcom gydag wyth ymhob deg o oedolion bellach yn gwylio penodau niferus o'u hoff rhaglenni un ar ôl y llall.

Mae'r darganfyddiadau yn rhan o Adroddiad y Farchnad Gyfathrebu 2017, adroddiad blynyddol gan Ofcom, sy'n datgelu newidiadau sylweddol yn y ffordd mae pobl ifanc a'r henoed yn gwylio teledu.

Mae wyth ymhob deg o oedolion yn y DU (79%) -neu 40 miliwn o bobl-yn defnyddio technoleg dal-i-fyny fel BBC iplayer neu wasanaethau tanysgrifio sy'n cynnwys Netflix, i wylio nifer o raglenni ar ôl ei gilydd, heb aros wythos i weld beth sy'n digwydd yn y bennod nesaf. Mae treian (35%) yn gwneud hyn yn wythnosol a mwy na hanner (55%) yn fisol.

Yn ôl ymchwil Ofcom mae pobl yng Nghymru yn gwylio tua phedair awr o deledu bob dydd, 28 munud yn fwy na gweddill y DU a gwledydd eraill gyda 74% yn wylwyr gwancus brwd (binge watchers).

Mae'r mwyafrif o'r gwylwyr gwancus yn y DU (70%) yn mwynhau'r math hyn o wylio ac yn dweud ei fod yn eu hymlacio ac i eraill mae'n gyfle i drafod gyda ffrindiau (24%). Ond mae treian o oedolion (32%) yn cyfaddef fod y demtasiwn i wylio pennod arall yn cyfrannu at golli cwsg a blinder.

Efallai, o ganlyniad i hyn mae dros dreian (35%) o'r gwylwyr gwancus a dros hanner (47%) o oedolion ifanc rhwng 16-24 yn ceisio peidio gwylio cymaint o raglenni. Mae hyn yn cynnwys gwtogi eu hamser gwylio,(19%), dod o hyd i ddiddordeb allgyrsiol arall (10%), neu ganslo tanysgrifiad Teledu hyd yn oed (4%).

Dywed nifer o wylwyr bod atyniad y bennod nesaf yn rhy bwerus i'w wrthod. Mae dros saith mewn deg  (74%) yn dweud eu bod weithiau'n gwylio mwy nag oedden nhw wedi bwriadu gwneud, gyda 18% yn dweud fod hyn bob amser yn digwydd.

Mae gwylio gwancus yn fwy poblogaidd ymhlith yr ifanc: mae dros hanner (53%) o'r sawl sydd rhwng 12-15 yn mwynhau sesiynau gwylio gwancus yn wythnosol, o gymharu â 16% yn unig ymhlith y rhai sydd dros 65. Ymhlith y garfan hŷn, mae'n well gan dros hanner (59%) wylio'r un bennod draddodiadol wythnosol.

Dim difethu!

I lawer o wylwyr gwancus, mae'r awch i wylio rhaglenni yn cael ei annog gan yr ofn y bydd eraill yn difethu diwedd y rhaglen (25%). Gall hyn feddwl fod rhai (16%) yn teimlo o dan bwysau i wylio cymaint â theulu a ffrindiau.

I rai, mae'r dyddiau o orfod dilyn amserlen Deledu yn dod i ben, wrth i wylwyr y DU gymryd mantais o wylio rhaglenni pa bryd bynnag y mynnent, ymhle bynnag a fynnent. Mae dros dreian o bobl y gwylio Teledu wrth deithio -ar eu gwyliau (24%), ar y ffordd i'r gwaith (16%) neu yn y dafarn hyd yn oed (7%).

Mae dros hanner (51%) yn gwylio Teledu yn eu hystafell wely, gydag eraill yn gwylio yn y gegin (16%), yr ardd, (9%) neu yn yr ystafell ymolchi (9%).

I lawer, mae gwylio'r teledu yn rhywbeth maent yn ei wneud ar eu pen eu hunain. Dywedodd oddeutu dau mewn pump o oedolion eu bod yn gwylio rhaglenni teledu a ffilmiau ar eu pen eu hunain bob dydd a dywedodd tri o bob deg (30%) eu bod yn gwneud hyn sawl gwaith yr wythnos. Mae treian yn dweud bod aelodau o'r un aelwyd yn eistedd gyda'i gilydd yn yr un ystafell, yn gwylio gwahanol raglenni ar wahanol sgriniau.

Er hyn, mae naw ymhob deg o bobl yn gwylio Teledu byw yn wythnosol ac mae gwylio fel teulu yn dal yn rhan annatod o fywyd. Mae tri o bob deg (30%) o oedolion yn dweud bod eu rhieni yn gwylio'r un rhaglenni neu ffilmiau bob dydd, gyda 70% yn gwneud hynny o leiaf unwaith yr wythnos. Mae'n agos i saith o bob deg (68%) yn dweud bod gwylio'r teledu yn helpu i ddod â'r teulu ynghyd i rannu profiad.

Mae ymchwil Ofcom hefyd yn datgelu'r gwahaniaethau rhwng arferion gwylio yr henoed a phobl sy'n iau, gyda'r olaf yn llawer fwy tebygol i gymryd mantais o wasanaethau ffrydio fel Amazon Prime.

Mae dros saith mewn deg (76%) o bobl ifanc rhwng 16-24 oed yn tanysgrifio i wasanaeth ffrydio o gymharu gyda llai na dau o bob deg (19%) o bobl sy'n bensiynwyr.

Darllenwch a llwythwch i lawr gopi o'r Adroddiad y Farchnad yn llawn yn Gymraeg