Rhwydweithiau band eang yn rhuthro i ddiwallu angen y DU am gyflymder

17 Rhagfyr 2020

Gall tuag un o bob pedwar cartref yn y DU bellach gael rhyngrwyd ffeibr llawn cyflymach, gan fod cwmnïau band eang wedi ymestyn eu rhwydweithiau ar garlam yn ystod y pandemig – yn ôl ffigurau newydd gan Ofcom.

Gyda miliynau o bobl yn parhau i ddibynnu ar eu band eang i weithio, dysgu a ffrydio eu hoff sioeau o gartref eleni, mae ein ffigurau'n dangos y gall ychydig o dan saith miliwn (24%) o gartrefi'r DU fanteisio ar becynnau rhyngrwyd ffeibr llawn - i fyny o 21% ar ddechrau'r flwyddyn. Mae'r gwasanaethau hyn yn gyflymach ac yn fwy dibynadwy na'r rhyngrwyd a ddarperir dros y rhwydwaith copr sydd wedi bodoli ers degawdau, y mae llawer o aelwydydd y DU yn ei ddefnyddio o hyd.

Gall bron i 12 miliwn (40%) o gartrefi'r DU bellach gael band eang cyfradd gigadid a all ddarparu cyflymder llwytho i lawr o hyd at 1 Gdid yr eiliad, i fyny o 37% ym mis Ionawr. Mae hyn yn cynnwys ffeibr llawn a'r pecynnau rhyngrwyd cebl cyflymaf.

Gall y mwyafrif helaeth o gartrefi'r DU (96%) gael band eang cyflym iawn (cyflymder llwytho i lawr o 30 Mdid yr eiliad o leiaf), ac mae gan bron bob cartref yn y DU fynediad i gysylltiad 'digonol' (10 Mdid yr eiliad llwytho i lawr ac 1 Mdid yr eiliad llwytho i fyny) – digon i bori'r rhyngrwyd, ffrydio sioeau teledu neu wneud galwadau fideo.

Er hynny, mae tua 134,000 o safleoedd yn y DU na allant gael cysylltiad digonol o hyd. Gallai'r safleoedd hyn fod yn gymwys i gael eu huwchraddio o dan y gwasanaeth band eang cyffredinol.

Darpariaeth band eang i eiddo yn y DU ym mis Mai 2021

Aelwydydd y DU yn uwchraddio i ryngrwyd cyflymach

Mae'r angen am gyflymder uwch yn ystod pandemig y coronafeirws wedi symbylu llawer o aelwydydd y DU i uwchraddio eu pecyn.

Rydym wedi mesur cyflymder a pherfformiad gwasanaethau band eang mewn dros 2,500 o aelwydydd. Mae wyth deg pump y cant o'r rhai wedi cymryd pecynnau cyflym iawn, i fyny o 75% ym mis Tachwedd 2019 – cyn i'r pandemig arwain at weithio a dysgu cartref ar raddfa fawr. Rydyn ni'n amcangyfrif bod hyn yn golygu yr uwchraddiwyd dros ddwy filiwn o aelwydydd i becynnau gyda chyflymder a hysbysebir ar y lefel cyflym iawn o leiaf (30 Mdid yr eiliad ac yn uwch).

Adlewyrchir y defnydd o'r pecynnau cyflymach hyn yn y cyflymder uwch cyfartalog y mae aelwydydd yn ei dderbyn. Y cyflymder band eang cyfartalog canolrif a gofnodwyd yn ein hymchwil oedd 50.4 Mdid yr eiliad – cynnydd o 20% o'r cyflymder cyfartalog ym mis Tachwedd 2019 (42.1 Mdid yr eiliad).

O'r pecynnau y gwnaethom eu mesur, darparodd gwasanaeth 516 Mdid yr eiliad Virgin Media y cyflymder lawrlwytho canolrif cyflymaf ar gyfartaledd ymhlith y pecynnau yn yr adroddiad (490.3 Mdid yr eiliad) ac roedd gan wasanaeth ffeibr llawn 300 Mdid yr eiliad BT y cyflymder uwchlwytho canolrif uchaf (50.6 Mdid yr eiliad). Mae cyflymder uwchlwytho'n bwysig ar gyfer gweithgareddau fel galwadau fideo, chwarae gemau a throsglwyddo ffeiliau mawr.

Cadw mewn cysylltiad wrth deithio o gwmpas

Rydyn ni hefyd wedi ymchwilio i sut mae darpariaeth a pherfformiad symudol yn cymharu ar draws y DU. Dengys ein ffigurau diweddaraf fod darpariaeth symudol yn aros heb ei newid i raddau helaeth ers mis Ionawr, gyda 4G ar gael i 92% o fàs tir y DU gan o leiaf un gweithredwr.

Mae gwaith ar y gweill i wella'r ddarpariaeth ledled y DU – yn enwedig mewn ardaloedd gwledig – drwy'r Rhwydwaith Gwledig a Rennir, y cytunwyd arno rhwng y diwydiant symudol a Llywodraeth y DU yn 2020.

Mae'r pandemig wedi arwain at newid parhaus yn y ffordd y mae pobl yn defnyddio eu ffonau symudol, yn ôl ein hymchwil Materion Symudol. Treuliodd pobl sy'n defnyddio ffonau Android bron i dri chwarter o'u hamser ar-lein yn gysylltiedig â wifi, yn hytrach na'u rhwydwaith symudol – gan adlewyrchu mwy o amser yn cael ei dreulio gartref.

Mae mwy o rannau o'r DU yn derbyn cysylltiadau 5G. Yn 2020, roedd dwy ran o dair o'r holl gysylltiadau 5G a gofnodwyd yn ein hymchwil yn Llundain, ond mae hynny bellach wedi gostwng i 45%, gyda gweithredwyr ffonau symudol yn cyflwyno darpariaeth i ardaloedd ehangach.

Mae dros ddwy filiwn o aelwydydd wedi uwchraddio eu pecyn rhyngrwyd ers dechrau'r pandemig, ac mae cwmnïau band eang yn rhuthro i ddiwallu angen y DU am gyflymder.

Gyda rhwydweithiau ffeibr llawn yn cael eu hadeiladu ar y gyfradd uchaf erioed, mae rhwydweithiau'r DU yn cael eu gwneud yn addas ar gyfer y dyfodol. Ond mae ein ffigurau'n dangos bod angen gwaith o hyd i gael band eang digonol mewn rhannau anghysbell o'r DU.

Yih-Choung Teh, Cyfarwyddwr Grŵp Strategaeth ac Ymchwil Ofcom