Rhwydweithiau band eang yn gadarn yn ystod y pandemig

13 Mai 2020

Gwnaeth cyflymderau cyfartalog band eang yn y DU ymdopI yn ystod cyfyngiadau symud y coronafeirws (Covid-19), er y cynnydd yn y galw oherwydd gweithio o’r cartref, gwersi ar-lein a ffrydio teledu.

Mae hyn yn ôl ein Hadroddiad Perfformiad Band Eang yn y Cartref sy’n dangos sut roedd cyflymderau band eang wedi newid cyn ac ar ôl cyflwyno’r cyfyngiadau symud.

Mae’r galw ar y rhwydwaith band eang wedi cynyddu’n rhannol oherwydd bod pobl yn gweithio gartref, oherwydd bod ysgolion ar gau, ac mae pobl wedi bod yn defnyddio gwasanaethau ffrydio ac addysgol.  Mae rhai darparwyr band eang wedi adrodd am gynnydd mewn traffig wythnosol dyddiol o rhwng 35% a 60% mewn traffig dyddiol o Ddydd Llun i Ddydd Gwener ers i’r cyfyngiadau symud gychwyn.

Mae ein hadroddiad hefyd yn dangos bod cyflymderau band eang mewn ardaloedd gwledig yn dal i fyny â’r rheini mewn trefi a dinasoedd. Mae cyfran y llinellau gwledig sy’n cael o leiaf band eang cyflym iawn yn ystod y cyfnod prysuraf yn parhau i gynyddu – o 44% yn 2018 i 56% yn 2019 – tra bod y gyfran nad ydynt yn derbyn cysylltiad teilwng yn ystod y cyfnodau prysuraf wed gostwng o 33% i 22%.

Fodd bynnag, mae cyflymderau band eang mewn ardaloedd gwledig yn dal y tu ôl i’r rheini mewn ardaloedd trefol. Roedd cyflymderau cyfnodau prysur mewn ardaloedd trefol bron ddwywaith yn gyflymach na chyfartaledd ardaloedd gwledig yn ystod 2019.

Mae band eang yn y DU wir wedi cael ei roi ar brawf yn ystod y pandemig, felly mae hi'n galonogol bod y cyflymder wedi aros yn weddol sefydlog. Mae hyn wedi helpu pobl i ddal ati i weithio, i ddysgu ac i gadw cysylltiad gyda ffrindiau a theulu.

Yih-Choung Teh, Cyfarwyddwr Grŵp Strategaeth ac Ymchwil Ofcom

Cyngor i’ch helpu i gadw’r cysylltiad

Mae ymgyrch Cadw’r Cysylltiad Ofcom yn cynnwys cyngor i helpu i sicrhau bod pobl yn cael y gorau o’u cysylltiad â’r rhyngrwyd yn ystod y coronafeirws:

Our ten top tips to help you stay connected during the coronavirus. You can use our broadband and mobile coverage checker to test your speed, and try using landline or wifi calling if you can.

I gael rhagor o wybodaeth, trowch at ein canllawiau ar gael y mwyaf o’ch gwasanaethau band eang a symudol gartref.

Datgelu darpariaeth band eang a symudol

Heddiw, rydyn ni hefyd wedi cyhoeddi ein diweddariad gwanwyn Cysylltu'r Gwledydd, sy’n crynhoi argaeledd band eang a darpariaeth symudol yn y DU ym mis Ionawr 2020, cyn yr achosion o Covid-19 yn y DU. Dyma’r canfyddiadau:

  • Mae 3.5 miliwn o gartrefi (12%) nawr yn gallu cael band eang ffeibr llawn, sydd wedi codi un rhan o bump ers mis Medi y llynedd.
  • Mae gwasanaethau band eang cyflym iawn eraill yn cael eu cyflwyno’n gyson. Mae band eang gwibgyswllt nawr ar gael i 55% o aelwydydd y DU, o’i gymharu â 53% yn ein diweddariad diwethaf. Yn y cyfamser mae band eang cyflym iawn yn dal ar gael i 95% o aelwydydd y DU.
  • Mae tua 2% o gartrefi a busnesau’n methu cael cysylltiad band eang sefydlog teilwng. Fodd bynnag, mae gan unrhyw un sy’n methu cael gwasanaeth teilwng hawl cyfreithiol yn awr i ofyn am gysylltiad o’r fath – diolch i’r rheolau newydd a ddaeth i rym ym mis Mawrth. Mae parhau i gyflwyno gwasanaethau band eang symudol hefyd yn helpu i gysylltu rhagor o bobl.
  • Rydyn ni’n sicrhau bod ein gwaith rheoleiddio yn helpu i gefnogi ardaloedd lleol wrth iddyn nhw gyflwyno rhwydweithiau ffeibr cyflymach - gan gynnwys diogelwch prisiau i gwsmeriaid. Mae hyn yn rhan o’n gwaith i gefnogi cystadleuaeth a buddsoddiad mewn rhwydweithiau ffeibr cyflymach a mwy dibynadwy.