Chwalu'r mythau sy'n gysylltiedig â thegwch i gwsmeriaid

19 Mehefin 2019

Mae tegwch i gwsmeriaid yn flaenoriaeth i Ofcom. Rydym eisiau i chi gael bargen deg am y gwasanaethau rydych chi’n eu defnyddio, ac rydym eisiau i gwmnïau ddweud yn well wrthych am fargeinion newydd.

Mae’r holl brif ddarparwyr wedi llofnodi ymrwymiadau tegwch i helpu i wneud yn siŵr fod cwmnïau’n gwella’r ffordd maent yn trin cwsmeriaid.

Mae dewis eang o wasanaethau ffôn, band eang a theledu-drwy-dalu ar gael i gwsmeriaid, a gallech chi gael bargen well – naill ai drwy newid darparwr neu drwy aros gyda’ch darparwr presennol.

Ond gallai rhai rhagdybiaethau atal pobl rhag cael y bargeinion gorau.

Onid yw cwsmeriaid newydd bob amser yn cael bargeinion gwell na chwsmeriaid ffyddlon?

Ddim bob amser. Yn ôl ein gwaith ymchwil ni, nid am eu bod wedi aros gyda'u darparwr am amser hir y mae pobl yn talu mwy. Y rheswm fel arfer yw nad ydyn nhw wedi cysylltu â'u darparwr ynglŷn â bargen newydd.

Mae rhai cwmnïau band eang yn codi mwy ar gwsmeriaid hirdymor ond mae rhai cwmnïau eraill yn cynnig eu bargeinion gorau iddynt. Ac yn y farchnad ffonau symudol, mae llawer o gwsmeriaid hirdymor yn cael bargeinion gwell na chwsmeriaid newydd. Er enghraifft, i bobl sy'n talu bob mis am eu teclyn ffôn, byddai mwy na’u chwarter yn talu mwy petaen nhw’n symud i fargen ‘SIM yn unig’ tebyg fory.

Oni ddylai pawb dalu yr un pris?

Petaem ni'n gorfodi cwmnïau i osod yr un pris i bawb, ni fyddai hynny o reidrwydd yn arwain at fargeinion tecach i gwsmeriaid.

Gallai olygu bod cwsmeriaid newydd yn talu mwy oherwydd ni fyddai cwmnïau'n gallu cynnig disgownt iddynt. Hefyd, byddai prisiau safonol yn gallu atal cwmnïau newydd rhag dod i mewn i'r farchnad a chynnig bargeinion gwell.

Onid yw’n ormod o drafferth newid fy ffôn symudol neu fand eang?

Mae’n haws nag erioed i newid darparwr ffôn symudol neu fand eang.

O 1 Gorffennaf ymlaen, gallwch chi newid rhwydweithiau symudol heb hyd yn oed siarad â'ch darparwr presennol. Anfonwch neges destun yn rhad ac am ddim i gael cod newid, ac ewch â'r cod i'r cwmni rydych chi eisiau newid iddo.

O fis Chwefror nesaf ymlaen, rhaid i gwmnïau ffôn, band eang a theledu-drwy-dalu ddweud wrthych pryd mae eich bargen bresennol ar fin dod i ben, ac esbonio beth yw eu bargen orau.

Os ydych chi eisiau cael bargen well yn rhywle arall, gofynnwch i’r cwmni band eang am warant cyflymder cyn i chi lofnodi'r contract.

Onid yw band eang cyflymach yn costio mwy?

Nid yw band eang cyflymach yn costio mwy bob amser. Mae bargeinion band eang cyflym iawn yn dechrau am ryw £20 y mis, a gallant fod yn rhatach na phecynnau band eang safonol.

Mae band eang cyflym iawn ar gael nawr yn 95% o’r adeiladau yng Nghymru. Defnyddiwch y peiriant gwirio i weld pa gyflymderau sydd ar gael yn eich ardal.

Gallai ein gwefan Y Gorau o’ch Gwesanaeth eich helpu i wybod pa becynnau band eang sy’n addas i’ch anghenion. Mae’r wefan hefyd yn awgrymu beth i'w ofyn i’ch darparwr am eich pecyn presennol a beth arall allai fod ar gael.