Gwybodaeth glir, onest cyn i chi brynu band eang

28 Chwefror 2019

Rhaid i’r rhai sy’n siopa am fand eang gael gwybod pa mor gyflym fydd eu gwasanaeth newydd, cyn iddyn nhw ymrwymo i gontract, dan fesurau gwarchod newydd Ofcom o yfory.

Mae’r Cod Ymarfer newydd yn rhan o waith Ofcom i hyrwyddo Tegwch i Gwsmeriaid, sy’n sicrhau bod pobl yn cael bargen deg ac yn cael eu trin yn dda gan eu darparwyr.

Mae’r Cod yn golygu y bydd cwmnïau band eang yn gorfod rhoi gwarant o ran isafswm cyflymder i gwsmeriaid adeg prynu’r gwasanaeth  bob amser.

Os bydd eich cyflymder band eang yn gostwng wedyn dan y lefel a addawyd, bydd gan gwmnïau un mis i wella perfformiad, cyn y bydd yn rhaid iddyn nhw roi caniatad i chi adael - yn ddi-gosb. Mae yr hawl i adael hefyd yn berthnasol i becynnau ffôn a theledu a brynwyd ar yr un adeg â band eang.

Rhaid i ddarparwyr band eang hefyd fod yn onest gyda chwsmeriaid ynghylch pa gyflymder i’w ddisgwyl yn ystod y cyfnodau brig. Mae hyn oherwydd nad yw band eang fel arfer cyn gyflymed yn ystod amseroedd prysuraf y dydd – 8: 00pm – 10: 00pm ar gyfer pobl ar-lein gartref a 12:00pm – 2:00pm ar gyfer busnesau.

Tegwch i Gwsmeriaid

Mae’r mesurau gwarchod newydd yn rhan o waith Tegwch i Gwsmeriaid Ofcom, ac yn berthnasol os yw pobl yn newid i ddarparwr newydd neu’n newid eu pecyn cyfredol.

Maent yn cwmpasu’r holl brif gwmnïau band eang  sydd wedi ymrwymo i’r Cod newydd – BT, EE, Plusnet, Sky, TalkTalk a Virgin Media, sydd, gyda’i gilydd yn gwasanaethu oddeutu 95% o gwsmeriaid band eang yn y cartref.

Dyma sut mae’r Cod newydd yn gweithio:

Dyma sut mae'r Cod newydd yn gweithio

Dywedodd Lindsey Fussell, Cyfarwyddwr Grŵp Defnyddwyr Ofcom: “Pan fyddwch chi’n llofnodi contract, dylech gael eich trin yn deg a gwybod yn union beth yr ydych yn ei gael.

“Mae’r mesurau gwarchod hyn yn golygu y gall y rhai sy’n siopa am fand eang brynu gyda hyder. Cyn iddyn nhw ymrwymo, bydd cwsmeriaid yn cael gwybod beth yw eu hisafswm cyflymder o ran y rhyngrwyd. Ac os bydd cwmnïau’n torri’r addewid hwnnw, bydd yn rhaid iddynt ddatrys y sefyllfa’n gyflym, neu adael i’r cwsmer adael.”

Dengys data diweddaraf Ofcom mai dim ond tri o bob 20 o gwsmeriaid band eang a oedd wedi cysylltu â’u darparwr yn rhagweithiol ac wedi ail-negodi eu bargen y llynedd. A gyda miliynau o gartrefi’n gallu uwchraddio i fand eang cyflymach am yr un faint o arian, neu lai, gallai pobl fod yn colli allan ar fargeinion gwell.

Felly mae Ofcom yn helpu pobl sy'n awyddus i wella’u band eang, newid darparwr neu ail-negodi’r hyn y maent yn ei dalu. Gall pobl hefyd ganfod awgrymiadau ymarferol ar gyfer gwella cyflymder band eang ar ein gwefan.

Mae ein gwaith yn y maes hwn hefyd yn cynnwys:

  • cynlluniau i gwmnïau roi gwybod i gwsmeriaid am y fargen orau sydd ar gael ganddynt pan fydd eu contractau’n dirwyn i ben, a bob blwyddyn ar ôl hynny os na fyddant yn newid eu bargen;
  • adolygu arferion prisio cwmnïau band eang, gan edrych pam fod rhai cwsmeriaid yn talu mwy nac eraill;
  • adolygu sut y mae cwmnïau ffonau symudol yn codi tâl ar eu cwsmeriaid am y ffonau eu hunain pan fydd y rhain wedi’u cynnwys mewn bwndel gydag amser ar yr awyr; a
  • chyflwyno proses o negeseuon testun syml i alluogi cwsmeriaid ffonau symudol newid darparwr yn haws.