Rhwyd ddiogelwch band eang newydd bron â chyrraedd

06 Mehefin 2019

Bydd gan bawb yn y DU hawl i ofyn am gysylltiad band eang teilwng a fforddiadwy o fis Mawrth y flwyddyn nesaf ymlaen.

Mae Ofcom yn rhoi gwasanaeth ‘band eang cyffredinol’ Llywodraeth y DU ar waith. Bydd hyn yn golygu bod gan gartrefi a busnesau cymwys hawl i ofyn am gysylltiad band eang teilwng. Mae hyn yn golygu cysylltiad sy’n gallu darparu cyflymder llwytho i lawr o 10Mbit yr eiliad o leiaf a chyflymder llwytho i fyny o 1Mbit yr eiliad o leiaf. Bydd y cyflymder yn cael ei adolygu dros amser, wrth i faint o ddata mae pobl yn ei ddefnyddio newid.

Er bod y mwyafrif helaeth (95%) o gartrefi a busnesau bach yn y DU yn gallu cael band eang cyflym iawn, a dros hanner yn gallu cael band eang gwibgyswllt, mae gormod o bobl yn dal i gael trafferth cael y cysylltiadau sydd eu hangen arnynt.

Ar hyn o bryd, byddai 620,000 o gartrefi a swyddfeydd, neu 2%, yn elwa o’r cynllun newydd, er bod y nifer hwn yn disgwyl wrth i rwydweithiau band eang gael eu huwchraddio. Mae'r cartrefi hyn yn ymysg y rhai mwyaf anghysbell yn y DU, neu’n bell i ffwrdd o rwydweithiau band eang presennol, sy'n golygu ei bod hi’n anodd iddyn nhw gael gwasanaeth band eang teilwng ar hyn o bryd.

BT a KCOM fydd yn darparu'r gwasanaeth

O blith y cwmnïau a fynegodd ddiddordeb mewn darparu'r gwasanaeth cyffredinol newydd, rydym wedi penderfynu mai dim ond BT a KCOM sy’n gallu diwallu'r raddfa a’r safonau angenrheidiol. Felly, bydd BT yn gyfrifol am gysylltu eiddo yn y DU gyfan ar wahân i ardal Hull, a KCOM fydd y darparwr dynodedig yn yr ardal honno.

Mae BT a KCOM wedi cael tan 20 Mawrth flwyddyn nesaf i wneud y paratoadau angenrheidiol, gan gynnwys newidiadau i’w systemau a’u prosesau er mwyn dechrau creu’r cysylltiadau hyn. O’r dyddiad hwnnw ymlaen bydd pobl yn cael dechrau gwneud cais am un.

Sut bydd y cynllun yn gweithio

Pan fydd rhywun yn cyflwyno cais, bydd gan BT neu KCOM 30 diwrnod i gadarnhau a ydy'r cwsmer yn gymwys ai peidio. Bydd hyn yn golygu pennu a oes gan yr eiddo fynediad yn barod at fand eang teilwng, am bris fforddiadwy, neu os yw ar fin cael ei gysylltu drwy gynllun sy’n cael arian cyhoeddus cyn pen 12 mis.

Ar ôl cadarnhau hynny, bydd yn rhaid i BT neu KCOM roi’r cysylltiad yn ei le cyn gynted ag sy'n bosibl.

O dan ddeddfwriaeth ar gyfer y gwasanaeth newydd, bydd hyd at £3,400 o gostau darparu'r cysylltiadau i gartrefi cymwys yn cael ei dalu.

Os bydd y gwaith angenrheidiol yn costio mwy na hynny, gall cwsmeriaid naill ai dalu’r costau ychwanegol neu ofyn am ateb gwahanol y tu allan i’r gwasanaeth cyffredinol, fel band eang lloeren. Fel arall, mae modd iddyn nhw a phobl eraill yn eu hardal ddod at ei gilydd i gyflwyno cais ar y cyd, sy’n gallu lleihau cost cysylltu pob eiddo yn sylweddol.

Bydd cwsmeriaid sy’n cael eu cysylltu drwy'r gwasanaeth cyffredinol newydd yn talu’r un prisiau ac yn cael gwasanaeth o’r un ansawdd â chwsmeriaid band eang eraill sy'n cael cysylltiad cyfatebol.

Dywedodd Lindsey Fussell, Cyfarwyddwr Grŵp Defnyddwyr Ofcom: “Wrth i fwy a mwy o’n bywydau symud ar-lein, mae hi’n hollbwysig ein bod yn rhoi band eang gwell i bobl ac i fusnesau. O'r flwyddyn nesaf ymlaen, bydd y rhwyd ddiogelwch band eang newydd yma yn rhoi’r hawl gyfreithiol i bawb ofyn am gysylltiad teilwng – os ydych chi'n byw mewn dinas neu yng nghefn gwlad. Bydd hyn yn hollbwysig i bobl sy’n ei chael hi’n anodd cael y band eang sydd ei angen arnynt.”

Darpariaeth band eang a symudol gwell – lle bynnag fyddwch chi

Mae goruchwylio'r gwasanaeth band eang cyffredinol yn rhan o waith Ofcom i helpu pawb yn y DU i elwa o wasanaethau band eang a ffonau symudol gwell.

Mae’r gwaith yma hefyd yn cynnwys:

  • cefnogi buddsoddiad mewn rhwydweithiau ffeibr drwy agor mynediad i bolion telegraff a phibellau tanddaearol BT, sy’n ei gwneud hi’n rhatach, yn gyflymach ac yn haws i’w gystadleuwyr adeiladu eu rhwydweithiau eu hunain;
  • mesurau newydd arfaethedig i helpu i roi hwb i ddarpariaeth symudol mewn ardaloedd gwledig; a
  • mae ein gwiriwr darpariaeth symudol yn caniatáu i bobl weld yn gyflym pa ddarpariaeth sydd ar gael, gan pa ddarparwyr, yn eu hardal.