Codi prisiau heb-fod-mewn-bwndel EE - cyngor i ddefnyddwyr

25 Mawrth 2019

Bydd cwsmeriaid sydd wedi cael biliau sylweddol uwch ers i EE gynyddu prisiau eu gwasanaethau heb fod mewn bwndel yn cael amser ychwanegol i benderfynu a ydynt eisiau gadael eu contract heb gael eu cosbi, yn dilyn ymyrraeth gan Ofcom.

Ym mis Mehefin 2018,fe wnaeth EE gynyddu eu prisiau heb fod mewn bwndel ar gyfer rhai gwasanaethau, gan gynnwys galwadau safonol yn y DU, galwadau rhyngwladol a negeseuon testun rhyngwladol. Hefyd, fe wnaeth EE gynyddu pris y taliadau mynediad ar gyfer ffonio rhifau sy'n dechrau gyda 08/09/118 ac am anfon negeseuon llun.

Mae'r cynnydd hwn mewn prisiau yn effeithio ar gwsmeriaid sy'n aml yn mynd dros lwfans misol eu cynllun yn enwedig a/neu'r rheini sy'n defnyddio'r gwasanaethau yr effeithir arnynt yn rheolaidd.

Yn ystod mis Mai 2018, fe nododd EE grŵp o gwsmeriaid yn arbennig a fyddai dan anfantais oherwydd y cynnydd mewn prisiau ac fe aeth ati i gysylltu â nhw drwy e-bost neu lythyr i roi gwybod iddynt am y newidiadau.

Fodd bynnag, ym marn Ofcom, nid oedd yr ohebiaeth hon yn ddigon clir o ran effaith y cynnydd mewn prisiau a hawliau’r cwsmeriaid roedd hyn yn effeithio arnynt. Felly, efallai fod cwsmeriaid wedi bod yn ansicr ynghylch a oeddent yn gallu gadael eu contractau heb gael eu cosbi.

Yn dilyn cwynion gan gwsmeriaid EE, cododd Ofcom bryderon gydag EE ynghylch y diffyg eglurder o ran sut y gwnaeth gyfathrebu â chwsmeriaid.

Mewn ymateb i'n pryderon, EE wedi cytuno i:

  • anfon e-bost neu lythyr arall ar 16 Awst 2018 i bob un o'r cwsmeriaid y mae wedi nodi eu bod yn fwy tebygol o fod dan anfantais o ganlyniad i'r cynnydd mewn prisiau, sy’n nodi’n glir beth yw eu hawliau ac yn rhoi 30 diwrnod iddynt, o ddyddiad yr e-bost neu’r llythyr, i adael eu contract heb gael eu cosbi pe byddent yn dymuno gwneud hynny;
  • ad-dalu unrhyw gwsmeriaid sy’n dewis gadael eu contract drwy dalu'r gwahaniaeth rhwng yr hen brisiau a'r prisiau newydd uwch am y taliadau a wynebwyd o ganlyniad i ddefnyddio unrhyw un o'r gwasanaethau yr effeithiwyd arnynt gan y cynnydd mewn prisiau ers mis Mehefin 2018.

Dylai cwsmeriaid sy'n bryderus nad ydynt wedi cael e-bost neu lythyr, ond y mae’r cynnydd mewn prisiau wedi cael effaith sylweddol arnynt, gysylltu ag EE.

Rheolau Ofcom ar ddiwygio contractau

Mae Ofcom yn bryderus nad oedd EE wedi cydymffurfio’n llwyr â’n rheolau sy’n ei gwneud yn ofynnol ei fod yn rhoi 30 diwrnod o rybudd i gwsmeriaid am unrhyw newidiadau i gontractau sy’n debygol o achosi ‘niwed sylweddol’ a chaniatáu iddynt adael eu contract heb gael eu cosbi.

Rydym hefyd wedi darparu canllawiau (PDF, 55.3 KB) ynghylch y rheol hon, sy’n nodi y dylai darparwyr sicrhau bod  hawliau gadael cwsmeriaid yn glir i gwsmeriaid.

Os oes gan ddefnyddwyr gŵyn am newidiadau i'w contract, dylent gysylltu â’r darparwr yn y lle cyntaf. I gael rhagor o fanylion, ewch i weld ein canllawiau ar gontractau.