Hysbysiadau newydd i’ch helpu i chwilio am y fargen orau

31 Gorffennaf 2018

Rhaid dweud wrth gwsmeriaid gwasanaethau symudol, llinell sefydlog, band eang a theledu pan fydd cyfnod sylfaenol eu contract ar fin dod i ben, yn unol â'r rheolau newydd arfaethedig a gyhoeddwyd gan Ofcom heddiw.

Mae dros 20 miliwn o gwsmeriaid wedi gorffen cyfnod sylfaenol eu contract, ac mae dros 10 miliwn wedi ymrwymo i gynigion lle mae’r pris yn cynyddu’n awtomatig ar ddiwedd y contract. O ganlyniad, gallai miliynau o gwsmeriaid fod yn talu mwy na sydd raid. Er enghraifft, mae cwsmeriaid sy'n bwndelu eu gwasanaethau llinell sefydlog a'u band eang yn talu 20% yn fwy, ar gyfartaledd, pan fyddant y tu allan i gontract.*

Mae’r cynlluniau’n rhan o waith Ofcom i helpu defnyddwyr i siopa yn ehangach am y fargen orau, boed drwy newid darparwyr neu drwy gael bargen well gyda’u darparwyr presennol.

Rydym wedi bod yn edrych ar sut gall defnyddwyr osgoi prisiau sy'n cynyddu ac i fanteisio i'r eithaf ar y dewis eang sydd ar gael yn y farchnad.

Ar hyn o bryd, dydy’r rhan fwyaf o ddarparwyr ddim yn atgoffa eu cwsmeriaid pan fydd cyfnod sylfaenol eu contract ar fin dod i ben. Nid ydynt ychwaith yn esbonio beth fydd yn digwydd ar ôl i'r contract ddod i ben.

Felly, rydym yn cynnig rheolau newydd sy’n golygu bod yn rhaid i ddarparwyr roi gwybod i'w cwsmeriaid pan fydd eu contract ar fin dod i ben. Byddai'r hysbysiad yn rhoi gwybod iddynt am unrhyw newidiadau i'w pris neu i'w gwasanaethau ac yn nodi beth yw eu hopsiynau, gan gynnwys rhoi gwybod iddynt y gallent arbed arian.

Hefyd, byddai'n rhaid i ddarparwyr anfon neges ‘y tu allan i gontract' untro i'r holl gwsmeriaid cyfredol y mae cyfnod sylfaenol eu contract wedi dod i ben, ac na roddwyd yr holl wybodaeth yma iddynt bryd hynny.

Dylai'r hysbysiadau gael eu hanfon gan ddefnyddio'r dull cyfathrebu y mae'r cwsmer yn ei ffafrio, a allai fod yn neges destun, yn e-bost neu'n llythyr drwy'r post.

Dywedodd Lindsey Fussell, Cyfarwyddwr Grŵp Defnyddwyr Ofcom: “Mae cymaint o ddewis ar gael ar gyfer pobl, ond rydyn ni'n poeni bod llawer yn talu mwy na sydd raid – yn arbennig y rheini sydd y tu allan i gontract.

Felly rydym yn chwilio am ffyrdd i’w gwneud mor haws ag sy’n bosibl i bobl i chwilio am y fargen orau. Mae cwsmeriaid wedi dweud wrthym eu bod eisiau cael gwybod pan fydd eu contract ar fin dod i ben a chael cyngor ynglŷn â'u hopsiynau. Rydym yn argymhell bod yn rhaid i ddarparwyr wneud hynny.”

Yr hyn rydym yn ei gynnig

Mae ein cynigion yn nodi y dylid anfon hysbysiadau i'r holl gwsmeriaid preswyl a busnesau bach sy'n defnyddio gwasanaethau symudol, llinell sefydlog, band eang a theledu drwy dalu (naill ai'n unigol neu mewn bwndel). Dylid anfon yr hysbysiadau rhwng 40 a 70 diwrnod cyn i'r contract ddod i ben.

Mae miliynau o bobl allan o gontract ac yn talu gormod

Pan fydd cyfnod contract sylfaenol cwsmer yn dod i ben, nid ydynt ynghlwm wrth eu bargen wreiddiol mwyach ac mae opsiynau gwahanol ar gael iddynt. Os na fyddant yn gwneud unrhyw beth bryd hynny, mae eu contract yn debygol o barhau ar sail treigl misol. Gall y pris godi neu gall elfennau o'r fargen wreiddiol y gwnaethant ymrwymo iddi newid.

Mae ein hymchwil wedi canfod bod llawer o bobl yn ansicr o ran a yw eu cyfnod contract sylfaenol yn dal yn weithredol, a phryd mae eu contract yn dod i ben. Felly mae cwsmeriaid yn aml yn aros ar yr un bargeinion am gyfnod hirach nag y byddent fel arall, a allai olygu eu bod yn talu prisiau uwch ac yn colli allan ar fargeinion a allai wella eu pecyn neu arbed arian iddynt.

*Mae cyfeiriadau i ‘ddiwedd contract’ neu bod ‘allan o gontract’ yn berthnasol i gyfnod contract lleiaf cwsmeriaid.