Un o beirianwyr Ofcom yn cael ei dderbyn i’r Digital Radio Hall of Fame

18 Gorffennaf 2019

Mae Rash Mustapha, uwch arbenigwr darlledu Ofcom wedi cael ei gydnabod yn ffurfiol gan Digital Radio UK, y corff a sefydlwyd i helpu i hyrwyddo a chefnogi datblygiad radio digidol.

Rash yw un o’r bobl gyntaf i gael ei dderbyn i’r Digital Radio Hall of Fame, a sefydlwyd i gydnabod y bobl sydd wedi gwneud cyfraniad sylweddol at lwyddiant radio digidol dros yr 20 mlynedd diwethaf.

Panel o uwch swyddogion ar draws y diwydiant radio sy’n penderfynu pwy sy’n cael ei dderbyn i’r Digital Radio Hall of Fame.  Cafodd Rash ei enwebu am ei waith a oedd yn cydnabod sut gellid defnyddio technoleg cost isel i wneud radio DAB yn gynnig fforddiadwy i ddarlledwyr Radio Cymunedol ac FM ar raddfa fach.

Gwelwyd y gwaith hwn - a oedd yn cynnwys datblygu llawer o offer prototeip yn ei amser ei hun - yn ennyn digon o ddiddordeb y Llywodraeth, i’r fath raddau fel y rhoddodd arian i Ofcom allu treialu’r dechnoleg.  Yn dilyn y treialon llwyddiannus hyn, pasiwyd deddfwriaeth i sefydlu fframwaith ar gyfer trwyddedu gwasanaethau DAB ar raddfa fach.  Mae Ofcom wrthi’n gweithio ar y camau nesaf gyda’r Adran dros Faterion Digidol, Diwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon.

Bydd Rash a’i gyd-anfarwolion yn cael eu gwobrwyo mewn seremoni yn Llundain ym mis Medi.

Dywedodd Ford Ennals, Prif Swyddog Gweithredol Digital Radio UK: “Rydyn ni’n llongyfarch y bobl gyntaf erioed i gael eu derbyn i’r Digital Radio Hall of Fame am eu cydnabyddiaeth a’u cyflawniad.  Mae wedi cymryd dros 20 mlynedd i gyrraedd y pwynt lle mae radio digidol yn cyfrif am y rhan fwyaf o wrando ar y radio yn y Deyrnas Unedig ac ni allai hyn fod wedi digwydd heb gyfraniadau rhagorol yr unigolion hyn a’r sefydliadau maent yn eu cynrychioli.

“Cafwyd ymateb gwych i’r cyhoeddiad bod y Digital Radio Hall of Fame yn mynd i gael ei sefydlu a hoffem ddiolch i’r holl randdeiliaid am eu henwebiadau ac i’r panel clodwiw o feirniaid”.