Newidiadau i’r cod ymarfer ar gyfeiryddion rhaglenni electronig

02 Gorffennaf 2018

Bydd pobl sydd â nam ar eu golwg yn gallu llywio’n haws rhwng sianeli teledu, yn dilyn newidiadau Ofcom i’r Cod sy’n llywodraethu cyfeiryddion ar y sgrin darlledwyr.

Mae cyfeiryddion ar y sgrin (sy’n cael eu galw yn gyfeiryddion rhaglenni electronig) yn helpu pobl i gynllunio’r hyn maen nhw’n mynd i’w wylio a dod o hyd i raglenni newydd. Ond mae hi’n anodd i bobl sydd â nam ar eu golwg eu defnyddio.

Rydym felly wedi penderfynu cyflwyno newidiadau i’r Cod Cyfeiryddion Rhaglenni Electronig i helpu i sicrhau bod y nodweddion canlynol yn cael eu cynnwys mewn cyfeiryddion rhaglenni electronig fel mater o drefn:

  • Testun i lais - bydd gwybodaeth am y sianeli, a’r testun sydd ei angen er mwyn llywio, ar gael fel llais;
  • Hidlo ac amlygu – amlygu neu restru rhaglenni sydd â disgrifiadau sain neu iaith arwyddion ar wahân;
  • Chwyddo - bydd defnyddwyr yn gallu chwyddo’r wybodaeth ar y Cyfeirydd Rhaglenni Electronig neu ei gwneud yn fwy; a
  • Arddangos cyferbyniad uchel - gall defnyddwyr newid rhwng arddangos diofyn ac arddangos cyferbyniad uchel.

Bydd y newidiadau arfaethedig yn berthnasol i’r Cyfeiryddion Rhaglenni Electronig a fydd ar gael ar yr holl fodelau newydd o dderbynyddion teledu a fydd yn cael eu datblygu ar ôl 27 Gorffennaf 2018. Bydd darparwyr Cyfeiryddion Rhaglenni Electronig yn gallu defnyddio dulliau arloesol i gyflwyno’r nodweddion hyn, ar yr amod eu bod yn effeithiol i ddefnyddwyr. Rhaid iddyn nhw hefyd gyflwyno adroddiad blynyddol i Ofcom ar ba mor hygyrch yw eu cyfeiryddion rhaglenni, er mwyn i ni allu monitro cynnydd yn ofalus.

Mae Ofcom hefyd yn parhau i weithio’n agos gyda darlledwyr, darparwyr gwasanaethau rhaglenni ar-alwad a Sefydliad Cenedlaethol Brenhinol y Deillion (RNIB) ar ffyrdd eraill o wella hygyrchedd teledu i bobl sydd â nam ar eu golwg.

Eleni rydym yn cefnogi’r RNIB a darlledwyr mewn ymgyrch ar draws y diwydiant i godi ymwybyddiaeth y cyhoedd o ddisgrifiadau sain – sylwebaeth sy’n disgrifio beth sy’n digwydd ar y sgrin. Bydd darlledwyr sy’n cynnwys y BBC, BT, Channel 4, ITV, Sky, UKTV a Viacom yn darlledu hysbysebion i hyrwyddo eu gwasanaethau disgrifiadau sain drwy gydol yr haf a dechrau’r hydref.