Prisiau tecach i gwsmeriaid band eang

25 Medi 2019

Bydd cwsmeriaid band eang y tu allan i gontract yn talu prisiau tecach a dylai darparwyr ddiogelu cwsmeriaid sy'n agored i niwed yn well o dan fesurau newydd a gyhoeddwyd gan Ofcom heddiw.

Fel rhan o’n rhaglen waith i sicrhau tegwch i gwsmeriaid, rydym wedi adolygu arferion prisio band eang, yn arbennig y rhwystrau y mae pobl yn eu hwynebu wrth siopa o gwmpas, a sut mae hyn yn effeithio ar gwsmeriaid agored i niwed.

Fe wnaethom ganfod bod tua 40% o gwsmeriaid band eang (8.8 miliwn) y tu allan i gontract, a bod modd i’r rhai sy’n ymrwymo i fargen newydd â’u darparwr presennol wneud arbedion sylweddol.

Gallai pobl sy’n ymrwymo i fargen newydd â’u darparwr presennol dalu rhwng £8 a £9 yn llai bob mis na chwsmeriaid sy’n aros y tu allan i gontract. Mae hyn bron cymaint â’r arbediad o £9-10 y mis ar gyfartaledd i gwsmeriaid newydd sy’n cael disgownt cychwynnol â’r darparwr hwnnw. Hefyd, mae traean o’r rhai hynny sy’n negodi bargen newydd â’u darparwr yn talu llai na’r rhai sydd wedi cael y bargeinion cychwynnol hyn.

Ymrwymiadau prisiau cwmnïau

Rydym wedi herio cwmnïau band eang i ddarparu prisiau tecach ar gyfer eu cwsmeriaid y tu allan i gontract.

O ganlyniad i’n hadolygiad, mae cwmnïau band eang mwyaf y DU wedi gwneud nifer o ymrwymiadau i warchod cwsmeriaid a gostwng prisiau i’r rhai sydd y tu allan i gontract.

  • Bydd BT, Sky a TalkTalk yn caniatáu i’w cwsmeriaid y tu allan i gontract i gael yr un bargeinion â chwsmeriaid newydd, pan fyddant yn ymrwymo i gontract newydd.
  • Mae’r gwahaniaeth yn yr hyn y bydd unrhyw un o gwsmeriaid dan gontract newydd Sky yn ei dalu pan ddaw eu contract i ben fydd dim mwy na £5 y mis. O fis Chwefror ymlaen, bydd BT yn rhoi cap ar y gwahaniaeth y bydd cwsmeriaid presennol sydd mewn contract yn ei dalu pan ddaw eu contractau i ben – bydd yn cadarnhau swm y cap hwn yn y man.
  • Ni fydd cwsmeriaid BT nad ydynt yn cael band eang cyflym iawn yn talu mwy na chwsmeriaid band eang cyflym iawn lefel mynediad o hyn ymlaen. A bydd BT yn rhoi gostyngiad pris awtomatig unwaith yn unig i gwsmeriaid agored i niwed sydd allan o gontract ar hyn o bryd ac yn talu mwy.
  • Bydd TalkTalk a Virgin Media yn adolygu prisiau cwsmeriaid sy'n agored i niwed bob blwyddyn i sicrhau eu bod yn cael y fargen orau ar gyfer eu hanghenion, ac yn rhoi disgownt awtomatig pan fydd hynny’n briodol, os na fydd cwsmeriaid yn ymateb.
  • Bydd BT, EE, Plusnet a TalkTalk yn gwarchod cwsmeriaid y tu allan i gontract rhag prisiau’n cynyddu’n uwch na chwyddiant.

Bydd y rhan fwyaf o’r ymrwymiadau hyn yn dod i rym erbyn mis Mawrth 2020.

O fis Chwefror ymlaen, rhaid rhoi gwybod i gwsmeriaid band eang pan fydd eu contract ar fin dod i ben, a rhaid dangos y bargeinion gorau sydd ar gael iddynt. Bydd pobl sy’n dewis aros gyda’u darparwr heb ymrwymo i gontract newydd yn cael manylion am fargeinion gorau’r cwmni bob blwyddyn. Bydd cwsmeriaid talu wrth fynd a chwsmeriaid SIM yn unig yn cael yr hysbysiadau blynyddol hyn hefyd.

Dywedodd Lindsey Fussell, Cyfarwyddwr Grŵp Defnyddwyr Ofcom: “Gall cwsmeriaid band eang sydd y tu allan i gontract wneud arbedion sylweddol – tua £100 y flwyddyn ar gyfartaledd – drwy godi’r ffôn i siarad â’u darparwr presennol ac ymrwymo i fargen well.

“Ac yn y dyfodol, bydd pawb yn cael gwybod am y tariff gorau sydd ar gael. Diolch i’r ymrwymiadau rydyn ni wedi’u sicrhau gan y prif gwmnïau band eang, bydd nifer o gwsmeriaid - gan gynnwys y cwsmeriaid mwyaf agored i niwed - yn talu llai.”

Rydyn ni hefyd wedi cyhoeddi canllaw ynglŷn â sut gall gwmnïau wella sut maen nhw’n trin cwsmeriaid bregus.

Haws newid

Mae’n haws nag erioed i newid eich darparwr neu i gael gwell bargen gyda’ch darparwr presennol. Dysgwch ragor am sut i newid  neu ewch i’n gwefan y Gorau o’ch Gwesanaeth i weld sut gallwch chi gael gwell bargen ar gyfer eich band eang.