Rhaid i gwmnïau roi gwybod i chi am y bargeinion telathrebu a theledu gorau

15 Mai 2019

Rhaid i gwmnïau band eang, ffôn a theledu roi gwybod i chi pa bryd mae’ch contract yn dod i ben, a rhaid iddynt hefyd ddweud wrthoch chi am eu bargeinion gorau, o dan reolau newydd a gyhoeddwyd gan Ofcom heddiw.

Rydyn ni eisiau i chi allu manteisio ar y dewis o ran pecynnau band eang, ffôn a theledu, a chael y bargeinion gorau sydd orau ar gyfer eich anghenion. Gallech chi wneud hyn drwy newid darparwr neu gytuno ar fargen newydd â’ch darparwr presennol.

Er mwyn eich helpu chi i wneud hyn, rydym yn ei gwneud hi’n ofynnol i gwmnïau band eang, teledu, ffonau symudol a ffonau cartref anfon yr wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi ynghylch eich contract, pan fydd ei hangen arnoch, er mwyn i chi allu dewis y pecyn gorau i chi. Dyma’r mesurau gwarchod diweddaraf yn rhaglen Tegwch i Gwsmeriaid Ofcom.

Gallai 20 miliwn o gwsmeriaid elwa

Mae ein hymchwil yn dangos bod dros 20 miliwn o gwsmeriaid wedi mynd heibio i gyfnod eu contract cychwynnol. Gallai nifer o’r rhain fod yn talu mwy na sydd raid.

Mae pobl sy'n bwndelu eu gwasanaethau llinell sefydlog a'u band eang yn talu 20% yn fwy ar gyfartaledd pan fyddant y ‘tu allan i gontract’. Mae hyn yn codi i 26% ymhlith cwsmeriaid sy’n bwndelu eu teledu drwy dalu â’r ddau wasanaeth hwn.

Nid yw tua un o bob saith cwsmer (14%) yn gwybod a ydynt yn dal i fod ynghlwm wrth eu bargen wreiddiol; ac mae tua un o bob wyth (12%) yn credu eu bod ‘mewn contract’, ond ddim yn gwybod pa bryd mae’r cyfnod hwn yn dod i ben.

Hysbysiadau newydd i gwsmeriaid

Felly, mae Ofcom wedi camu i’r adwy i sicrhau tegwch i gwsmeriaid, drwy orfodi cwmnïau telegyfathrebiadau a chwmnïau teledu drwy dalu i rybuddio cwsmeriaid rhwng 10 a 40 diwrnod cyn y bydd eu contract yn dod i ben. Bydd yr hysbysiadau hyn yn cael eu hanfon drwy neges destun, neges e-bost neu lythyr.  Byddant yn cynnwys:

  • dyddiad dod i ben y contract;
  • y pris a dalwyd cyn y dyddiad hwn;
  • unrhyw newidiadau i’r gwasanaeth a’r pris a delir ar ddiwedd y cyfnod hwn;
  • gwybodaeth am unrhyw gyfnod rhybudd sy’n ofynnol er mwyn dod â’r contract i ben; a’r
  • bargeinion gorau sy’n cael eu cynnig gan eu darparwr, gan gynnwys rhoi gwybod i gwsmeriaid ffyddlon pa brisiau sydd ar gael i gwsmeriaid newydd.

Bydd pobl sy’n dewis aros gyda’u darparwr heb ymrwymo i gontract newydd yn cael nodyn atgoffa bob blwyddyn am fargeinion gorau’r cwmni.

Dywedodd Lindsey Fussell, Cyfarwyddwr Grŵp Defnyddwyr Ofcom: “Rydyn ni’n gwneud yn siŵr bod cwsmeriaid yn cael eu trin yn deg, drwy wneud i gwmnïau roi’r wybodaeth sydd ei hangen arnyn nhw, pan fydd ei hangen arnyn nhw.

“Bydd hyn yn rhoi grym yn nwylo miliynau o bobl sy’n talu mwy na sydd raid pan na fyddan nhw o dan gontract mwyach.”

Bydd y newidiadau’n golygu bod darparwyr yn anfon gwybodaeth wedi’i theilwra'n bersonol i filiynau o gwsmeriaid unigol. Er mwyn sicrhau eu bod yn gwneud hyn yn iawn, bydd gan gwmnïau naw mis i roi’r newidiadau angenrheidiol ar waith yn eu systemau a’u prosesau. Bydd cwsmeriaid yn dechrau derbyn hysbysiadau o 15 Chwefror y flwyddyn nesaf.

Fairness for customers logo Tegwch i gwsmeriaid

Mae ein hymgyrch Tegwch i Gwsmeriaid wedi cyflwyno'r canlynol yn ddiweddar hefyd:

Ar 1 Gorffennaf 2019, bydd rheolau newydd yn dod i rym a fydd yn ei gwneud hi’n gyflymach ac yn haws newid darparwr symudol.