Cynnal y momentwm - creu dyfodol ffeibr llawn y DU

27 Ebrill 2018

Daeth Ofcom, y Llywodraeth a ffigurau blaenllaw o bob rhan o'r diwydiant telegyfathrebu at ei gilydd mewn cynhadledd yr wythnos hon i gefnogi’r ymgyrch i gynyddu buddsoddiad mewn band eang ffeibr llawn yn y DU.

Roedd y digwyddiad, Creu Dyfodol Ffeibr Llawn, a gynhaliwyd ar y cyd gan Ofcom a’r Adran ar gyfer Digidol, Diwylliant, Cyfryngau a Chwaraeon (DCMS), yn gyfle i glywed sut gall y DU adeiladu ar y momentwm diweddar a chynyddu argaeledd band eang ffeibr llawn hynod gyflym ymhellach.

Mae band eang ffeibr llawn yn defnyddio ceblau ffeibr optig i ddarparu cyswllt band eang bob cam o adeilad y gyfnewidfa i’ch cartref chi. Mae’n golygu nad oes raid i chi ddibynnu ar geblau copr ddegawdau oed i ddarparu eich band eang, sy’n gallu dioddef o nam ac arwain at ostyngiad sylweddol mewn cyflymder ar amseroedd brig.

Dim ond 3% o’r DU sy’n gallu cael band eang ffeibr llawn ar hyn o bryd. Mae Ofcom a’r Llywodraeth eisiau gweld hyn yn cynyddu’n sylweddol ac rydym wedi bod yn gweithio i annog mwy o fuddsoddiad a chystadleuaeth yn y farchnad.

Yn ystod y misoedd diwethaf, mae cwmnïau sy’n cynnwys Openreach, CityFibre, Virgin Media a TalkTalk wedi ymrwymo i ehangu’r rhwydweithiau ffeibr llawn newydd. Gallai hyn olygu y bydd hyd at chwe miliwn o dai neu eiddo arall yn gallu cael mynediad i fand eang ffeibr llawn yn ystod y blynyddoedd sydd i ddod.

Yn y gynhadledd, clywodd y cynadleddwyr sut mae gwledydd fel Sbaen a Phortiwgal wedi llwyddo i ehangu ffeibr llawn i fwyafrif eu poblogaeth, sy’n golygu manteision fel llawer llai o namau, cyflymder llawer cynt a chysylltiadau sy’n fwy cyson. A chlywodd y darparwyr band eang sut mae cwsmeriaid sy’n newid i ffeibr llawn yn llawer llai tebygol o adael eu darparwr, oherwydd eu bod yn llawer bodlonach gyda’u gwasanaeth.

Aeth prif weithredwr Ofcom, Sharon White, ati i dynnu sylw at bwysigrwydd moderneiddio rhwydweithiau'r DU fel bod gan bobl a busnesau'r cysylltiadau y mae arnynt eu hangen ar gyfer cymdeithas heddiw sy’n mynnu cymaint o ddata.

“Ein gweledigaeth ni, sy’n cael ei rhannu gan lawer ohonoch chi, yw symud y DU oddi wrth rwydwaith copr o oes Victoria at rwydwaith ffeibr llawn modern sy’n briodol ar gyfer economi ddatblygedig,” dywedodd.

Matt Hancock, yr Ysgrifennydd Gwladol ar gyfer Digidol, Diwylliant, Cyfryngau a Chwaraeon, agorodd y digwyddiad ac roedd hefyd yn glir am bŵer posib ffeibr llawn, gan ddweud: “Fel gwelsom ni wrth symud oddi wrth ddeialu i fand eang, mae ffeibr llawn yn cynnig cyfleoedd aruthrol i drawsnewid ein bywydau a’n heconomi.”

Hefyd roedd y digwyddiad yn cynnwys siaradwyr o gwmnïau band eang blaenllaw fel BT, CityFibre, Hyperoptic, Gigaclear, Openreach, TalkTalk, Virgin Media a Vodafone.

Mae mwy o wybodaeth am sut mae ffeibr llawn yn gweithio a’r manteision mae’n gallu eu cynnig ar gael yn ein canllaw.