Creu dyfodol ffibr-llawn

26 Ebrill 2018

Mae'r ffordd mae pobl yn cael mynediad i'r rhyngrwyd yn y DU wedi newid yn sylweddol dros y blynyddoedd.

Lle'r oedd cartrefi wedi rhannu cysylltiad deialu sengl oedd yn darparu mynediad i'r rhyngrwyd, mae band eang cyflym iawn ar gael bellach ar gyfer mwy na naw ymhob deg o gartrefi yn y DU.

Nawr mae pethau'n newid unwaith eto, gyda band eang ffibr-llawn ar gael yn gynyddol.

Beth sydd gennym ar hyn o bryd

Ar hyn o bryd, mae'r rhan fwyaf o gysylltiadau band eang yn y cartref yn cael eu hanfon yn defnyddio cyfuniad o geblau ffibr optig a'r hen geblau copr, sydd wedi bod yn weithredol am ddegawdau, yn wreiddiol i ddarparu gwasanaethau ffôn.

Mae'r system yma'n defnyddio cysylltiad copr rhwng eich cartref a'r cabinet stryd gwyrdd agosaf. Ond mae rhai pobl yn gallu cael trafferthion gyda'u cysylltiadau copr. Gall rhain gael eu hachosi gan y pellter o'ch cartref i'r cabinet, neu gan lawer o bobl sy'n defnyddio'r rhyngrwyd ar yr un pryd.

Gallai'r problemau hyn wneud eich cysylltiad band eang yn annibynadwy ac efallai na fyddwch yn derbyn y cyflymderau band eang wnaeth eich darparwr eu hysbysebu.

Mae band eang ffibr-llawn yn gallu helpu ymdrin â phroblemau fel hyn.

Beth yw band eang ffibr-llawn?

Mae band eang ffibr-llawn yn defnyddio ceblau ffibr-optig i gysylltu'ch cartref gyda'r hen gabinet yn y stryd, yn lle'r hen gysylltiadau copr.

Mae cysylltiadau ffibr-llawn yn darparu gwell gwasanaeth sy'n gallu cynnig cyflymderau llawer cynt -hyd at un gigabit yr eiliad. Maent hefyd hyd at bum gwaith yn fwy dibynadwy na'r cysylltiadau oedd yn defnyddio'r hen geblau copr.

Mae cysylltiadau ffibr-llawn hefyd yn llai tebygol i arafu neu i gael problemau pan mae llawer o bobl yn eu defnyddio ar yr un pryd.

Felly mae eich band eang yn fwy tebygol o gyrraedd y cyflymderau sy'n cael eu haddo yn hysbysebion y darparwyr.

Mae hyn oll yn golygu bod yna botensial ar gyfer llawer o wasanaethau newydd, arloesol ar gyfer defnyddwyr a busnesau sy'n defnyddio cysylltiadau cyflymach a mwy dibynadwy.

Sut galla i gael band eang ffibr llawn?

Ar hyn o bryd, mae band eang ffibr llawn ar gael ar gyfer 4% o adeiladau yn y DU. Fodd bynnag, mae rhai darparwyr wedi dweud y byddan nhw'n buddsoddi mewn rhwydweithiau newydd, ffibr-llawn. Mae hyn yn golygu y gallai hyd at chwe miliwn o adeiladau gael mynediad i rwydweithiau ffibr-llawn yn y blynyddoedd i ddod.

Mae Ofcom hefyd yn helpu i ddarparu dyfodol ffibr-llawn ar gyfer y DU ac rydym wedi cyflwyno rheolau i'w gwneud yn gynt ac yn rhatach i ddarparwyr adeiladu'r rhwydweithiau hyn.

Os oes diddordeb gennych chi i gael band eang ffibr-llawn yn eich cartref, dywedwch hynny wrth eich darparwr i weld os ydynt yn ei gynnig yn eich ardal neu os oes ganddynt gynlluniau i'w gyflwyno.

Gallwch chwilio am fargeinion y mae darparwyr eraill yn eu cynnig hefyd. Mae gan ein ap gwirio band-eang wybodaeth am y gwasanaethau band eang sydd ar gael yn eich ardal chi.