Hanner y bobl yn cael newyddion gan gyfryngau cymdeithasol erbyn hyn

24 Gorffennaf 2019

Yn ôl adroddiad blynyddol Ofcom ar sut mae pobl yn cael gafael ar newyddion, mae hanner oedolion y DU yn defnyddio cyfryngau cymdeithasol i gael y newyddion diweddaraf.

Mae ein hastudiaeth, sef Cael Gafael ar Newyddion yn y DU 2019, yn edrych ar sut mae oedolion a phlant hŷn yn y DU yn cael gafael ar newyddion ar draws y teledu, radio, papurau newydd wedi’u hargraffu, cyfryngau cymdeithasol, ffynonellau eraill ar y rhyngrwyd a chylchgronau.

Er bod teledu’n parhau fel y llwyfan mwyaf poblogaidd i bobl gael gafael ar newyddion, mae’r defnydd ohono wedi lleihau ers y llynedd o 79% i 75%. Ar yr un pryd, mae’r defnydd o gyfryngau cymdeithasol ar gyfer newyddion wedi codi  o 44% i 49%.

Mae canfyddiadau eraill yr ymchwil yn cynnwys:

Yn dilyn y teledu, y rhyngrwyd yw'r llwyfan mwyaf poblogaidd nesaf  ar gyfer newyddion yn 2019 yn cael ei ddefnyddio gan 66% o oedolion. Radio sydd nesaf, gyda 43%. Mae dros draean o oedolion, (38%), yn cael eu newyddion o bapurau newydd traddodiadol.  Ond, wrth gyfuno argraffu traddodiadol â gwefannau ac apiau papurau newydd, mae’r defnydd cyffredinol yn cynyddu i 49%.

Ar ôl BBC One, ITV (40%) a Facebook (35%) yw’r ffynonellau newyddion nesaf a ddefnyddir amlaf.

Er bod y defnydd o Facebook ar gyfer newyddion wedi aros yn sefydlog o flwyddyn i flwyddyn, mae mwy o bobl yn defnyddio Twitter (o 14% i 16% ers y llynedd), WhatsApp (o 10% i 14%) ac Instagram (9% i 13%).

Mae cylchgronau yn cael eu hystyried yn fwy ffafriol nag unrhyw lwyfan newyddion arall o ran ansawdd, cywirdeb, ymddiriedaeth a didueddrwydd.

Mae llwyfannau cyfryngau cymdeithasol yn tueddu i gael eu hystyried yn llai ffafriol ar y mesurau hyn.  Er enghraifft, dim ond 37% o bobl sy’n defnyddio cyfryngau cymdeithasol ar gyfer newyddion ddywedodd eu bod yn ddiduedd, o’i gymharu â 78% ymysg defnyddwyr cylchgronau, 62% ar gyfer y teledu, 61% ar gyfer radio a 58% ar gyfer papurau newydd wedi’u hargraffu.

Mae chwe phlentyn o bob deg sydd rhwng 12 a 15 oed yn dweud bod ganddynt ddiddordeb mewn newyddion. Dywedodd tri chwarter ohonynt eu bod yn darllen, yn gwylio neu’n gwrando ar y newyddion o leiaf un waith yr wythnos.

Prif ganfyddiadau ymchwil