Helpu defnyddwyr band eang a ffonau symudol i gadw’r cysylltiad

25 Mawrth 2020

  • Wrth i deuluoedd weithio a dysgu gartref, mae Ofcom yn cyflwyno awgrymiadau ymarferol i gael y gorau o’ch cysylltiadau
  • Ewch i ofcom.in/cadwr-cysylltiad

Mae Ofcom yn lansio ymgyrch wybodaeth genedlaethol, a gefnogir gan Lywodraeth y DU a diwydiant, i helpu defnyddwyr band eang a ffonau symudol i gael y gorau o’u cysylltiadau, wrth i filoedd o deuluoedd ddechrau gweithio a dysgu gartref.

Mae’r ymgyrch, Cadw’r Cysylltiad, yn esbonio amrywiaeth o awgrymiadau a chyngor ymarferol i helpu pobl i gael y cyflymder a’r ddarpariaeth sydd eu hangen arnynt, mewn cyfnod pan fydd band eang a ffonau symudol yn bwysicach nag erioed o ran helpu pawb i gyfathrebu.

Mae’r rhwydweithiau band eang a ffonau symudol yn gweld newid ym mhatrymau'r galw wrth ymateb i'r coronafeirws (Covid-19), gan fod llawer o deuluoedd ar-lein gyda’i gilydd yn ystod y dydd wrth weithio a dysgu gartref.  Mae'r cwmnïau telathrebu'n monitro traffig ar eu rhwydweithiau’n gyson ac yn cymryd camau i sicrhau eu bod yn cael eu rheoli’n effeithiol.

Mae’r cwmnïau rhwydwaith yn hyderus y gallant gyflenwi'r galw cynyddol; a gallwn ni i gyd chwarae ein rhan drwy helpu i reoli sut rydym yn defnyddio ein band eang, ein ffonau cartref a’n ffonau symudol.

Cadw'r Cysylltiad

Cyngor syml ar gyfer cadw'r cysylltiad

Wrth i fwy o bobl yn y cartref ddefnyddio’r un cysylltiad, gall aelwydydd gymryd camau eu hunain i reoli eu defnydd o ddata fel bod pawb yn y cartref yn cael y lled band sydd ei angen arnyn nhw – boed hynny ar gyfer ffrydio fideos, rhith-gyfarfodydd neu alwadau llais.

Mae Ofcom wedi nodi amrywiaeth o fesurau syml, ac rydyn ni’n annog pobl i’w rhannu ar y cyfryngau cymdeithasol i helpu eraill i gadw'r cysylltiad hefyd.

Dywedodd Melanie Dawes, Prif Weithredwr Ofcom: “Mae teuluoedd ar draws y DU yn mynd ar-lein gyda’i gilydd yr wythnos hon, ac yn aml maen nhw’n jyglo gwaith a chadw’r plant yn brysur ar yr un pryd. Felly rydyn ni’n annog pobl i ddarllen ein cyngor ar gael y gorau o’u band eang, eu ffonau cartref a’u ffonau symudol - a’i rannu gyda ffrindiau, teuluoedd a chydweithwyr, i’w helpu nhw i gadw'r cysylltiad hefyd.”

Dywedodd Oliver Dowden, Ysgrifennydd Gwladol y DU dros Ddigidol. Diwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon: "Ar hyn o bryd mae angen i bobl aros gartref i ddiogelu'r GIG ac achub bywydau. Bydd cyflymder rhyngrwyd dibynadwy yn hanfodol er mwyn i ni allu gweithio o gartref lle y bo'n bosibl, cadw mewn cysylltiad â'n teuluoedd a chael yr wybodaeth ddiweddaraf am iechyd.

“Rwy'n annog pawb i ddarllen awgrymiadau a chyngor defnyddiol Ofcom er mwyn sicrhau eu bod yn cael y gorau o'u cysylltiadau band eang a rhyngrwyd symudol yn ystod y cyfnod digynsail yma."

Saith awgrym ar gyfer cadw’r cysylltiad

Rydyn ni’n dechrau heddiw gyda saith awgrym y gall pobl eu dilyn. Mae’n bosib dilyn y rhan fwyaf ohonynt ar unwaith, am ddim.

1. Defnyddiwch eich llinell dir neu wi-fi os gallwch

Bydd mwy o bobl yn gwneud galwadau ar eu rhwydwaith ffôn symudol yn ystod y dydd. Oherwydd y galw mawr, efallai y cewch chi gysylltiad mwy dibynadwy yn defnyddio eich llinell dir. Os oes angen i chi ddefnyddio’ch ffôn symudol, ceisiwch ddefnyddio’ch gosodiadau i alluogi ‘ffonio dros wi-fi’. Mae rhai pecynnau ffonau clyfar a ffonau symudol yn gadael i’ch ffôn wneud galwadau dros eich rhwydwaith band eang, sydd yn aml yn darparu’r ansawdd sain gorau ac mae hefyd yn helpu i leihau’r galw ar y rhwydwaith ffonau symudol. Yn yr un modd, gallwch chi wneud galwadau llais dros y rhyngrwyd drwy ddefnyddio apiau fel Facetime, Skype neu WhatsApp.

2. Symudwch eich llwybrydd i ffwrdd o ddyfeisiau eraill

Cadwch eich llwybrydd yn ddigon pell oddi wrth ddyfeisiau electronig eraill a phethau sy'n gweithio'n ddi-wifr. Mae bylbiau halogen, switshys pylu, seinyddion stereo a chyfrifiadur, rhai mathau o declynnau monitro babanod, setiau teledu a monitorau cyfrifiaduron i gyd yn gallu effeithio ar eich wi-fi os ydyn nhw’n rhy agos at eich llwybrydd. Wyddech chi y gall poptai microdon leihau signalau wi-fi hefyd? Felly peidiwch â defnyddio’r microdon os ydych chi’n gwneud galwadau fideo, yn gwylio fideos HD neu’n gwneud rhywbeth pwysig ar-lein. Hefyd, ceisiwch roi eich llwybrydd ar fwrdd neu ar silff yn hytrach nag ar y llawr, a chadwch ef ymlaen trwy'r amser.

3. Gostyngwch y galw ar eich cysylltiad

Po fwyaf o ddyfeisiau sydd wedi'u cysylltu â'ch wi-fi, arafaf fydd y cyflymder a gewch. Mae dyfeisiau fel llechi a ffonau clyfar yn aml yn gweithio yn y cefndir, felly ceisiwch ddiffodd wi-fi ar y rhain pan nad ydych chi’n defnyddio nhw. Os ydych chi’n cynnal galwadau fideo neu gyfarfodydd, bydd diffodd y fideo a defnyddio sain yn gostwng y baich ar eich cysylltiad â’r rhyngrwyd yn sylweddol; neu ceisiwch gynnal nhw ar amserau llai poblogaidd, yn lle ar yr awr neu hanner awr. Efallai y byddwch chi eisiau rheoli gweithgarwch ar-lein eich teulu, fel nad yw gwahanol bobl yn defnyddiau meintiau sylweddol o ddata (fel ffrydio HD, chwarae gemau neu alwadau fideo) ar yr un pryd. Mae llwytho fideo i lawr o flaen llaw, yn hytrach na’i ffrydio, yn gallu helpu hefyd.

4. Rhowch gynnig ar gysylltiad cebl yn hytrach na di-wifr

I gael y cyflymder band eang gorau, defnyddiwch gebl Ethernet i gysylltu eich cyfrifiadur yn uniongyrchol â’ch llwybrydd yn hytrach na defnyddio wi-fi. Cebl rhwydweithio cyfrifiadurol yw hon a ddylai roi cysylltiad cyflymach a mwy dibynadwy i chi. Mae nhw ar gael am gyn lleied â £3.

5. Plwgiwch eich llwybrydd yn syth i’ch prif soced ffôn

Pryd bynnag y bo'n bosib, ceisiwch beidio â defnyddio cebl estyniad ffôn, oherwydd mae’r rhain yn gallu achosi ymyriant a allai arafu eich cyflymderau.   Os oes yn rhaid i chi ddefnyddio cebl estyniad, defnyddiwch gebl newydd o ansawdd uchel sydd cyn fyrred â phosib. Gall ceblau sydd wedi'u torchi neu eu clymu effeithio ar gyflymder. Gall ymyriant ar eich llinell ffôn arafu eich band eang hefyd. Felly, ceisiwch blygio ‘microhidlyddion’ ym mhob soced ffôn yn eich cartref. Maen nhw’n edrych fel blychau bach gwyn ac yn gwahanu'r signalau ffôn a band eang fel nad ydyn nhw’n effeithio ar ei gilydd. Mae gan wahanol ddarparwyr wahanol systemau yn y cartref, felly cofiwch wirio eu gwefannau cyn datgysylltu unrhyw geblau.

6. Profwch gyflymder eich llinell band eang

Profwch pa gyflymder rydych chi’n ei gael mewn gwirionedd. Gallwch chi wneud prawf cyflymder trwy ddefnyddio gwefan cymharu prisiau a achredir gan Ofcom fel Broadband.co.ukbroadbandchoices.co.ukSimplifydigital. Os yn bosib, gwnewch y profion dros ychydig ddyddiau ac ar wahanol adegau o’r dydd.  Gall nifer o ffactorau yn y cartref effeithio ar gyflymderau wifi, felly mynnwch gip ar wefan eich darparwr am gyfarwyddyd ynghylch gwella eich signal o gwmpas y cartref. Gallwch chi lawrlwytho’r gwiriwr Ofcom fel ap ffôn clyfar (chwiliwch am Ofcom yn siop apiau Apple neu yn Google Play) neu ei ddefnyddio drwy eich porwr rhyngrwyd.

7. Mynnwch gyngor wrth eich darparwr band eang

Yna, os ydych chi’n meddwl nad yw eich cysylltiad yn gweithio’n ddigon da, gallwch ddod o hyd i gyngor ar wefan eich darparwr band eang - sydd hefyd ar gael ar gyfer ffonau symudol. Os oes angen i chi gysylltu â nhw am gyngor, noder, oherwydd y coronafeirws, bod gan rai cwmnïau lai o bobl ar gael i helpu gyda’ch ymholiadau. Mae’r rhan fwyaf yn blaenoriaethu cwsmeriaid agored i niwed a gwasanaethau cyhoeddus hanfodol, felly cofiwch gymryd hyn i ystyriaeth.

Gallwch chi gael rhagor o gyngor manwl ar wella eich cysylltiadau band eang a ffonau symudol ar ofcom.in/cadwr-cysylltiad. Byddwn yn cynnig awgrymiadau newydd bob dydd, felly dilynwch ni ar y cyfryngau cymdeithasol.