Helpu cwsmeriaid i gael triniaeth deg a phrisiau teg

09 Ionawr 2020

Gall cwsmeriaid ffôn a band eang gymharu’n rhwydd pa gwmnïau sy’n cynnig y gwasanaeth gorau a’r gwerth gorau am arian, diolch i gardiau sgorio perfformiad newydd a gyhoeddwyd heddiw.

Fel rhan o fenter newydd gan Rwydwaith Rheoleiddwyr y DU (UKRN), mae rheoleiddwyr yn y sector telegyfathrebiadau, dŵr, ynni a bancio wedi dod at ei gilydd i gymharu beth yw barn cwsmeriaid am y cwmnïau mwyaf sy’n darparu gwasanaethau y mae pobl yn dibynnu arnynt bob dydd.

Gall cwsmeriaid band eang, llinell dir a symudol ddefnyddio'r gwiriwr gwasanaeth i gwsmeriaid hwn er mwyn gweld yn hawdd pa ddarparwyr sy’n perfformio orau o ran bodlonrwydd cwsmeriaid, cwynion a gwerth am arian.

Ar y cyfan, mae’r rhan fwyaf o bobl yn fodlon ar y gwasanaeth maen nhw’n ei gael. Nodwyd bod 93% o gwsmeriaid yn hapus yn y farchnad symudol, 86% yn hapus yn y farchnad band eang ac 83% yn hapus yn y farchnad llinell dir.

Pan fyddwch chi'n chwilio am ddarparwr ffôn neu fand eang, mae yna lawer o bethau i feddwl amdanynt - o'r pris i'r ansawdd gwasanaeth chi'n debygol o'i gael. Mae'r cardiau sgorio hyn yn eich helpu chi i gymharu sut mae gwahanol ddarparwyr yn perfformio, er mwyn i ni allu dewis y gwasanaeth iawn i chi.  Lindsey Fussell, Cyfarwyddwr Grŵp Defnyddwyr Ofcom

Ymchwil newydd ar brisiau

Mae'r cardiau sgorio yn cael eu cyhoeddi ochr yn ochr ag adroddiad Tueddiadau Prisio Blynyddol Ofcom 

Mae hwn yn edrych ar yr hyn mae cwsmeriaid yn y DU wedi’i dalu am wasanaethau band eang, ffôn a theledu drwy dalu yn 2019. Mae’r prif ganfyddiadau’n cynnwys:

Mae prisiau symudol yn dal i ddisgyn. Mae cwsmeriaid symudol yn y DU yn talu llai na'r rheini yn Ffrainc, yr Almaen, yr Eidal, Sbaen a’r Unol Daleithiau, ac mae cost gyfartalog galwadau symudol, negeseuon testun a defnyddio data nawr yn £13 y mis - £2 yn is na 2018.

Newid i arbed. Mae rhai cwsmeriaid yn dal i dalu mwy nag sydd angen. Er enghraifft, gallai tua thri chwarter (73%) o gwsmeriaid symudol sydd wedi gorffen eu cytundeb cychwynnol dalu llai drwy newid i gytundeb SIM-yn-unig - gan arbed £11 y mis ar gyfartaledd. Gallai cwsmeriaid band eang y mae eu contract wedi dod i ben arbed £8-10 y mis drwy ymrwymo i gytundeb newydd.

Mae pobl sy’n prynu bwndeli’n talu prisiau is. Mae cwsmeriaid sy’n bwndelu dau neu fwy o wasanaethau yn talu llai na’r rheini sy’n prynu eu band eang, eu gwasanaethau ffôn a theledu ar wahân. Po fwyaf o wasanaethau sydd wedi’u bwndelu gyda’i gilydd, y mwyaf bydd pobl yn arbed.

Rhoi tegwch yn gyntaf

Nod ein rhaglen Tegwch i Gwsmeriaid yw gwneud yn siŵr bod cwsmeriaid yn cael eu trin yn deg a’u bod yn gallu dod o hyd i’r bargeinion gorau. Heddiw, rydym wedi cyhoeddi diweddariad ar weithredu o’r rhaglen dros y flwyddyn ddiwethaf:

  • Prisiau tecach i gwsmeriaid band eang a symudol. Yn dilyn adolygiadau o brisiau band eangsymudol, mae darparwyr wedi ymrwymo i leihau’r prisiau sy’n cael eu talu gan gwsmeriaid y mae eu contract wedi dod i ben.
  • Hysbysiadau diwedd contract newydd. O fis nesaf ymlaen, rhaid rhoi gwybod i gwsmeriaid band eang, ffôn a theledu pan fydd eu contract cychwynnol ar fin dod i ben, a rhaid dangos y bargeinion gorau sydd ar gael iddynt.
  • Diogelu cwsmeriaid agored i niwed. Rydym wedi cynnig canllawiau newydd i helpu i sicrhau bod cwmnïau’n gwella sut maent yn adnabod ac yn cefnogi cwsmeriaid agored i niwed.
  • Proses newid symlach. Gall pobl nawr newid eu darparwr symudol drwy anfon neges destun syml. Rydym hefyd wedi cynnig rheolau newydd i’w gwneud yn haws newid rhwydweithiau band eang; ac rydym wedi datgelu cynlluniau i’w gwneud hi’n haws newid drwy wahardd ‘cloi’ ffonau symudol i rwydwaith penodol.
  • Herio cwmnïau i roi tegwch yn gyntaf. Rydym yn croesawu’r ffaith bod cwmnïau band eang, ffôn a theledu drwy dalu mwyaf y DU yn ymrwymo i roi tegwch wrth galon eu busnes, drwy ymrwymo i ymrwymiadau Tegwch i Gwsmeriaid Ofcom.
  • Gwybodaeth glir ac onest i siopwyr band eang. Mae pobl sy’n chwilio am fand eang nawr yn gallu cael gwybodaeth well cyn iddyn nhw ymrwymo i gontract, gan gynnwys gwarantau cyflymder.