Sut gall technoleg ddi-wifr helpu busnesau i arloesi

15 Mai 2019

Mae Ofcom wedi cyhoeddi adroddiad, sy’n amlinellu sut gall technoleg ddi-wifr helpu busnesau i arloesi ac i fod yn fwy effeithlon.

Gall technoleg ddi-wifr helpu busnesau i gynhyrchu mwy, lleihau costau a gwella ansawdd eu gwasanaethau ac mae gan Ofcom rôl i gefnogi hyn.

Mae technolegau digidol yn trawsnewid amrywiaeth o ddiwydiannau

Mae busnesau yn arloesi yn barhaol wrth iddyn nhw ymdrechu i fod yn fwy cynhyrchiol, lleihau costau a gwella eu gwasanaethau. Mae ymchwil yn dangos bod 94% o fusnesau yn credu bod technolegau digidol yn chwarae rhan hanfodol i gynyddu eu cynhyrchiant.

Mae diwydiannau fel cyfleustodau, amaethyddiaeth, gweithgynhyrchu a logisteg eisoes yn defnyddio cysylltiadau di-wifr i wella eu gwasanaethau. Mae’n helpu newid y ffordd mae’r busnesau sy’n rhan o’r diwydiannau hyn yn cyflwyno eu gwasanaethau, tra bod cwsmeriaid yn gallu elwa drwy ddefnyddio ffonau clyfar ac apiau.

Mae’r technolegau hyn yn helpu busnesau mewn gwahanol sectorau i fynd i’r afael â’u heriau penodol eu hunain. Er enghraifft, gallai fod rhai ohonynt yn gweithredu robotau niferus mewn ffatri i wella prosesau ac i gynyddu cynhyrchiant.

Gallai eraill, fel cwmnïau egni, ddefnyddio synwyryddion i gasglu data ar draws y grid trydan i reoli eu gweithrediadau’n fwy effeithlon. Gall gweithgynhyrchwyr awtomeiddio eu llinellau cynhyrchu a bydd modd i gwmnïau amaethyddol fonitro cnydau o bell.

Mae amrywiaeth o dechnolegau di-wifr yn cael eu defnyddio yn barod mewn nifer o sectorau, ond mae anghenion rhai busnesau yn fwy na beth mae’r dechnoleg ddiweddaraf yn gallu darparu. Gyda nifer o fusnesau’n dymuno gwell effeithlonrwydd a hyblygrwydd, maent yn disgwyl bod datblygiadau 4G, 5G a di-wifr ar gael i’w helpu i wella.

Beth yw sbectrwm?

Sbectrwm yw’r seilwaith anweledig sy’n cefnogi’r holl ddyfeisiau sydd yn cyfathrebu’n ddi-wifr -fel teledu, ffobiau allweddi car, monitorau babanod, meicroffonau di-wifr a lloeren. Mae ffonau symudol yn defnyddio sbectrwm hefyd i gysylltu i’r mastiau lleol er mwyn i bobl allu gwneud galwadau a chael mynediad i’r rhyngrwyd.

Mae’r sbectrwm sydd ar gael yn gyfyng, felly mae angen ei reoli yn ofalus. Mae bandiau penodol o sbectrwm yn cael eu defnyddio at ddibenion gwahanol.

Mae’r tonnau awyr rydym yn eu rhyddhau yn cael eu galw’n sbectrwm “ton milimetr”. Maent yn cynnwys tonnau radio sy’n gweithredu ar amlderau uchel tu hwnt. Mae’r amlderau yn yr ystod sbectrwm hwn yn cael eu defnyddio ar gyfer amrywiaeth o wahanol wasanethau yn cynnwys helpu i ddarparu gwasanethau rhyngrwyd di-wifr.

Pa wahaniaeth y digwylir i 5G ei wneud?

Sut mae Ofcom yn cefnogi trawsnewid digidol

Mae Ofcom yn rheoli mynediad i sbectrwm radio, y seilwaith anweledig sy’n cefnogi’r holl ddyfeisiau sy’n cyfathrebu’n ddi-wifr -fel setiau teledu, monitorau babanod, ffobiau allweddi ceir a lloeren.

Un o’n swyddogaethau yw sicrhau bod modd defnyddio sbectrwm i gael ei ddefnyddio ar gyfer cysylltiadau di-wifr yn y dyfodol. Rydyn ni eisoes yn cefnogi mynediad i sbectrwm ar gyfer amrywiaeth eang o sefydliadau i alluogi cysylltedd di-wifr.

Ein nod yw sicrhau bod modd i amrywiaeth eang o sefydliadau gael mynediad i wahanol fandiau sbectrwm. Rydyn ni hefyd yn cynnig trwyddedau arbennig sy’n galluogi sefydliadau i brofi amrywiaeth o raglenni a modelau busnes. Yn ogystal, rydyn ni weithiau’n cynnig defnydd o sbectrwm heb yr angen am drwydded.

Rydyn ni’n cydweithio gyda sefydliadau ar draws y DU ac yn rhyngwladol i ddeall anghenion sefydliadau ar draws gwahanol sectorau a sut gall technoleg ddi-wifr eu helpu nhw. Byddwn yn cynnal cyfres o weithdai yn ystod y gwanwyn er mwyn i ni glywed wrth sefydliadau sydd â diddordeb mewn cysylltedd di-wifr. Os oes diddordeb gennych chi, gallwch chi gysylltu â ni drwy ebostio: industrial.innovation@ofcom.org.uk