Ofcom yn cyflwyno cynlluniau trwyddedu ar gyfer radio DAB ar raddfa fach

07 Ebrill 2020

Bydd y rheini sy’n gwrando ar radio lleol yn gallu cael gafael ar orsafoedd digidol newydd yn dilyn y mesurau a gyhoeddwyd gan Ofcom heddiw.

Mae Ofcom yn pennu sut byddwn yn trwyddedu ‘DAB ar raddfa fach’, sef technoleg flaengar a fydd yn darparu llwybr cost isel i orsafoedd cerddoriaeth arbenigol, cymunedol a masnachol lleol ddarlledu ar y tonnau digidol.

Caiff DAB ar raddfa fach ei arwain gan beiriannydd Ofcom yn y DU, ac mae’n defnyddio meddalwedd a thechnoleg gyfrifiadurol sydd ar gael yn helaeth i drawsyrru gwasanaethau radio digidol a’u darlledu mewn ardal ddaearyddol cymharol fach. Mae’n caniatáu i orsafoedd ddefnyddio offer rhad i fynd ar yr awyr am lawer llai o arian nag oedd yn bosib cyn hyn.

Bydd DAB ar raddfa fach yn ehangu darpariaeth radio digidol lleol ac yn sicrhau bod gwrandawyr yn gallu cael gafael ar amrywiaeth helaeth o wasanaethau radio ledled y DU ar y llwyfan Darlledu Sain Digidol, sy’n gyfrifol am 40% o wrandawyr radio'r DU.

Mae DAB ar raddfa fach yn ei gwneud hi'n rhatach ac yn haws i orsafoedd lleol ddarlledu ar y tonnau awyr, a bydd hyn yn rhoi mwy o ddewis i wrandawyr ymhob cwr o'r wlad.

Cyfarwyddwr Grŵp Cynnwys Ofcom, Kevin Bakhurst

Sut bydd Ofcom yn trwyddedu DAB ar raddfa fach

Byddwn yn hysbysebu trwyddedau ar gyfer DAB ar raddfa fach mewn sypiau, gan ddechrau gyda 25 o ardaloedd lleol ledled y DU, gan gynnwys pum ardal lle mae treialon eisoes yn cael eu cynnal. Bydd yr ail rownd ar gyfer gogledd-orllewin Lloegr a gogledd-ddwyrain Cymru.

Bydd trwyddedau ar gyfer rhaglenni radio cymunedol, ar ffurf y Rhaglen Sain Digidol Cymunedol (‘C-DSP’) newydd, yn agor ar gyfer pob ardal leol ar yr un pryd ag y bydd hysbysebion trwyddedau amlblecs yn cael eu cyhoeddi.

Treialon ar raddfa fach yn llwyddiannus

Mae Ofcom wedi bod yn cynnal treialon DAB ar raddfa fach i brofi’r dechnoleg a’i gallu i ganiatáu i orsafoedd bach sy’n bodoli eisoes – yn ogystal â gwasanaethau newydd – ddarlledu mewn modd cost-effeithiol ar radio digidol. Mae’r gorsafoedd canlynol ymysg y rheini sydd wedi cymryd rhan yn y treial.

Skylab Radio

Mae Skylab Radio yn orsaf radio sy’n canolbwyntio ar gerddoriaeth ymlaciol, ‘lounge’, tempo araf, cerddoriaeth sy’n creu awyrgylch a cherddoriaeth ‘house’ ysgafn.

Strawberry Radio

Mae Strawberry Radio wedi'i enwi ar ôl stiwdio recordio 10cc yn Stockport. Mae’n chwarae caneuon poblogaidd o'r pum degawd diwethaf, yn ogystal â cherddoriaeth newydd a chaneuon gan dalentau lleol.

Cosoro Radio

Gorsaf radio Afrobeat ym Manceinion yw Corsoro Radio. Mae modd cael gafael arni drwy DAB ar raddfa fach ym Manceinion, Glasgow, Norwich a Portsmouth.

Solar Radio

Gorsaf soul arbenigol yw Solar Radio, sy’n darlledu cerddoriaeth soul, jazz a blŵs. Mae wedi bod yn rhan o’r treialon DAB ar raddfa fach ers y cychwyn cyntaf.