Lerpwl yw dinas fwyaf siaradus Prydain

10 Hydref 2019

Mae pobl yn Lerpwl yn gwario’r mwyaf o amser yn sgwrsio ar eu ffonau symudol na phobl mewn dinasoedd mawr eraill, mae ymchwil newydd gan Ofcom yn datgelu.

Mae ein hadroddiad Materion Symudol yn dadansoddi sut roedd tua 150,000 o bobl wedi defnyddio eu ffôn Android rhwng 1 Ionawr a 31 Mawrth 2019. Mae’r astudiaeth yn taflu goleuni ar brofiad pobl o wneud galwadau a mynd ar-lein pan nad ydynt gartref.

Mae pobl yn treulio mwy o amser ar alwadau symudol dros y blynyddoedd diwethaf. Ond mae ymchwil blaenorol Ofcom hefyd wedi dangos nad yw pobl ifanc yn hoffi’r syniad o wneud galwadau, a bod yn well ganddynt ddefnyddio gwasanaethau negeseuon fel WhatsApp.

Mae ein hymchwil newydd yn datgelu bod chwarter y bobl wedi gwneud llai na phum galwad y mis, a bod 6% o bobl heb wneud unrhyw alwad symudol safonol o gwbl. O ran y rheini a oedd wedi gwneud galwadau, daeth bron i ddwy ran o dair (60%) ohonynt â'r alwad i ben mewn llai na 90 eiliad.

Cymharu amseroedd galwadau

Rydym ni wedi cymharu faint o amser mae pobl mewn 10 o ddinasoedd mwyaf Prydain yn ei dreulio’n sgwrsio ar eu ffonau symudol.

Pobl o Lerpwl oedd ar y brig, gan dreulio bron i saith munud ar alwadau ar gyfartaledd – dros 40% yn hirach na phobl o Lundain, a oedd yn ail; a dwywaith yn hirach na phobl o Bradford, a oedd yn cael y sgyrsiau byrraf. Roedd trigolion Caerdydd yn cadw’u sgyrsiau yn fyr hefyd ac yn sgwrsio am 3.31 munud ar gyfartaledd.

Ar gyfartaledd, mae pobl Lerpwl yn gwario chwe munud a 51 eiliad ar y ffôn. Yn Bradford mae nhw’n gwario hanner yr amser: tair munud a 15 eiliad yn unig.

Ar-lein ar grwydr

Mae pobl yn disgwyl mwy a mwy y gallant ddefnyddio eu ffôn symudol i fynd ar-lein ble bynnag maen nhw – boed hynny i sgrolio drwy gyfryngau cymdeithasol, i fancio ar-lein neu i ffrydio eu hoff raglen deledu.

Dengys yr ymchwil newydd, sy’n helpu Ofcom i ddeall anghenion defnyddwyr symudol, eu bod yn treulio’r rhan fwyaf o’u hamser ar-lein wedi cysylltu â Wi-Fi (69%), yn hytrach na defnyddio 3G neu 4G. Mae hyn yn helpu i esbonio pam mae dros hanner (60%) ohonom ni’n defnyddio llai na 1 gigabit (GB) o ddata symudol y mis ac mai dim ond un o bob 10 (10%) sy’n defnyddio 5GB neu fwy.

Pan fydd pobl yn defnyddio eu data symudol, maen nhw wedi cysylltu â 4G fel arfer (82% o’r amser) ac yn gallu cael gafael ar wasanaethau data symudol pryd bynnag maen nhw’n mynd ar-lein (98.8% o’r amser).

Mae'r defnydd o ddata symudol ar ei uchaf rhwng 5pm a 6pm wrth i deithwyr yr oriau brys fynd ati i ddal i fyny â’r newyddion diweddaraf a sgrolio drwy gyfryngau cymdeithasol gan ddefnyddio eu rhwydwaith symudol.

Mae pobl yn defnyddio eu ffonau symudol mewn gwahanol ffyrdd ar draws y wlad. Ond mae signal da yn bwysicach nag erioed er mwyn mynd ar-lein neu gael sgyrsiau hirach. Felly mae modd i bobl gymryd nifer o gamau ymarferol i wella eu signal a chadw cysylltiad. Ian Macrae, Cyfarwyddwr Gwybodaeth am y Farchnad, Ofcom

Gwella signal symudol

Er bod mwy na naw ymhob deg o eiddo yn y DU yn gallu cael signal symudol sylfaenol gan bob un o’r pedwar rhwydwaith symudol, mae rhai pobl yn dal i gael trafferth cael signal gartref.

Felly, yn ogystal â mesurau i wella darpariaeth newydd i gynnig cymorth gyda gwella signal dan do. Mae ffyrdd eraill o wneud a derbyn galwadau os oes gennych chi signal symudol gwael:
  • Ffonio drwy Wi-Fi – nodwedd sy’n caniatáu i ddefnyddwyr ffonau clyfar wneud galwadau dros eu rhwydwaith band eang os yw'r signal symudol yn anghyson;
  • Teclynnau cryfhau signal dan do – darnau bach o gyfarpar sy’n cysylltu â rhwydwaith eich darparwr symudol drwy eich cysylltiad band eang.