Cael y gwasanaethau band eang a symudol gorau posibl

09 Mai 2018

Mae Ofcom yn cynnal amrywiaeth o ymchwil ynglŷn â sut mae pobl yn defnyddio gwasanaethau cyfathrebu fel band eang, ffonau symudol a ffonau yn y cartref.

Rydym hefyd yn edrych ar argaeledd y gwahanol wasanaethau cyfathrebu ar gyfer pobl yn y DU. Mae’r ymchwil hwn yn ein helpu i ddeall y gwasanaethau sydd ar gael a phrofiadau pobl yn eu defnyddio.

Yn ogystal, rydym yn adnabod arferion a phroblemau posibl sydd angen eu taclo i sicrhau bod defnyddwyr yn cael y gwasanaethau maen nhw eu hangen.

Fel rhan o hyn, rydym yn cyhoeddi dau adroddiad ymchwil sy’n canolbwyntio ar wasanaethau band eang a symudol.

Mae’r adroddiadau’n ategu ein gwaith ymchwil ar argaeledd gwasanaethau cyfathrebu ar draws y DU drwy gynnig darlun manwl o brofiadau pobl wrth ddefnyddio’r gwasanaethau hyn.

Perfformiad ein gwasanaethau band eang

Mae adroddiad Perfformiad Band Eang yn y Cartref blynyddol Ofcom yn datgelu’r cyflymderau band eang gwirioneddol yr oedd defnyddwyr preswyl wedi’u cael ym mis Tachwedd 2017. Mae’r astudiaeth hon yn defnyddio panel cynrychioladol o dros 4,000 o wirfoddolwyr ledled y DU sydd wedi cysylltu uned fonitro â’u llwybrydd.

Mae canfyddiadau'r adroddiad yn cynnwys:

  • Mae cyflymderau cyfartalog band eang wedi cynyddu’n sylweddol. Mae cyflymderau llwytho i lawr cyfartalog wedi cynyddu 28% i 46.2 Mbit yr eiliad dros y 12 mis diwethaf. Mae cyflymderau llwytho i fyny cyfartalog wedi cynyddu 2Mbit yr eiliad i 6.2 Mbit yr eiliad. Y prif reswm dros y cynnydd oedd pobl yn uwchraddio i wasanaethau cyflym iawn..
  • Pecyn cebl ‘hyd at 200 Mbit yr eiliad’ Virgin Media oedd â’r cyflymderau llwytho i lawr uchaf. Roedd gan y pecyn hwn gyflymder o 193.6 Mbit yr eiliad ar gyfartaledd dros gyfnod o 24 awr, a 184.3 Mbit yr eiliad yn ystod y cyfnod prysuraf rhwng 8pm a 10pm. Gwasanaethau band eang ffeibr rhannol ‘hyd at 76 Mbit yr eiliad’ gofnododd y cyflymder llwytho i fyny uchaf, gyda chyfartaledd o 16.4 Mbit yr eiliad dros 24 awr ac yn ystod y cyfnod prysuraf.
  • Mae’r bwlch cyflymder yn ystod cyfnodau prysur yn mynd yn llai. Tra bod cyflymderau llwytho i lawr ar gyfartaledd i fyny 25% yn flynyddol i 48.7 Mbit yr eiliad, fe wnaeth cyflymderau ar gyfartaledd yn ystod amser brig 8pm-10pm gynyddu o 30% i 44.9 Mbit yr eiliad.

Profiadau pobl o wasanaethau symudol

Mae Adroddiad Blynyddol Ofcom ar Brofiad Symudol y Defnyddiwr yn dadansoddi data gan fwy na 5,000 o bobl a osododd ap ymchwil ar eu ffôn clyfar Android. (Nid yw’r data yn cynnwys defnyddwyr IPhone gan fod angen rhedeg profion tawel yn y cefndir nad yw’n bosibl gwneud ar system gweithredu’r IPhone (IOS)).

Mae'r data'n dangos sut mae pobl yn defnyddio eu ffonau lyfar, yn cynnwys y math o gysylltiad a ddefnyddir i fynd ar-lein a pherfformiad cyffredinol wrth ddefnyddio apiau neu wneud galwadau.

Cafodd y data ei gasglu rhwng Medi a Rhagfyr 2017. Mae’r darganfyddiadau’n cynnwys:

  • Mae pobl yn credu bod defnyddio ffôn clyfar i bori’r we yn bwysicach na gwneud galwadau. Dywedodd 92% o’r bobl fod pori’r we yn ‘eithriadol o bwysig’ neu’n ‘bwysig iawn’, o’i gymharu â 75% ar gyfer galwadau. Ymysg pobl rhwng 18 a 24 oed, dim ond 65% o’r defnyddwyr a ddywedodd bod gwneud galwadau yn bwysig.
  • Roedd y mwyafrif o bobl (75%) yn defnyddio wifi i fynd ar-lein, yn hytrach na 3G neu 4G. Defnyddwyr Three (35%) ac EE (33%) oedd yn fwyaf tebygol i ddefnyddio 3G neu 4G i fynd ar-lein.
  • Roedd cysylltiad 4G ar gael 81% o’r amser oedd ei angen.  Roedd defnyddwyr 4G wedi llwyddo i gysylltu â rhwydwaith 4G 99% o’r adegau.
  • Roedd y rhan fwyaf o bobl (84%) yn fodlon ar berfformiad rhwydwaith cyffredinol eu darparwr symudol.

Cyngor a chymorth ar gyfer defnyddwyr band eang a ffonau symudol

  • Mae ein gwiriwr band eang a symudol sydd ar gael yn Gymraeg yn eich galluogi chi i wirio argaeledd a pherfformiad gwasanaethau band eang a symudol yn eich ardal.
  • Gallwch gymharu'r gwasanaeth cwsmeriaid y gallwch ei ddisgwyl gan wahanol ddarparwyr drwy ddefnyddio ein canllaw.
  • Mae gennym awgrymiadau i'ch helpu i wella eich cyflymderau band eang.