Beth sydd angen i chi ei wybod am arwerthiant sbectrwm Ofcom

20 Mawrth 2018

Mae arwerthiant Ofcom i ryddhau rhagor o donnau awyr ar gyfer band eang symudol a gwasanaethau 5G yn y dyfodol wedi dechrau heddiw.

Dyma rai o’r pethau allweddol y dylech chi wybod ynglŷn â beth sy’n cael ei werthu, pwy fydd yn bidio a sut fydd hyn o fudd i chi. Rydym wedi cyhoeddi canllaw sy’n esbonio sut fydd yr arwerthiant hyn yn gweithio hefyd.

C: Beth yw sbectrwm?
A:
Allwch chi ddim gweld na theimlo sbectrwm radio. Ond mae angen sbectrwm ar unrhyw ddyfais sy’n cyfathrebu’n ddiwifr - fel setiau teledu i allweddi ceir, monitorau babis, meicroffonau diwifr a lloerennau. Mae ffonau symudol yn defnyddio sbectrwm i gysylltu â mast lleol er mwyn i bobl allu gwneud galwadau ffôn a defnyddio'r rhyngrwyd.

C: Pam mae Ofcom yn rheoli'r defnydd o sbectrwm?
A:
Dim ond hyn a hyn o sbectrwm sydd ar gael, felly mae angen ei reoli’n ofalus. Mae bandiau penodol o sbectrwm yn cael eu defnyddio at ddibenion gwahanol. Er enghraifft, mae cwmnïau ffonau symudol yn defnyddio gwahanol rannau o’r sbectrwm i gwmnïau teledu. Felly mae angen ei reoli i sicrhau nad oes ymyrraeth ar wasanaethau ac nad oes amharu ar bobl ac ar fusnesau.

C: Faint o sbectrwm sydd ar gael yn yr arwerthiant hwn?
A:
Gyda’i gilydd bydd 190 MHz o sbectrwm yn cael ei werthu ar draws dau ‘fand’ amledd: 40 MHz yn y band 2.3 GHz, a fydd yn cael ei ddefnyddio i gynyddu capasiti band eang symudol ar gyfer defnyddwyr heddiw; a 150 MHz yn 3.4GHz, sydd wedi cael ei glustnodi ar gyfer 5G – y genhedlaeth nesaf o dechnoleg symudol. Bydd rhyddhau'r sbectrwm hwn yn ychwanegu bron i draean at gapasiti rhwydweithiau symudol.

C: Pwy sy’n cymryd rhan? 
A:
Mae pum cwmni wedi cael eu cymeradwyo i fidio yn yr arwerthiant: Airspan Spectrum Holdings Ltd; EE Limited; Hutchison 3G UK Limited; Telefonica UK Limited a Vodafone Limited.

C: Faint mae Ofcom yn disgwyl i’r arwerthiant ei godi?
A:
Mae pris cadw o £70m, gyda’r gwerth yn cynyddu o un rownd i’r llall wrth i’r bidiau gael eu gwneud. Bydd y cyfanswm a godir yn cael ei bennu gan y galw am y sbectrwm sydd ar gael. Yn bwysig, dyletswydd Ofcom ydy rheoli'r defnydd o sbectrwm yn effeithiol – nid cynyddu gwerth ariannol yr arwerthiant.

C: Pryd fyddwn ni’n gwybod y canlyniadau?
A:
Mae arwerthiannau sbectrwm yn gallu cymryd wythnosau i’w cwblhau. Felly bydd hyd yr arwerthiant yn dibynnu ar lefel y galw gan y bidwyr am y sbectrwm sydd ar gael. Bydd Ofcom yn cyhoeddi diweddariadau ar y pris a lefel y galw ar ddiwedd pob diwrnod yn ystod yr arwerthiant.

C: Pa wahaniaeth fydd y tonnau awyr ychwanegol yn ei wneud i ddefnyddwyr ffonau symudol?
A:
Bydd rhyddhau’r tonnau awyr hyn yn lleihau’r tagfeydd am fand eang symudol, nawr ac yn y dyfodol. Mae’n golygu y bydd pobl yn gallu mynd ar-lein yn gynt a mwynhau cysylltiad symudol sy’n fwy dibynadwy pan fyddant allan. Ar ben hynny, bydd rhyddhau tonnau awyr 5G yn braenaru’r tir ar gyfer gwasanaethau newydd a fydd yn manteisio i’r eithaf ar y cysylltiadau dibynadwy, chwim a chyson a gynigir gan 5G.