Dyfodol newydd i deledu gwasanaeth cyhoeddus

04 Gorffennaf 2019

Heddiw, cyhoeddodd Ofcom amryw o fesurau i sicrhau bod darlledwyr gwasanaeth cyhoeddus (PSBs) yn parhau i ddarparu gwasanaethau teledu o ansawdd uchel i wylwyr yn y DU.

Mae darlledu gwasanaeth cyhoeddus wedi bod yn rym diwylliannol pwerus ers dros 80 mlynedd ond yn wynebu cystadleuaeth na welwyd ei thebyg o'r blaen gan wasanaethau ar-alw byd-eang a gwasanaethau rhyngrwyd tebyg i Netflix, Amazon Prime Video a YouTube.

Felly mae Ofcom yn cyflwyno pecyn o fesurau i gefnogi Darlledu Gwasanaeth Cyhoeddus yn awr ac yn y blynyddoedd i ddod. Heddiw rydym yn:

Dywedodd Kevin Bakhurst, Cyfarwyddwr Polisi Cynnwys a Chyfryngau Ofcom: “Mae ein darlledwyr traddodiadol ymysg y gorau yn y byd. Ond maent yn wynebu heriau nas gwelwyd eu tebyg o'r blaen gan gystadleuwyr a thechnoleg newydd.

“Felly rydym yn gwneud yn siŵr bod eu sianeli yn parhau i fod yn hawdd dod o hyd iddynt mewn cyfeiryddion teledu ac yn dechrau sgwrs genedlaethol am ddyfodol teledu gwasanaeth cyhoeddus – yn cynnwys sut rydym yn diogelu ei fanteision ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol.”

Sicrhau bod rhaglenni darlledu gwasanaeth cyhoeddus yn parhau i fod yn weladwy

Rydym wedi diweddaru'r rheolau er mwyn sicrhau bod sianeli traddodiadol teledu darlledu gwasanaeth cyhoeddus yn amlwg ac yn hawdd dod o hyd iddynt mewn cyfeiryddion rhaglenni ar y sgrin; Bydd hyn yn diogelu safleoedd BBC One, BBC Two, ITV, STV, Channel 4, S4C a Channel 5.  Rydyn ni hefyd yn gosod lefelau sylfaenol o amlygrwydd ar gyfer sianeli eraill y BBC – fel CBeebies a BBC News – a gwasanaethau teledu lleol.

Ar hyn o bryd, ni all Ofcom ymestyn rheolau 'amlygrwydd’ i wasanaethau teledu sy’n cael eu darparu drwy’r rhyngrwyd. Byddai angen i Senedd y DU gyflwyno rheolau newydd i sicrhau bod cynnwys darlledwyr gwasanaeth cyhoeddus yn amlwg ar y prif gyfryngau gwylio, fel teledu clyfar, blychau pen-set a ffyn ffrydio.

I fod yn gymwys o dan y rheolau amlygrwydd newydd rydym yn eu hargymell, byddai angen i wasanaethau ar-alw darlledwyr ddarparu amrywiaeth briodol o gynnwys darlledu gwasanaeth cyhoeddus o ansawdd uchel.

Rhaglenni o ansawdd ar gyfer plant a phobl ifanc yn eu harddegau

Rydyn ni hefyd wedi bod yn gweithio i sicrhau bod darlledwyr gwasanaeth cyhoeddus yn darparu amrywiaeth o gynnwys gwreiddiol o ansawdd uchel i blant.  Gwnaethon ni nodi'r angen am fwy o raglenni fel hyn, yn arbennig yng nghyswllt plant hŷn – ac am fwy o sioeau sy’n helpu plant i ddeall y byd, ac sy’n adlewyrchu eu bywydau amrywiol ar y sgrin.

Y llynedd, roeddem wedi gofyn i ITV, Channel 4 a Channel 5 ymateb â chynlluniau ar gyfer sut roeddynt am wella eu darpariaeth i blant ar y teledu ac ar-lein. Bellach, mae nhw wedi ymrwymo i greu a buddsoddi mwy mewn rhaglenni gwreiddiol o’r DU sy’n cael eu gwneud yn arbennig ar gyfer plant a phobl ifanc yn eu harddegau, gan gynnwys rhaglenni sy’n defnyddio actorion, adloniant a newyddion. O ganlyniad:

  • Bydd ITV yn cynyddu'r gyllideb ar gyfer CITV bron i 10% er mwyn ariannu'r gwaith o gomisiynu mwy o raglenni gwreiddiol ar gyfer plant rhwng 6 a 12 oed, a datblygu cynnig newyddion a materion cyfoes ar-lein newydd ar gyfer pobl ifanc rhwng 12 a 15 oed;
  • Bydd Channel 4 yn datblygu gwasanaeth digidol yn gyntaf newydd ar gyfer pobl ifanc rhwng 13 ac 16 oed. Bydd hwn yn canolbwyntio ar sianel YouTube newydd ac yn cynnwys comisiynau newydd yn arbennig ar gyfer pobl ifanc yn eu harddegau; a
  • Bydd Channel 5 yn dyblu'r gyllideb ar gyfer ei rhaglen i blant Milkshake , ac yn cynyddu ei horiau o raglenni gwreiddiol bob blwyddyn o 29 i 50 erbyn 2021.

Byddwn yn monitro sut y bydd y darlledwyr yn mynd ati i roi eu cynlluniau ar waith. A byddwn yn parhau i weithio gyda’r diwydiant i sicrhau bod plant a phobl ifanc yn eu harddegau yn mwynhau amrywiaeth o raglenni o ansawdd uchel.

Sgrîn Fach: Trafodaeth Fawr

Rydyn ni o’r farn bod yr amser yn iawn am drafodaeth genedlaethol am ddyfodol darlledu gwasanaeth cyhoeddus.  Felly rydyn ni’n lansio fforwm cenedlaethol o’r enw Sgrîn Fach: Trafodaeth Fawr.

Bydd hyn yn cynnwys cyfres o drafodaethau gyda darlledwyr, cwmïau cynhyrchu, llywodraeth, Senedd y DU, cyrff y diwydiant, grwpiau gwylwyr a chynrychiolwyr cenedlaethol a rhanbarthol, am y cwestiynau ehangach ynglŷn a chynnal darlledu gwasanaeth cyhoeddus yn y dyfodol. Byddwn ni hefyd yn gwrando ar wylwyr teledu ar draws y DU drwy gynnal grwpiau ffocws.

O gofio mor gyflym y mae arferion gwylio teledu, technoleg a'r gystadleuaeth yn newid, bydd angen i'r drafodaeth hon drin a thrafod cwestiynau tebyg i ble y dylai cynnwys darlledu gwasanaeth cyhoeddus fod ar gael yn y dyfodol, pwy ddylai ddarparu'r gwasanaeth a sut mae sicrhau cymysgedd o gynnwys o ansawdd uchel o'r DU ar-lein.

Erbyn diwedd y flwyddyn, byddwn yn cyhoeddi ein hasesiad o gyflwr Darlledu Gwasanaeth Cyhoeddus, a sut mae wedi perfformio yn ystod y cyfnod rhwng 2014 a 2018. Byddwn yn casglu tystiolaeth nid yn unig am y prif wasanaethau darlledu gwasanaeth cyhoeddus, ond hefyd am yr amrywiaeth o wasanaethau cyfryngau - teledu, radio, ar-lein ac mewn mannau eraill - sydd ar gael i bobl yn y DU. Bydd hyn yn rhoi tystiolaeth i ni o sut mae darlledwyr gwasanaeth cyhoeddus yn perfformio, ac yn ein helpu i ganfod meysydd risg a chyfleoedd posibl y gallwn ymchwilio’n fanylach iddynt.