Terfynau prisiau newydd ar rifau 118

01 Ebrill 2019

Os ydych chi’n ffonio gwasanaethau ymholiadau rhifau ffôn, byddwch chi’n cael eich diogelu rhag prisiau uchel diolch i derfynau prisiau newydd ar gyfer rhifau ffôn 118 o’r 1 Ebrill.

Roedden ni’n pryderu am gynnydd garw mewn prisiau gwasanaethau ymholiadau am rifau ffôn. Roedd rhai cwmnïau’n codi bron £20 am alwad 90 eiliad i'r gwasanaethau hyn, gyda galwad 90 eiliad i'r gwasanaeth mwyaf poblogaidd, 118 118, yn costio £11.23.

Roedd gwasanaethau rhatach ar gael, ond mae ein hymchwil yn dangos bod defnyddwyr yn tueddu i ddefnyddio'r rhai maen nhw’n eu cofio hawsaf.

Mae nifer y galwadau i wasanaethau 118 wedi bod yn gostwng tua 40% bob blwyddyn, ond mae mwy na miliwn o bobl yn y Deyrnas Unedig yn dal i ddefnyddio'r gwasanaethau hyn. Mae nifer o'r bobl hyn yn oedrannus.

Mae'r gost o ffonio nifer o'r gwasanaethau hyn bellach yn llawer uwch na'r hyn y mae pobl yn disgwyl ei dalu. Mae ein hymchwil yn amcangyfrif bod tua 450,000 o bobl yn talu cyfanswm cyfunol o £2.4 miliwn yn fwy nag y maen nhw’n ei ddisgwyl am y galwadau hyn bob blwyddyn, gyda rhai yn cael anhawster talu eu biliau.

Felly wnaethon ni gamu i mewn drwy roi terfynau ar y cost y gall gwasanaeth 118 ei godi, sef £3.65 am 90 eiliad. Bydd hyn yn dod â phrisiau yn ôl i lefelau 2012, ac yn nes at yr hyn y mae pobl wedi dweud wrthym eu bod nhw’n disgwyl eu talu am ddefnyddio'r gwasanaethau hyn.

Dywedodd Jane Rumble, Cyfarwyddwr Polisi Defnyddwyr Ofcom: “Mae prisiau ymholiadau rhifau ffôn wedi codi yn ystod y blynyddoedd diwethaf, ac mae galwyr yn talu llawer mwy nag y maen nhw’n ei ddisgwyl. Mae ein tystiolaeth yn dangos bod hyn yn niweidiol i bobl, gyda rhai yn ei chael yn anodd talu eu biliau.

"Rydym yn gweithredu i ddiogelu galwyr drwy roi terfynau ar brisiau 118. Bydd hyn yn lleihau cost llawer o alwadau'n sylweddol, ac yn eu dychwelyd i lefelau 2012.”

Pam mae prisiau yn bwysig

Canfu ymchwil Ofcom fod pedwar o bob pump o ddefnyddwyr gwasanaethau ymholiadau rhifau ffôn (82%) yn dweud ei bod yn bwysig cael gafael ar rif maen nhw ei angen ar yr adeg maen nhw’n galw’r gwasanaeth. Mae pobl 65 oed a throsodd bedair gwaith yn fwy tebygol o ffonio rhifau 118 na phobl rhwng 16 a 34 oed, ac maen nhw’n llawer llai tebygol o fod â mynediad at y rhyngrwyd pan fydd angen iddyn nhw ddod o hyd i rif.

Yn ogystal, mae bron i ddwy ran o dair (65%) o alwyr i'r gwasanaethau hyn yn dweud nad ydyn nhw’n gwybod faint mae'r galwadau'n ei gostio. Mae dau o bob pump (42%) yn dweud nad oes ganddyn nhw unrhyw ddewis arall ond defnyddio gwasanaeth ymholiadau rhifau ffôn ar yr adeg honno, ac mae cyfran debyg yn wynebu costau uwch nag y maen nhw’n ei ddisgwyl.

Bydd y terfyn newydd ar brisiau yn diogelu pobl rhag biliau annisgwyl o uchel, ac yn gwneud gwasanaethau ymholiadau rhifau ffôn yn fwy fforddiadwy. Bydd y terfynau ar brisiau yn dechrau ar 1 Ebrill 2019, er mwyn galluogi darparwyr y gwasanaethau hyn i newid eu prisiau a'u systemau bilio.

Graffig yn dangos pris galwad 118 cyn y cap.