Camau diogelu newydd i atal anawsterau wrth newid darparwr llinell dir

08 Gorffennaf 2019

Mae gan bobl a busnesau yr hawl i gadw eu rhifau ffôn, waeth pa gwmni ffôn maen nhw’n eu defnyddio.

O dan reolau Ofcom, mae’n rhaid i gwmnïau ffôn ganiatáu i gwsmeriaid fynd â’u rhif ffôn gyda nhw i ddarparwr newydd pan fyddant yn newid.  Gelwir hyn yn ‘gludo rhifau’.

Fodd bynnag, rydyn ni wedi cael achosion lle mae’r darparwr wedi ei gwneud hi’n anodd i gwsmeriaid - yn enwedig busnesau bach - gadw eu rhifau ffôn pan fyddant yn newid.

Yn y gorffennol rydyn ni wedi dirwyo cwmnïau sydd wedi rhwystro cwsmeriaid rhag mynd â’u rhifau i ddarparwr newydd, ac wedi’u gorfodi i dalu iawndal. Y llynedd, dywedom wrth y diwydiant telathrebu am ddatblygu proses i anwybyddu ymdrechion i atal cwsmeriaid rhag mynd â’u rhif gyda nhw.

Mae’r broses newydd nawr ar waith.

Sut mae’r broses yn gweithio

O heddiw ymlaen, os byddwch yn cael anawsterau wrth gludo eich rhif, bydd eich hen ddarparwr yn cael ei rybuddio a bydd ganddo hyd at bum diwrnod i ddatrys unrhyw broblemau. Os na fydd hyn yn digwydd, gallwch nawr ysgogi proses a fydd yn galluogi eich darparwr newydd i anwybyddu’r rhwystr hwn.

Yn gyntaf, mae angen i chi gyflwyno cwyn ar wefan Ofcom Bydd hyn yn creu rhif cyfeirnod y bydd angen i chi wedyn ei roi i’ch darparwr newydd.

Bydd panel diwydiant annibynnol - sy’n cynnwys Swyddfa'r Dyfarnwr Telathrebu - yn mynd ati wedyn i asesu eich achos.  Ar yr amod bod eich achos yn bodloni meini prawf penodol, gall y panel hwn awdurdodi eich darparwr newydd i anwybyddu’r mater a chyflymu’r broses o gludo eich rhif.

Diogelu cwsmeriaid

Mae rheolau cludo rhifau Ofcom yn diogelu pobl rhag yr anhwylustod a’r gost o orfod newid eu rhif ffôn.

Mae’n bwysig iawn i fusnesau, a fyddai’n wynebu costau sylweddol a phroblemau eraill pe bai’n rhaid iddynt newid eu rhif ffôn; er enghraifft angen newid eu deunyddiau marchnata, neu golli busnes, o bosibl, pan fydd cwsmeriaid yn ceisio ffonio eu hen rif.

Mae’r rheolau hefyd yn ei gwneud yn haws i bobl newid. Os bydd cwsmeriaid yn cael trafferth wrth geisio cludo eu rhif, gallai hyn eu hannog i beidio â newid darparwr yn y dyfodol.