Rheolau newydd Ofcom i hybu band eang ffibr llawn

23 Chwefror 2018

Mae disgwyl y bydd mwy o gartrefi yn y DU yn mwynhau cyflymderau rhyngrwyd gwibgyswllt ar ôl i Ofcom wneud penderfyniad drafft heddiw i haneru’r gost ymlaen llaw sy’n gysylltiedig ag adeiladu rhwydweithiau band eang ‘ffibr-llawn’.

Mae band eang ffibr llawn sawl gwaith yn fwy cyflym – ac oddeutu pum gwaith yn fwy dibynadwy – na gwasanaethau rhyngrwyd gwibgyswllt heddiw. Ond dim ond i 3% o gartrefi a swyddfeydd y DU y mae ar gael.

Felly heddiw mae Ofcom wedi cyhoeddi mesurau i gynyddu buddsoddiad pellach mewn ffibr llawn. Mae hyn yn dilyn ymrwymiadau diweddar gan gwmnïau band eang allai weld hyd at chwe miliwn o adeiladau â ffibr llawn erbyn 2020.

Rhwydweithiau rhatach, gwell a chyflymach

O dan y mesurau hyn, rhaid i BT roi mynediad i ddarparwyr eraill at ei bolion telegraff a’i dwneli tanddaearol, a fydd yn ei gwneud yn gyflymach ac yn haws iddynt adeiladu eu rhwydweithiau ffibr llawn eu hunain.

Bydd y mesur hwn, yn newid yr achos busnes dros adeiladu rhwydweithiau newydd a gallai dorri costau ymlaen llaw sy’n gysylltiedig â gosod ceblau ffibr i oddeutu 50%. Gallai hefyd leihau’r amser sydd ei angen ar gyfer gwaith palu, yn galluogi ffibr i gael ei osod mewn oriau ar rai strydoedd, lle byddai wedi cymryd dyddiau o’r blaen.

Yn ogystal, bydd rhaid i Openreach, adran rhwydwaith BT, drwsio seilwaith diffygiol a chlirio twneli sydd wedi’u rhwystro pan fydd angen er mwyn i ddarparwyr allu eu defnyddio. Rhaid i Openreach hefyd sicrhau bod lle ar gael ar ei bolion telegraff i geblau ffibr ychwanegol sy’n cysylltu cartrefi â rhwydwaith cystadleuwyr. A bydd rhaid iddo ddarparu ‘map digidol’ o'i rwydwaith o bibellau a pholion er mwyn i gystadleuwyr allu cynllunio lle maent am osod ffibr.

Amddiffyn cwsmeriaid, yn arbennig mewn ardaloedd gwledig

Mae dyletswydd ar Ofcom i sicrhau mynediad fforddiadwy at fand eang cyflym iawn i bobl a busnesau. Rydym yn dymuno amddiffyn pobl rhag prisiau uchel, yn enwedig mewn llefydd nad ydynt yn debygol o allu manteisio ar fuddsoddi cystadleuol, fel ardaloedd gwledig.

Byddwn yn gwneud hyn drwy leihau’r pris y gall Openreach ei godi ar gwmnïau telegyfathrebiadau am ei wasanaeth band eang cyflym iawn sylfaenol.

Bydd rheoleiddio'r pris hwn hefyd yn helpu cystadleuwyr BT i gystadlu am gwsmeriaid, wrth i nifer ohonynt adeiladu eu rhwydweithiau ffibr llawn eu hunain.

Codi stêm

Mae’r cyhoeddiad heddiw’n cadarnhau mesurau o blaid buddsoddiad a bennwyd gan Ofcom y llynnedd. Ers i ni gyflwyno’r rhain, mae'r momentwm y tu ôl i fand eang ffibr llawn yn y DU wedi codi stêm yn sylweddol. Mae ystod o gwmnïau band eang wedi cyhoeddi cynlluniau i fuddsoddi:

 • Mae Virgin Media wedi gwneud cynnydd ar ei ymrwymiad blaenorol i gyrraedd pedair miliwn yn rhagor o adeiladau, a hanner y rheini gan ddefnyddio ffibr llawn.
 • Nod Gigaclear yw cyrraedd 150,000 o gartrefi gwledig erbyn 2020.
 • Nod Hyperoptic yw darparu ffibr llawn i bum miliwn o adeiladau erbyn 2025.
 • Nod KCOM yw sicrhau darpariaeth ffibr llawn ledled ei rwydwaith erbyn mis Mawrth 2019, gan gyrraedd 200,000 o adeiladau yn ardal Hull.
 • Nod CityFibre, mewn partneriaeth â Vodafone, yw cyflwyno ffibr llawn i bum miliwn o gartrefi erbyn 2025.
 • Nod Openreach yw cysylltu tair miliwn o gartrefi a busnesau â ffibr llawn erbyn 2020.
 • Nod TalkTalk yw darparu ffibr llawn i dair miliwn o adeiladau.

Byddai’r cynlluniau hyn yn cynyddu darpariaeth ffibr llawn yn y DU o 3% heddiw i hyd at 20% erbyn 2020. Mae’r mesurau heddiw wedi’u dylunio er mwyn helpu i ddarparu hyn ac i hybu rhagor o fuddsoddiad y tu hwnt i’r uchelgeisiau hyn.

Dywedodd Jonathan Oxley, Cyfarwyddwr Grŵp Cystadleuaeth Ofcom: “Mae ffibr llawn yn diwallu anghenion band eang y wlad yn y dyfodol, wrth i’r galw am ddata saethu i fyny.

“Bydd cyflymderau gwibgyswllt yn caniatáu i bobl lwytho ffilmiau cyfan i lawr, neu i fusnesau rannu ffeiliau anferth, bron ar unwaith. Bydd ffibr llawn hefyd yn sail i dechnoleg gyffrous, fel diagnosteg gofal iechyd o bell, dyfeisiau wedi’u cysylltu â dyfeisiau symudol 5G.

“Bydd y mesurau rydym wedi’u pennu heddiw yn cefnogi’r nifer cynyddol o gwmnïau sydd eisoes wedi cyhoeddi cynlluniau i adeiladu rhwydweithiau ffibr llawn, ac i fraenaru'r tir ar gyfer hyd yn oed mwy o fuddsoddiadau uchelgeisiol ledled y DU.”

Gwella gwaith gosod a thrwsio

Bydd symud cwsmeriaid i fand eang ffibr llawn yn broses raddol. Yn y cyfamser, mae Ofcom eisiau sicrhau bod Openreach yn gosod llinellau newydd ar ei rwydwaith presennol, ac yn trwsio namau yn gynt.

Felly, rydym wedi penderfynu y bydd rhaid i Openreach wneud y canlynol yn y dyfodol:

 • trwsio o leiaf 88% o namau cyn pen un neu ddau ddiwrnod gwaith o gael gwybod amdanynt, sy’n uwch na 80% heddiw;
 • trwsio o leiaf 97% o namau cyn pen 7 diwrnod gwaith;
 • darparu apwyntiad ar gyfer 90% o'r achosion o osod llinell newydd cyn pen 10 diwrnod gwaith o gael gwybod, o’i gymharu â 80% cyn pen 12 diwrnod ar hyn o bryd; a
 • gosod 95% o gysylltiadau ar y dyddiad y cytunir arno rhwng Openreach a’r darparwr telegyfathrebiadau, i fyny o 90% heddiw.

Rhaid bodloni’r gofynion newydd hyn erbyn 2020/21. Mae Ofcom hefyd wedi pennu targedau dros dro i sicrhau gwelliannau graddol yn ei wasanaeth cyn hynny. Byddwn yn monitro perfformiad Openreach yn agos ac yn camu i mewn os na chaiff y safonau gorfodol eu diwallu.

Mae’r rheolau hyn yn rhan o ystod o fesurau i sicrhau bod pob cwmni telegyfathrebiadau yn darparu gwasanaethau o’r ansawdd mae cwsmeriaid yn ei ddisgwyl. Er enghraifft, mae Ofcom eisoes wedi cyhoeddi y bydd defnyddwyr band eang a llinell dir sefydlog yn cael iawndal yn awtomatig pan fydd rhywbeth yn mynd o’i le.

Rydym hefyd yn cefnogi cynlluniau Llywodraeth y DU i roi hawl i gartrefi a busnesau ledled y wlad ofyn am gysylltiad band eang boddhaol, gan gynnwys rhai mewn ardaloedd gwledig ac anghysbell.