Rheolau newydd i fynd i’r afael â chostau galwadau uchel a sgamiau’n dod i rym heddiw

01 Hydref 2019

O heddiw bydd defnyddwyr ffôn yn cael eu diogelu rhag costau uchel am ffonio rhifau '070' - sy'n aml yn cael eu camgymryd am rifau ffonau symudol, ond sy’n costio llawer mwy i'w ffonio.

Mae Ofcom wedi cyfyngu ar gost cyfanwerthu cysylltu â galwadau 070, er mwyn helpu i ddiogelu galwyr rhag twyll a chostau galwadau annisgwyl.

Mae rhifau 070 ar gyfer gwasanaeth ‘dilynwch fi’, sef dargyfeirio galwadau o un rhif ffôn i un arall er mwyn i'r person sy'n cael ei ffonio allu cadw ei rif ei hun yn breifat. Er enghraifft, mae hysbysebion dosbarthol yn aml yn defnyddio'r rhifau hyn yn hytrach na rhif preifat. Mae busnesau bach hefyd yn eu defnyddio er mwyn ei gwneud yn haws iddyn nhw reoli galwadau.

Ond mae rhifau 070 yn cael eu camgymryd yn aml am rifau symudol (sydd yn dechrau gyda '07' . Cyn y terfyn prisiau heddiw, roedd darparwyr ffôn yn codi rhwng 45c a £1.10 y funud ar gyfer galwadau i rifau 070. Roedd hyn yn gallu arwain at 'sioc biliau' i ddefnyddwyr, a allai fod yn anymwybodol o gost yr alwad.

Roedden ni’n pryderu bod y rhifau hyn wedi cael eu defnyddio weithiau i dwyllo pobl. Gwnaethon ni ddatgelu tystiolaeth o sgamiau, fel galwadau a gollwyd a hysbysebion swyddi ffug, oedd yn manteisio ar ddiffyg ymwybyddiaeth defnyddwyr o'r prisiau uchel hyn. Amcangyfrwyd bod o leiaf 20% o alwadau 070 yn cynnwys rhyw fath o weithgarwch twyllodrus.

Felly rydym wedi gosod rheolau newydd i roi cap ar gost cyfanwerthu ffonio rhifau 070. Dyma’r pris y gall unrhyw gwmni sy'n rheoli rhif 070 godi tâl ar gwmni ffôn y galwr am gysylltu’r alwad. Roedd hyn cymaint â 39 ceiniog y funud.

Bydd y cap newydd ar bris cyfanwerthu 070 yn cyd-fynd â'r cap presennol a bennwyd gan Ofcom ar gyfer galwadau i rifau symudol - ar hyn o bryd tua 0.5 ceiniog y funud. Bydd hyn yn dileu'r cymhelliad ar gyfer sgamiau drwy dorri'n sylweddol ar y refeniw sydd ar gael drwy ddefnyddio'r rhifau hyn.

Gwneir miliynau o alwadau i rifau 070, ond nid yw llawer o bobl yn ymwybodol o gostau uchel y galwadau. Gall hyn arwain at bobl yn cael biliau llawer uwch na'r disgwyl. Felly rydyn ni'n gostwng cost gyfanwerthu rhifau 070.  Jonathan Oxley, Cyfarwyddwr Grŵp Cystadleuaeth Ofcom