Rheolau newydd i ganiatáu i gwsmeriaid ffonau symudol gyfyngu ar eu biliau

28 Medi 2018

Bydd rheolau newydd yn dod i rym yr wythnos nesaf sy’n ei gwneud yn ofynnol i ddarparwyr gwasanaeth symudol roi’r opsiwn i gwsmeriaid i gyfyngu ar gost eu biliau.

Gallwch ofyn am gyfyngu ar fil os byddwch yn newid darparwr, yn adnewyddu’ch contract neu’n ymrwymo i gontract newydd gyda’ch darparwr presennol o 1 Hydref 2018 ymlaen. Caiff hyn ei gynnwys yn eich contract.

Gallwch chi ddewis ar ba swm i gyfyngu’ch bil, yn dibynnu ar eich anghenion. Er enghraifft, gallwch bennu cyfyngiad o ‘£0’ os mai dim ond pris eich contract rydych chi am ei dalu, a’ch bod eisiau stopio defnyddio’ch ffôn unwaith y byddwch wedi defnyddio’ch lwfans misol.  Neu gallech osod y cyfyngiad ychydig yn uwch na phris eich contract, er enghraifft ar £5, os ydych eisiau ychydig o hyblygrwydd bob mis.

Wrth bennu swm y cyfyngiad ar fil, dylech feddwl am y gwahanol fathau o wasanaethau ffôn symudol sy’n cael eu cynnwys. Os ydych chi’n talu’n rheolaidd am wasanaeth ffôn symudol ar ben eich pris contract misol - am bethau fel galwadau, negeseuon testun a data ychwanegol - ac am barhau i wneud hynny ond gan gyfyngu ar eich bil, cofiwch ystyried y costau hyn wrth bennu swm eich cyfyngiad. Nid yw’n ofynnol i wasanaethau a ddarperir gan drydydd parti, megis galwadau a negeseuon testun cyfradd premiwm, ddod o fewn y cyfyngiad ar fil, ond mae’r tâl a godir gan eich darparwr am gyrchu at y gwasanaethau hyn yn dod o fewn y cyfyngiad.

Siaradwch â’ch darparwr i drafod beth allai fod yn gyfyngiad priodol ar sail yr hyn rydych chi’n ei ddefnyddio fel arfer.

Gallwch ofyn am gyfyngu ar eich bil ar unrhyw adeg. Holwch eich darparwr, neu edrychwch ar eich contract, i weld faint o rybudd y mae angen ichi ei roi cyn y caiff y cyfyngiad ar filiau ei roi ar waith. Dylai cyfnod rhesymol o rybudd fod yn ddim mwy nag un cyfnod bilio (mis yw hyn yn y rhan fwyaf o achosion).

Os gwnaethoch gytuno i gyfyngu ar eich biliau cyn ymrwymo i’ch contract, dylai hyn fod ar waith o’r cychwyn un.

Unwaith y bydd cyfyngiad ar waith, bydd eich darparwr yn rhoi gwybod ichi os ydych chi’n debygol o gyrraedd swm y cyfyngiad cyn diwedd eich cyfnod bilio. Dylai’ch contract egluro sut a phryd y bydd eich darparwr yn cysylltu â chi am hyn - er enghraifft, efallai y cewch neges destun yn eich rhybuddio eich bod wedi cyrraedd 80% o’ch defnydd.

Dylech hefyd gael hysbysiad pellach unwaith y byddwch wedi cyrraedd y cyfyngiad. Ac unwaith y byddwch wedi cyrraedd y cyfyngiad, efallai na fyddwch yn gallu gwneud galwadau, anfon negeseuon testun na defnyddio data. Fodd bynnag, byddwch yn dal i allu cysylltu â’r gwasanaethau brys.

Os yw eich darparwr yn caniatáu ichi ddal i ddefnyddio galwadau ffôn, negeseuon testun a gwasanaethau data ar ôl cyrraedd  eich cyfyngiad, ni chaiff godi tâl arnoch am hyn oni bai eich bod wedi cytuno.

Mae Ofcom wedi llunio cwestiynau cyffredin i ddefnyddwyr sydd am gael gwybod mwy am sut i ofyn i’w darparwr gwasanaeth symudol am gyfyngiad ar eu bil.

Mae ein Cwestiynau Cyffredin yn cynnig arweiniad i gwsmeriaid sydd efallai am gyfyngu ar eu bil, ac maent yn cynnwys cyngor ar sut i wneud hynny, beth fydd yn digwydd pan fyddwch wedi cyrraedd y cyfyngiad a bennwyd, a sut mae’n berthnasol wrth drawsrwydweithio.