Ofcom yn cynnig rheolau newydd i wneud newid band eang yn symlach

17 Rhagfyr 2019

Mae Ofcom yn bwriadu ei gwneud hi’n haws newid rhwng rhwydweithiau band eang, fel rhan o amrywiaeth o fesurau diogelu i gwsmeriaid.

Ar hyn o bryd, mae cwsmeriaid sy'n newid rhwng darparwyr fel BT, Sky a TalkTalk ar rwydwaith copr Openreach eisoes yn gallu dilyn proses syml, pan fydd eu darparwr newydd yn rheoli'r newid.

Ond nid yw hyn wedi bod ar gael i gwsmeriaid sy’n symud at rwydwaith band eang gwahanol – fel CityFibre, Gigaclear, Hyperoptic neu Virgin Media. Mae angen i’r cwsmeriaid hyn gysylltu â’u darparwr presennol a’u darparwr newydd i gydlynu’r newid a sicrhau nad oes bwlch rhwng diwedd yr hen wasanaeth a dechrau’r un newydd.

Mae ein hymchwil yn dangos bod dros bedwar person o bob deg yn penderfynu peidio â newid oherwydd eu bod yn poeni am drefnu dau wasanaeth gwahanol i ddechrau ac i ddod i ben ar yr adeg iawn. Mae gorfod siarad â dau gwmni gwahanol yn llywio dros draean o bobl i beidio â bwrw ymlaen. Ac mae nifer tebyg yn poeni am orfod talu am eu hen ddarparwr a’u darparwr newydd ar yr un pryd.

O dan ein rheolau, byddai’n haws i bob cwsmer band eang newid, boed nhw’n newid rhwng rhwydweithiau gwahanol, neu wasanaeth ffibr llawn ar yr un rhwydwaith.

Byddai hefyd angen i ddarparwyr roi iawn i gwsmeriaid petai pethau’n mynd o chwith a'u bod heb wasanaeth am fwy nag un diwrnod gwaith. Ac rydym yn cynnig gwahardd prisiau cyfnod rhybudd y tu hwnt i’r dyddiad newid. Yng Ngorffennaf fe wnaethon ni wahardd darparwyr symudol rhag godi ffi am gyfnodau rhybudd oedd yn rhedeg wedi’r dyddiad newid. Rydyn ni nawr yn dymuno ymestyn hyn ar gyfer newid rhwng rhwydweithiau band eang hefyd.

Dywedodd Lindsey Fussell, Cyfarwyddwr Grŵp Defnyddwyr Ofcom: “Dylai newid darparwr ffôn symudol fod yn gyflym, yn syml ac yn ddidrafferth.

“Byddai ein cynlluniau’n ei gwneud hyd yn oed yn haws siopa o gwmpas – gan roi diwedd ar yr amser a'r ymdrech diangen sy’n cael ei dreulio yn ceisio datgloi ffôn symudol.”

Heddiw rydyn ni hefyd wedi cyhoeddi cynlluniau fyddai’n atal cwmnïau ffonau symudol rhag gwerthu ffonau symudol sydd wedi’u ‘cloi’, fel rhan o amrywiaeth o fesurau sy’n adlewyrchu rheolau newydd Ewropeaidd.

Tegwch i gwsmeriaid

Tegwch i gwsmeriaid

Mae gan Ofcom raglen helaeth i helpu pobl siopa gyda hyder, gwneud dewisiadau doeth, gallu newid darparwr yn hawdd a chael bargen deg.

  • O fis Chwefror nesaf ymlaen, rhaid rhoi gwybod i gwsmeriaid band eang, ffôn a theledu pan fydd eu contract cychwynnol ar fin dod i ben, a rhaid dangos y bargeinion gorau sydd ar gael iddynt. Bydd pobl sy’n dewis aros gyda’u darparwr heb ymrwymo i gontract newydd yn cael manylion am fargeinion gorau’r cwmni bob blwyddyn. Bydd yr holl gwsmeriaid heb gontract cyfnod penodol, fel talu wrth fynd a chwsmeriaid SIM yn unig, hefyd yn cael yr hysbysebion blynyddol hyn.
  • Prisiau tecach. Yn dilyn ein hadolygiadau o brisiau symudol, mae nifer o gwmnïau symudol mwyaf y DU wedi ymrwymo i brisiau tecach ar gyfer cwsmeriaid y mae eu cytundeb cychwynnol wedi dod i ben.